ရခိုင္မင္းသား(စာအုပ္)

ရခိုင္မင္းသား စာအုပ္ကို တင္ပီးလိုက္ပါေရ။ အယင္ ေဒစာအုပ္အေဟာင္းက 16 mb ေက်ာ္ ဖိုင္ဆိုက္ရွိေရ အတြက္ လိပ္တြား တြားနီေရ ျမန္မာေကာ္နရွင္မွာ upload တိ download တိအတြက္ အခက္အခဲ ကေကာင္းျဖစ္ပါေရ။
ကြ်န္ေတာ္ရႏိုင္သမွ် ခ်ံဳ႕၊ pdf လုပ္ၿပီး တင္ပီးလိုက္ပါယင့္။
3 mb က်ေက်ာ္ ေခ် ရာရွိပါေရ။ လိုခ်င္ေက ေဒါင္းလီ ကတ္ပါဖိ။

ရခိုင္မင္းသား

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s