ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဘဂၤလီလူဦးေရေၾကာက္မခန္းလိလိလူဦးေရေပါက္ဖြားႏႈန္းျမင့္မားလာေန

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္႐ွိၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
ေၾကာက္မခန္းလိလိလူဦးေရေပါက္ဖြားႏႈန္းျမင့္မားလာေနေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လက္႐ွိဘဂၤါလီလူဦးေရမွာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ၉၃%
ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ ၉၇% ႐ွိေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္လူဦးေရ၏ ၄၈.၇%
သည္အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု႐ွိ ဘဂၤါလီလူဦးေရ ျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ွိ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားတြင္
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွာ ဘဂၤါလီမ်ားသာျဖစ္သည္ကတစ္ေၾကာင္း
ရဲကင္းမ်ားလံုလံုေလာက္ ခ်ထားမႈမ႐ွိသည္မ်ားေၾကာင့္ ၎ရြာမ်ားတြင္
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ့ေနသလိုျဖစ္ေနၿပီး ထင္သလိုတရားမဝင္
လူစုလူေဝးျပဳလုပ္ျခင္း၊ တရားမဝင္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊
တရားမဝင္ကေလးေမြးဖြားျခင္းမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာမ်ား
အလြန္အမင္း တိုးပြားလာေနေၾကာင္းသိရသည္။ ၎တို႕ကို အခ်ိန္မီထိထိေရာက္ေရာက္
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းမႈမ႐ွိလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္
ေဒသတည္ၿငိမ္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎အျပင္
အဆိုပါေဒသမ်ား႐ွိ တရားမဝင္သင္ၾကားေနသည္ အာေရဗီစာသင္ေက်ာင္းႏွင့္
အာေရဗီတကၠသိုလ္မ်ားသည္ ဘာသာေရးအစြမ္းေရာက္မ်ားကို ဆက္လက္တိုးပြား
ေမြးထုတ္ေပးေနသည္ဟုလည္းသိရသည္။ တရားမဝင္သည့္အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားႏွင့္
အစြန္းေရာက္ဘာသာေရးဆရာမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္မွီစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္
လိုအပ္ေန ေၾကာင္းလည္းသိရသည္

ငလံုး ngalone.wordpress.com

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s