အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ-ဦးေက်ာ္ေဇယ်

Download:အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ-ဦးေက်ာ္ေဇယ်

Advertisements

One response to “အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ-ဦးေက်ာ္ေဇယ်

 1. weahinsoe@gmail.com

  ရခုိင္သားတိစြာေယမ်ဳိးခ်စ္ေတလူတိရွိေရပိုင္ သစၥာေဖာက္ေတရခိုင္တိလညး္ အမ်ားၾကီး
  ပညာတတ္စြာနဲ့ ပညာရွိစြာမတူပါ ရခုိင္သားတိစြာ အဂၤလိပ္လက္ထက္ သို႕မဟုတ္လြတ္
  လပ္ေရးရစခါ ပညာတတ္တိအမ်ားၾကီးရွိခေရ ယင္းပညာတတ္တိစြာပညာမရွိခလို႕ေဒပိုင္
  ျပသ္သနာတိျဖစ္လာရစြာပါ က်ဳပ္စကားဥပမာတစ္ခုပီးခ်င္ပါေရ ရခိုင္းေကလည္း ခြင့္
  လတ္ပါ ေဒဥပမာႏွင့္သာလွ်င္ အကုိက္ညီဆံုးျဖစ္နိန္လုိ႕ပါ ဗမာတိဘက္မွာရခိုင္တိခံ
  လိုက္ရေရပံုစံကေဒပံုစံပါ( လူတစ္ေယာက္က ေနာက္ကနိန္႕ျပီးေက ထဘိန္ကုိလွန္ျပီး
  ေကဖင္ကိုခ်နိန္ပါေရ ေယခါ အ၀ီးကလူကျမင္လို႕ လွမ္းလို႕ေျပာေရ ေနာက္ဖင္ခ်နိန္ယာ
  ေထာ လို႕လွမ္းေျပာေရ ေယခါဖင္ခ်ခံရေရလူက ကိုယ့္ကိုဖင္ခ်နိန္ေရလို႕မသိ ေနာက္က
  အသာေခ်၀ဲသီးကုတ္ပီးနိန္ေရထင္ေရ ဖင္ခ်ေရလူစြာ သူ႕ကိစၥျပီးစြာနဲ့ အ၀ီးကိုထြက္လား
  ခပါေရ ယငး္ခါမွ ကုိယ့္ဖင္ကိုကိုစမ္းၾကည့္ေရေခါ အရည္တိ စြတ္က်န္လိုက္စြကိုတြိ႕မွ
  ဖင္ခ်လားခစြာကိုသိေရ ယင္းခါမွရာ ဖင္ခံခ်င္လို႕ခံလိုက္ရစြာမဟုတ္ ၀ဲသီးလုတ္ေတ
  ထင္လို႕ ျငိမ္ခံလိုက္စြာ သိေရခါ ကုိယ့္ကုိဖင္ခ်လားေရလူမရွိလိုက္ယာ ယငး္ခါမွရာ
  ဟူးဟူးေဒါသတိေပါက္ကြဲျပီးေက သတ္ဖို႕လိုက္ရွာေရ )ဥပမာေတာရိုင္းပါဖို႕ ေယေက
  အဓိကဇာကုိဆိုလို႕စြာလဲဆိုစြာကိုသိေကျပီးယာ ရခိုသားတိစြာေလ့ဗမာတိဘက္မွာ
  ဘုနး္ၾကီးတိလညး္ ခံရပါေရ လူတိလညး္ခံရပါေရ နံပါတ္တစ္ ေလာင္းၾကက္ေခတ္မွာ
  မင္းေစာမြန္ေခတ္မွာတစ္ခါခံလိုက္ရယာ သမိုငး္ကိုအက်ယ္ဆိုေကေျပာလို႕မကုန္ပါ နံပါ
  တ္နွစ္ မဟာသမၼတလက္ထက္ မွာ သံေဒသစၥာေဖာက္လို႕ခံလိုက္ရယာ နံပါတ္သံုး
  ေအာင္းဆန္းလက္ထက္မွာအလိမ္ခံလိုက္ရယာ နံပါတ္ေလး ဦးႏုလက္ထက္မွာလညး္
  ခံလိုက္ရယာ နံပါတ္ငါး ေန၀င္းလက္ထက္မွာ ေစာျဖဴကိုအသံဳးခ်မႈခံလိုက္ရယာ နံပါတ္
  ေျခာက္ ေအာင္ဆန္းစိုးၾကည့္ဘက္မွာလည္းခံလိုက္ရယာ ေယေကလညး္ရခို္င္တိ ၀ဲသီး
  ကုတ္နိန္ေရထင္နိန္တုနး္ရာရွိသိေရ ႏိုင္ငံေရးမွာနာမည္ၾကီးရခိုင္သားတိ ႏိုင္ငံေတာ္
  ေကာင္းစီ၀င္ ဥိးလွထြန္းျဖဴ ဦးေစာျဖဴ ရို႕ သန္းစိန္ရို႕ ပလ၀ကုိခ်င္းျပည္နယ္မွာထည့္စြာ
  ကိုဇာေၾကာငး္တစ္ခြန္းေခ်လညး္ ဟမေျပာပဲ ျငိပ္ခံနိန္ကတ္ေလ ပညာတ္တိမဟုတ္လား
  ကုိယ္ေျမကုိသူမ်ားေျမမွာဖဲ့ထည့္လုိက္စြာကိုမနာၾကည္းတတ္တယ္ရခိုင္သားပညာတတ္တိ ၀ဲသီးကုတ္ေတထင္ေရရခိုင္သားးတိ သေဘာေကာငး္ေရလို႕ေျပာရဖို႕လားႏြားက်စြာ
  လို႕ေျပာရဖို႕လားမသိ အနညး္ေခ်သေဘာထားေကာင္းကတ္စြာမဟုတ္ တစ္ခါခံလိုက္ရ
  ေကဟုတ္သိေရ မသိလို႕ခံလိုက္ရစြာလို႕ေျဖသိမ္းလို႕ရသိေရ ခုကေခတ္အဆက္ဆက္
  ခံလာရေရ က်ြန္ေျပာခ်င္စြာက ႏိုင္ငံေရးလုပ္နိန္ကတ္ေတလူတိ ေခါငး္ေဆာင္ၾကီးတိ
  နိုင္ငံေရးႏွင့္ အမ်ဳးိသားေရကုိကြဲကြဲျပားျပားနားမလည္လို႕ထင္ေရ အမ်ဳိးသားေရစိတ္ဓါတ္
  နညး္ေရ ႏိုင္ငံေရးေလာက္ကမွာ ကိယ့္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကုိသူမ်ားကုိမသိစီရ သူမ်ားအားန
  နည္းခ်က္ကုိအျမဲတမ္း လုိက္လုိ႕ၾကည့္တတ္ဖို႕လိုတယ္ ခုကအဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး ကုိယ့္
  အားနညး္ခ်က္ကို ရာသူမ်ားကသိျပီးသူမ်ားအားနည္းခ်က္ကုိ ကိုကမသိ သေဘာေကာငး္
  နိန္တုနး္ ရခိုင္တိေဒါသၾကီးစြာပထမအားနည္းခ်က္ သေဘာေကာငး္သလိုလို သူမ်ား
  ကိုအယံုလြယ္စြာဒုတိယအားနည္းခ်က္ ဗမာတိဘက္မွာ ခံရစြာေဒအားနည္းခ်က္အ
  ေၾကာငး္ႏွစ္ပါးေၾကာငး္ခံနိန္ရစြာ ဥာဏ္နဲ့အလုပ္မလုပ္ ေဟာင္ေဘာ္ေဟာင္ေဘာ္
  အလုပ္လုပ္ေက သတ္ဖို႕ ထုဖို႕ ခ်ည္း ေဒါသကုိေရွ႕တန္းလို႕စီရာ ကုိယ့္မွာက ေက်ာက္
  သားတစ္လံဳးအေကာငး္ရွိစြာမဟုတ္ က်ြန္ေျပာခ်င္စြာ ေနာက္ကုိဗမာတိဘက္မွာအလိမ္မ
  ခံစိခ်င္ပါ သူရို႕နဲ့အလုပ္လုပ္လာေက ေဒျခီလွမ္းက ဇာကုိလွမ္းစြာလဲ ၾကည့္တတ္ဖို႕လုိ
  ပါေရ ေနာက္တစ္ခုက နိန္ရတိုင္းမွာ ရခုိင္တိခ်ည္းရွိက ရခိုင္အေရးမွာရခိုင္ရွိကနိန္စြာ
  နိန္ပါစီ ခုမဟုတ္ ကခ်င္ကိစၥမွာလညး္ ရခိုင္သားတိရွိက ရွမ္းကိစၥတိမွာလညး္
  ရခိုင္သားတိကရွိကယင္းေၾကာငး္ရခိုင္သားတိပါးနပ္မႈမရွိ တိုင္းရင္းသားတိဘက္မွာ
  ေတာင္ အသံုးခ်ခံေရ ယငး္ေၾကာငး္၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာ ဘုန္းၾကီးအဖန္းခံရစြာဇာဘုနး္ၾကီး
  အမ်ားအဖန္းခံရလဲ အားလံုးရခိုင္ေက်ာင္းက ရခိုင္းဘုးန္ၾကီးတိ အဖန္းခံယင့့္ ခ်မ္း
  ဘုနး္ၾကီးတိ ကရင္ဘုနး္ၾကီးတိေအးေဆးယင္းအခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီရလာေရခါ အသူ
  ရို႕နိန္ရာရလဲ တစ္ခုလညး္မဟုတ္ေတရွမ္းလူမ်ဳိးက ဒုတိယသမၼသရာထူးကုိရလိုက္
  ေတရခိုင္အေရးခင္းကိစၥမွာ ဇာတစ္ခုကူညီလဲ ယင္းေကာငး္ရွမ္းလူမ်ဳိးတိ အလုပ္လုပ္
  ေတခါ ကုိယ့္တစ္လွည္႕ ေရွ႕ကတက္ သူတလွည့္ရွိကတက္လုပ္ဖို႕မတတ္ ကုိယ့္ရို႕
  ခ်ညး္ေရွ႕တန္းကတက္ျပီးေကအခြင့္ေရးက်ေကတစ္ခုလညး္ရကတ္စြာမဟုတ္ ပါးနပ္
  ကတ္ပါ သေဘာထားတိကသူမ်ားအလိမ္မာကိုမြိန္ေအာင္ ၾကိဳးစားစိီခ်င္ပါေရေဒ
  ေလာက္ဆိုေကေတာ္ပါယာ ေျပာလို႕မကုန္ ပါ ရြီးလို႕မကုန္ပါ အမ်ားၾကီးပါ ။

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s