ေျပာျပခ်င္စြာ

ကြ်န္ေတာ္ အဂုတေလာ ရခုိင္စာအုပ္တိ အတင္နည္းပါေရ။ ရခုိင္ စာအုပ္တိ လက္လွမ္းမီသေလာက္ စုထားစြာတိ ရွိပါေရ။ ျပန္လို႕ clear လုပ္နီပါေရ။ ရခိုင္စာအုပ္အမ်ားစု ကလဲ ebook လုပ္ဖုိ႕ လိုနီပါေရ။ ကြ်န္ေတာ္ရို႕ online မွာ ရခိုင္စာအုပ္ pdf တိ ဆြဲလိုက္ေက ထိုရာဇ၀င္ စာအုပ္က အပိုင္းေခ်၊ ထိုမဂၢဇင္းက ေဆာင္းပါးအပိုင္းေခ် ယပိုင္ အပိုင္းေခ် အပိုင္းေခ် တိ ကို ရာ အမ်ားစု တြိရပါေရ။ ယင္းပိုင္ႏွက္ ထြက္ခေရ ရခိုင္စာအုပ္၊ စာေပတိကုိ ebook လုပ္ဖို႕ လိုနီပါေရ။
ကြ်န္ေတာ္ ေဒငလံုးဘေလာ့ ေခ်ကို ရခိုင္နဲ႕ ျမန္မာ စာအုပ္တိ စံုႏိုင္သမွ် စံုေအာင္ တင္ပနာ စာအုပ္စင္ တစ္စင္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လားပါဖို႕။ ငလံုး မွာ မရွိ ေရ စာအုပ္တိ ေဒစာကို ဖတ္နီေရ လူတိဘား မွာ ရွိေကလဲ ကြ်န္ေတာ့္ ဘားကို တစ္ခ်က္ ပို႕ ပီးကတ္ပါ။ အႀကံတစ္ခြန္း ဥာဏ္တစ္ခြန္း ပီးဖို႕ ဆိုလဲ ဖိတ္ေခၚပါယင့္။

ငလံုး ngalone.wordpress.com

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s