ရခိုင္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ေၾကာင့္ စစ္မီးမေတာက္ေစလိုပါ

တျခားဆိုက္မွ ကူးယူေဖၚျပသည္

ေအာက္က ေဒါင္းပနာ ဖတ္ကတ္ပါဖိ

ရခိုင္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ေၾကာင့္စစ္မီးမေတာက္ေစလိုပါ -pdf

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s