UN Agency မ်ား ႏွင့္ INGO မ်ားအေပၚ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူမ်ားက သေဘာထာေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူမ်ားက ကုလသမဂၢ (United Nations) ႏွင့္ Agency မ်ား ႏုိင္ငံတကာအစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (INGO) မ်ားအေပၚ ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္ေန႔က သေဘာထားေၾကျငာခ်က္တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ဇြန္လ (၈)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ ဘဂၤလီတို႔၏ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ဘဂၤလီတို႔၏နယ္ခ်ဲ႕ စစ္ပြဲသာျဖစ္သည္။

၂။ ၎ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ UNHCR(ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ံုး)ႏွင့္ UN Agencies (ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)၊ မိတ္ဖက္ INGO (ႏိုင္ငံတကာ အစိုးမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) တြင္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဘဂၤလီမ်ားသည္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကသျဖင့္ အေရးယူထားသည္မ်ားကို ေတြ႕ရွိေနရသည္။

၃။ UNHCR ႏွင့္ UN Agencies မ်ား၊မိတ္ဖက္INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရခိုင္ေဒသသို႔ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္၀င္ေရာက္လာၿပီး မတရားက်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လွ်က္ရွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပလွ်က ္စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အကူအညီေပးသည္ဟုဆိုကာ မေမြးခင္မွပင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေနသည့္အျပင္ အထူးသျဖင့္ UNHCR ႐ံုးသည္ မတရားက်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အမႈမ်ား၌ပင္ ေရွ႕ေနငွားရမ္းေပးၿပီး အကုန္အက်ခံကာ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ၎ေဆာင္ရြက္မႈသည္ တရားဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား အားေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေစာ္ကားေနသည္ ဟုယူဆသည္။

၄။ ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ ခန္႔ကာလအတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား (Humanitarian Aid)ကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ေပးသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္မူ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ၎ ေဆာင္ရြက္မႈအရ UNႏွင့္ INGO မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား လူသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေနၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေစာ္ကားက်ဴးလြန္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္သည္။

၅။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဤလုပ္ရပ္မ်ားကိုသာ အစဥ္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ UN ႏွင့္ INGO တို႔၏ အားေပးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အကာအကြယ္ကုိ ယူကာ လတ္တေလာ အၾကမ္းဖက္နယ္ေျမလု ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

၆။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ UNHCR ႏွင့္ INGO မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးေရး၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ အေျဖရွာေရးဟူေသာ ကုလသမဂၢ၏ ေထာင္စုႏွစ္ေၾကျငာစာတမ္း (၂၀၁၁ ခုႏွစ္) ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္သည္။ (ယင္းကိစၥကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံထားရေသာ ၎တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ လတ္တေလာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားက သက္ေသ ခံေနသည္။)

၇။ ယခုအခါ ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားက လံုး၀ႏွစ္လိုျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဖၚျပ၍အတိအလင္း ကန္႔ကြက္လာၾကသျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုပါ အကူအညီေပးလိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းလာေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ” ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔ေျခကုပ္ ရထားၿပီးေသာ ဤေဒသမွ ထြက္ခြာသြားလိုျခင္း မရွိသျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းသည့္ ပရိယာယ္ သာ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ ကူညီလုိျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၎တို႔ဦးတည္ရာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ ခုတံုးလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ” သတ္မွတ္သည္
၈။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၁)ရက္ေန႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးတို႔ ေတြ႔ဆံုၾကရာတြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံသည္။

၉။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမရွိသည့္ UN ႏွင့္ Agencies မ်ား၊ INGO မ်ား၏ အကူအညီမ်ားကို လံုး၀လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ သံတမန္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသံုးခ်၍ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေနေသာ UNHCR အပါအ၀င္ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ INGO မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဒသမွထြက္သြားရန္ ဤေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆုိသည္။

၁၀။ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ INGO မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမမ်ားတို႔ကလည္း သင္တို႔သိရွိထားေသာ ၎တို႔၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအား အမ်ိဳးသားေရးကို ေရွ႕႐ႈ၍ ထုတ္ေဖၚ သက္ေသခံ ၾကရန္တိုက္တြန္းသည္။

credit to – http://www.arakantimes.net

 

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s