ရခိုင္နဲ႕ ျမန္မာ သတင္းတိကို စံုစံုလင္လင္ဖတ္ႏိုင္ဖို႕ ngalone.apk

ရခိုင္နဲ႕ ျမန္မာ သတင္းတိကို တစ္ေနရာတည္းကနီ စုစုစည္း ဖတ္ႏိုင္ဖို႕ ငလံုးရခုိင္သတင္းစုစုည္းမႈ (ngalone.apk )v1.0 ကိုတင္ပီးလိုက္ပါေရ။
ကြ်န္ေတာ္တက္ႏိုင္သေလာက္ ရခိုင္သတင္း source ၊ ျမန္မာသတင္း source တိ စံုႏိုင္သေလာက္စံုေအာင္ စုေပါင္းပနာ လုပ္ထားပါေရ။
သတင္းsource ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ကိုေပါင္းၿပီးလုပ္ထားစြာပါ။ရခိုင္စာအုပ္စာေပတိ ကိုလဲ ထည့္ပီးထားပါေရ။ နည္းပညာ႑၊သုတ ရသ ဟာသ တိကိုလဲ စံုႏိုင္သေလာက္ စံုေအာင္ထည့္ပီးထားပါယင့္။
Download: ngalone.wordpress.com(v1.0.0).apk.zip
အားလံုးအဆင္ေျပပါစီ …
အမ်ိဳးကိုခ်စ္ပါ။

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s