ႏီုင္ငံသားမဟုတ္သူ ေက်ာက္ျဖဴပညာေရးေကာလိပ္ တက္ေရာက္ေနမႈအား ဘူးသီးေတာင္ RNDP မွ ကန့္ကြက္

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ဗဟို အစိုးရ ပညာေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန ၏ ၂၀၁၁/၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္ လုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳ ဆရာအတတ္သင္ ပညာဒီပလုိမာ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၁၆/၁၁ ကိုေခၚယူရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္ဟု ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ ၂၃.၈.၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ စာမ်က္ႏွာ (၁၇) ေၾကာ္ျငာခ်က္ အပိုဒ္(၂-က) တြင္ အတိအလင္းေဖၚျပ ပါရွိေသာ္လည္း ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ေန ဂ်ာဟင္ဂိရ္ ဇနီး ေတာယူဘာ ဆိုသူ တို႕၏သား ေမာင္ခင္ေဇာ္မိုး(ခ) ေအရ္ရွတ္ ေဂ်ာ္မီလ္ ၁၁/ဘသတ(ယ) ၁၆၀၇၃၃ ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ၄င္းသင္တန္း အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ အပုိဒ္(၂-က) အားေဖါက္ဖ်က္ လိမ္လည္ကာ အထက္ အာဏာပိုင္ မ်ားအား ေငြေပးၿပီး အဆိုပါ သင္တန္း သို႕တက္ေရာက္ ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ ပညာေရးေကာလိပ္ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၁၆/၁၁ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသူစာရင္း

ေမာင္ေတာခရိုင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ ခြင့္ရရွိသူ မ်ားစာရင္း အမွတ္စဥ္ (၁) တြင္ အဆိုပါ ေမာင္ခင္ေဇာ္မိုး၏ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္ မွာ BTG -၂၁၉၉၇၅ ဟုလိမ္လည္ ၿပီး ေဖၚျပထားသည္။ ဘူးသီးေတာင္ ၊ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္ ဘဂၤလီ မူဆလင္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လဘ္ေပး လာဘ္ယူရာတြင္ အလြန္တရာ ကြ်မ္းက်င္ လိမၼာေသာေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဤကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လိမ္လည္မႈမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ သတင္းစာပါ သင္တန္းသား အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ မ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ေနျခင္းကို ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕ နယ္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ားတိုးတက္ေရး ပါတီမွ တိုင္းၾကားစာမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ အဖြဲ႕ မ်ားသို႕ အေရးယူ ေတာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အစီရင္ခံ စာမ်ား ေပးပို႕ လွ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s