ဘူးသီးေတာင္ဓါတ္ပံုေခ်တိ

“ဘူးသိးေတာင္ကုိ လြမ္းနီေရ ရခိုင္သားတိ အတြက္ ဘူးသိးတာင္ဓါတ္ပံုေခ်တိ တင္ပီးလိုက္ပါေရ ………..”

တံတားပ်က္
ေတာင္ေခါင္းၾကီး
ေတာင္ေခါင္းၾကီး
ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာလမ္း
တံတားပ်က္
တံတားပ်က္
ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာလမ္း
ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာ ေတာင္ေခါင္းၾကီး

 

မယူေတာင္အလွ

ေတာင္ေခါင္းၾကီး

ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာလမ္း

မယူျမစ္ကမ္း

မယူျမစ္ကမ္း

မယူျမစ္ကမ္း

မယူျမစ္ကမ္း

မယူျမစ္ကမ္း

မယူျမစ္ကမ္း

မယူျမစ္ကမ္း

မယူျမစ္ကမ္း

မယူျမစ္ကမ္း

 

 

 

 

 

 

 

မယူျမစ္ကမ္း

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s