မင္းမဲ့ စရုိတ္ထင္ရာစုိင္းေနၾကေသာရဲအရာရွိမ်ား

(2-1-16)
ရခုိင္ျပည္နယ္ အေနာက္ဖက္ ေမာင္ေတာျမဳိ႕မွ ေပးပုိ႔လာတဲ့သတင္းပါ။
ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေနမ်ိဳးနွင့္ ေမာင္ ေတာျမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ရဲမွဴးေက်ာ္ျမဝင္း၏ လက္စဲြေတာ္ တပ္ၾကပ္ႀကီးလွျမင့္ တုိ႔မွာ ေမာင္ ေတာျမဳိ႕တြင္မူးယစ္ေဆးဝါးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ႏုိင္ ရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔၏လုပ္ငန္းကုိအတားအဆီး ျပဳလုပ္မည့္ ေမာင္ေတာျမဳိ႕ရိွ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကုိ ေျပာင္းေ႐ြ႕လုိက္ၿပီးယခုအခါတရားမဝင္မူးယစ္ ေဆးဝါးမ်ားကုိ ေမာင္ေတာျမဳိ႕မွ ဘဂၤလီကုလား မ်ားျဖစ္ေသာ အီတာလီယာ အေနာက္႐ြာမွ ႏူရ္ရူ နွင့္ ေမာင္ေတာျမဳိ႕ ၄ ရပ္ကြပ္ေန ဟာရုံး(ခ)စုိးျမင့္ တုိ႔နွင့္ပူးေပါင္းၿပီးတရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါး(စိတ္ ႂကြေဆး)မ်ားကုိလြတ္လပ္စြာလုပ္ကုိင္ေနၾကပါသည္။
ႏူရ္ရူ ဆုိလ်ွင္လြန္ခဲ့ေသာ ၂ နွစ္ေလာက္ကေမာင္ ေတာျမဳိ႕မေစ်းတြင္ အေဟာင္ထည္ (ေဘထုပ္) မ်ားေရာင္းခ်ေနခဲ့သူ ဘဂၤလီကုလားတဦးသာျဖစ္ ၿပီး တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် ေၾကာင္းသိသာထင္ရွားသည္မွာ ယခုေနထုိင္ ေသာေနအိမ္နွင့္ၿခံဝင္းတန္ဖုိးသည္ပင္ သိန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတန္ေသာေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ၿပီးေနထုိင္သည္ကုိေတြ႕ရသည္မွာ သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။
၄င္း နွင့္အတူ ဟာရုံး(ခ)စုိးျမင့္မွာလည္း ေ႐ြဇား ကုန္းနား႐ြာတြင္မထင္မရွားေနထုိင္သည့္ဘဝမွ ယခုအခါ ေမာင္ေတာျမဳိ႕အမွတ္ ၄ ရပ္ကြက္တြင္ သိန္းရာေပါင္မ်ားစြာတန္ဖုိးရိွသည့္ေနအိမ္ ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္သည္မွာလည္းသက္ေသ သာဓက ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာျမဳိ႕သူ/ သားတုိင္းအသိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း။
ယခုအခါတရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိျပည္ နယ္ရဲမွဴးႀကီးေနမ်ိဳး ေမာင္ေတာျမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွဴး ရဲမွဴးေက်ာ္ျမဝင္း နွင့္သူ၏ငယ္ေပါင္းမိတ္ေဆြ တပည့္ရင္းတပ္ၾကပ္ႀကီး လွျမင့္ တုိ႔ဘဂၤလီကု လားမ်ားနွင့္လြတ္လပ္စြာလုပ္ကုိင္ေနၾကေၾကာင္း သိရိွရပါသည္ ။၄င္းတုိ႔ယခုကဲ့သုိ႔တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းထင္ရွားေသာသက္ေသ သာဓကမွာ ၄င္းတုိ႔၏လုပ္ငန္းကုိတားဆီးဟန္႔ တားမည့္ ေမာင္ေတာျမဳိ႕နယ္မွရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား နွင့္မူးယစ္အထူးဌာနမွတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကုိမည္သည့္ ျပစ္မူတစုံတရာမွမရိွဘဲ ေမာင္ေတာျမဳိ႕နယ္မွ ေျပာင္းေ႐ႊ့လုိက္ျခင္းသည္ အဓိက ထင္ရွားသည့္ သက္ေသျဖစ္ေၾကာင္း အထက္လူႀကီးမ်ားသိေစ အပ္ပါသည္။

အေနာက္တံခါး

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s