ငလံုးရခိုင္သတင္းစုစည္းမႈ version 1.1

ငလံုးရခိုင္သတင္းစုစည္းမႈ version 1.1 ကိုေဒလင့္ က ယူပါ ပထမ version အေဟာင္းကုိ မျဖဳတ္ခ်ဘဲ ေဒခ်င့္ကို..install လုပ္လိုက္ပါ
Download: ngalone.wordpress.com(v1.1.0).apk.zip

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s