ဥပေဒေရးရာစာအုပ္

၁။ စစ္တပ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရး.pdf
၂။ ဥပေဒအေျခခံမ်ား.pdf
၃။ အာဆီယမ္ပဋိဥာဏ္စာတမ္း.pdf
၄။ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား.pdf
၅။ ဒိမိုကေရစီအေရး အေမးအေျဖ.pdf
၆။ ဥပေဒ – အမွဳသည္မ်ားလက္စြဲ.pdf
၇။ 2008 ဖြံ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အဂၤလိပ္- ျမန္မာ.pdf
၈။ ဥပေဒ(၁၀၀)ပုဒ္မ(၁၀၀၀)ေရွာင္ဖို ့သိဖို ့ေဆာင္.pdf
၉။ ၂၀၀၈- ဖြံ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ခ်က္.pdf
၁၀။ ၂၀၀၈- ဖြံစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ား(စာအုပ္)
၁၁။ ဦးေက်ာ္ေဇယ်။ ဥပေဒသမား လက္စြဲစကား
၁၂။ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံသား။ သခင္ျမသန္း
၁၃။ ဦးေက်ာ္ေဇယ်။ အစုစပ္လုပ္ငန္း အက္ဥပေဒ
၁၄။ ဦးေက်ာ္ေဇယ်၊ကၽြဲႏြားတရိစၦာန္ေက်ာ္နင္းမႈဆိုင္ရာဥပေဒ

One response to “ဥပေဒေရးရာစာအုပ္

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s