သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒကိုေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေသာ ဘဂၤလီမ်ားအား ထိေရာက္စြာအေရးယူရန္လို

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မၾကာမီကာလတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
ျပည္လံုးကၽြတ္လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို
ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဖ်က္လိုဖ်က္စီး တမင္ႀကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ကမၻာတြင္မ႐ွိသည့္လူမ်ိဳးအမည္ကို လိမ္လည္ထြက္ဆိုခဲ့ၾက၍ သန္းေခါင္စာရင္း
ေကာက္ယူမႈ ေအာင္ျမင္မႈမ႐ွိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ
ဥပေဒအမွတ္(၁၉)ျဖင့္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ
သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္
က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုအေရးယူရန္
လိုအပ္ေနသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒတြင္ ဤသို႕ျပ႒ာန္းထားသည္။
လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒ အခန္း(၄)၊
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း ပုဒ္မ(၁၂)၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တြင္ “စာရင္းေကာက္က
သတ္မွတ္ထားေသာေဒသတြင္း႐ွိ ျပည္သူမ်ားအား သတ္မွတ္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ
စာရင္းပံုစံမ်ားတြင္ျဖည့္သြင္းေစျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌
ေမးခြန္းေမးျမန္းခံရသူသည္ မွန္ကန္စြာေျဖဆိုရန္ႏွင့္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို
စာရင္းပံုစံမ်ားတြင္ မွန္ကန္စြာ ျဖည့္သြင္းရန္တာဝန္႐ွိသည္”
ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။၎အျပင္ အခန္း(၅) တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ ပုဒ္မ(၁၆)၊
ပုဒ္မခြဲ(ခ)တြင္ “ပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ
ေမးျမန္းေသာေမးခြန္းမ်ားေျဖဆိုရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေမးခြန္းပံုစံတြင္
ျဖည့္သြင္းရန္ျငင္းဆိုျခင္း၊ သိလ်က္ႏွင့္မွားယြင္းစြာေျဖဆိုျခင္း
သိုမဟုတ္ မွားယြင္းစြာ ျဖည့္သြင္းျခင္း မျပဳရ ” ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။ ၎ျပင္
အခန္း(၆) ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ ပုဒ္မ ၁၉ တြင္ “မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၁၄၊
ပုဒ္မ ၁၅ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၆ ပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို
ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို
တစ္လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးေသာင္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊
ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ
ဘဂၤါလီမ်ားသည္ အဆိုပါဥပေဒကို ေပၚေပၚထင္ထင္
ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ရာ ဤဥပေဒျဖင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးရန္
အစိုးရတြင္တာဝန္႐ွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္
အဆိုပါျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ဘဂၤါလီမ်ားကိုအေရးယူရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားသည္ လိုတစ္မ်ိဳး မလိုတစ္မ်ိဳးဥပေဒမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု
မွတ္ခ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္

ငလံုး ngalone.wordpress.com

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s