Tag Archives: ရခိုင္၀တၳဳ

ရခိုင္သားတိအတြက္ ၀တၳဴေခ်တစ္ပုဒ္ နဲ႕ မ်ိဳးေစာင့္တရား

ဟိုးအယင္ ခါက ရြာၾကီးတစ္ရြာ ရွိပါေရလတ္ ..။ယင္းရြာႀကီးနားမွာ အရာရြာေခ်တိလဲရွိပါေရလတ္ ။လယ္လုပ္ ေခ်ာင္းလုပ္ၿပီးေက အသက္မြီးကတ္ပါေရ ။ရြာေခ် တိကေတာ့ အသာအသာနဲ႕ တိုးတက္ ပါလတ္ကတ္ပါေရ လတ္။

ရြာႀကီး ကေတာ့ အယင္ခါထက္ေတာင္ ဆင္းရဲ႕ လာေရ၊ နိမ့္က်လာပါေရလတ္ ။ ယပိုင္ျဖစ္လာခါ ရြာၾကီးက ရြာသူႀကီးစြာ
“ေဒပိုင္နီလို႕ ေတာ့ မျဖစ္ယာ ငါရို႕ ရြာက ရြာသားတိကို တစ္ခုခု လုပ္မွ ျဖစ္ဖို႕ ယာ ဆိုပနာ” စဥ္းစာပါေရလတ္။
တရက္နိန္႕ ရြာသူႀကီး စြာ ရြာသားအားလံုးကို အစည္းအေ၀းေခၚၿပီးေက ေျပာပါေရ ။ “ မိုးေသာက္ခါ ငါရို႕ ရြာလံုးကြ်တ္ေပါင္းၿပီးေက ရြာဦးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာႏို႕ဆြမ္းလွဴ ဖို႕ ၊ ယင္းအတြက္နဲ႕ တအိမ္က ႏို႕ တခြက္စိ ယူလာပနာ ညဇာဘက္ ရြာသူႀကီး အိမ္ရွိ မွာ ခ်ထားေရ စဥ္းဒြား ႏွစ္လံုးမွာ လာထည့္ကတ္ဖို႕ ” မွာလိုက္ပါေရ ။

ရြာသူႀကီးပါးက ျပန္လာေရ ရြာသားတိစြာ ကိုယ့္ အတြက္ခ်က္နဲ႕ ကိုယ္ ျပန္လာကတ္ပါေရလတ္ ။ ျဖဴေတာင္းဆို ေရ ရြာသားကေတာ့ “ ငါ့မွာ မိုးေသာက္ခါ ညွစ္လို႕ရေရ ႏြားႏို႕တသစ္ကို ေရာင္းပနာ ခေတာင္းတထည္ ၀ယ္ရဖို႕ ၊ ရြာ သူႀကီး ပါးမွာ ႏို႕ တခြက္ လားထည့္ ပစ္ခိ ေက ေလာက္ဖို႕ မဟုတ္ယာ ၊အူး ေဒေလာက္ တရြာလံုး ထည့္ေရ ႏြားႏို႕ အိုးမွာ ငါရီ တခြက္ ေရာပလိုက္ လို႕ ကား ဇာျဖစ္ဖို႕ လဲ ၊ ႏို႕ အစား ရီတခြက္ ထည့္ပစ္ခိေမ ၊ ညည့္ ခါ အသူ ျမင္ဖို႕ လဲ ” ဆိုပနာ တြက္ ပါေရလတ္ ။

အရာ လူတိ ကလဲ ကိုယ့္ စြာနဲ႕ ကိုယ္ တြက္ခ်က္ နီကတ္ပါေရလတ္ ။ “ငါ့မွာ ႏို႕ ကိုေရာင္းလို႕ ဆန္၀ယ္ရဖုိ႕ စြာ ငါရီတခြက္ ထည့့္လို႕ အသူသိဖို႕လဲ ေဒေလာက္ႏြား ႏို႕မွာ ရီ တခြက္ ေရာ လို႕ တစ္ခုလဲ ျဖစ္ဖို႕ စြာကားမဟုတ္ ” ယပိုင္ တြက္ခ်က္ နီကတ္ပါေရ လတ္ ။

ယင္းနိန္႕ မိုးလင္း ခါ ရြာ သူႀကီး က စုထားေရ ႏြားႏို႕ တိကို ျပင္ဆင္ဖို႕ ရြာ ကလူတိ ကုိ အုန္းေမာင္းေခါက္ပနာ ေခၚပါ ေရလတ္ ။
ရြာ သားတိ ေရာက္လာ ခါ “အဲ့ ငါရို႕ ရြာသားတိ စံုစံုလင္ လင္ စုထားေရ ႏြားႏို႕ ကိုတခ်က္ ၾကည့္ေမ ဇံ ” ဆို ပနာ ခေတာ္ နဲ႕ ႏြားႏို႕ ကို ၾကည့္ေရ ခါ ၊ ႏြားႏို႕ စြာ ရီတိ တိ ျဖစ္နီပါေရ လတ္ ။ရြာ သားတိလဲ ေဒခ်င့္ ကို ျမင္ေရ ခါ ကိုယ့္အျပစ္နဲ႕ ကိုယ္ၿငိမ္နီ ကတ္ပေရလတ္ ။

ရြာသူၾကီး က “ၾကည့္စမ္ ငါရို႕ ရြာသားတိ ဇာေလာက္ အတြက္ စိလဲ ၊ဇာေလာက္ အေခ်ာင္ခုိလဲ ဆိုစြာ ” ၊ ေဘးနား က ဇာမဟုတ္ ေတ ရြာ အငယ္စိေခ် တိေတာင္ ငါရို႕ ရြာ ထက္ သာလခယာ ၊ ဇာျဖစ္လို႕ လဲ ဆို စြာ မင္းရို႕ တိျမင္ယာလား ၊ ဇာေလာက္ ရွက္ဖို႕ ေကာင္းလဲ ” ဆိုပါနာ ဆံုးမဖူးပါေရ လတ္ ။

အခု ကြ်န္ေတ္ ရို႕ရခုိင္သားတိလဲ ေဒပိုင္ပါဗ်ာယ္ ။ တေယာက္ကို တေယာက္ အတြက္ စိနီကတ္ေတ။ယေက ႏြားႏို႕ တိ ရီခ်ည္း ျဖစ္နီ စြာ ကားအဆန္းမဟုတ္ပါ ႏွင္း။ အစိုးရအမႈထမ္း လုပ္နီေရ လူတိကလဲ “ငါ့ရို႕ ကား အစိုးရဘားမွာ လုပ္နီစြာ ဇာပိုင္ အမ်ိဳးသားအေရး ကို လုပ္လို႕ ရဖုိ႕ လဲ” ၊ မင္းကြ်န္ျဖစ္ နီေရလူတိ ကလဲ “ ငါရို႕ မွာကား အေခ်နဲ႕ အငယ္နဲ႕ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္လို႕ မျဖစ္ယာ” ၊ ကလိေမေခ် တိကလဲ တမ်ိဳး “ႏိုင္ငံေရးလုပ္စြာ မီးရို႕ နဲ႕ က မဆိုင္” ။ ယပိုင္တြက္ခ်က္ နီကတ္ပါေရ ။

အမ်ိဳးသားေရး ဆိုစြာ လက္နက္ကိုင္မွ ျဖစ္စြာ မဟုတ္ပါ ။ကိုယ့္ လူမ်ိဳးကို ခ်စ္ေတ လူတိအတြက္ အမ်ိဳးကို ခ်စ္ေတ အေၾကာင္းကို လုပ္ျပဖုိ႕ ၊သက္သိျပဖို႕ အခြင့္အေရး လူတိုင္းမွာ ရွိပါေရ ။အစိုးရ အမႈထမ္းကလဲ အမႈထမ္းအေလ်ာက္ ၊ကလိေမေခ်တိက လဲ ကလိေမေခ် အေလ်ာက္ ကိုယ္ ့လုပ္ႏိုင္ေရ နီရာက လုပ္ကတ္ေက ႏြားႏို႕ဒြား ႏြားႏို႕ နဲ႕ ျပည့္လာ ပါဖို႕။ အမ်ိဳးကိုေစာင့္ေရွာက္ေတ အလုပ္စြာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး အတြက္ အသက္ေလာက္ အေရးၾကီးေရအလုပ္ပါ။ မ်ိဳးေစာင့္ တရားပ်က္ေက ၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး လဲ ေပ်ာက္လား ဖို႕စြာက်ိန္း ေသပါယာ။ ရခိုင္ သမေခ် တိ အခ်ိန္တန္လို႕ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႕ယာ ဆိုေတာင္ ရခိုင္ လူမ်ိဳး ထဲ့က ရခိုင္သားေခ် တေယာက္ကို ရာ ယူသင့္ပါေရ ။ေဒခ်င့္ စြာ အမ်ိဳးကို ေစာင့္ေရွာက္ စြာပါ ။ ရခိုင္လူမ်ိဳး မေပ်ာက္ေအာင္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းစြာပါ ။ ေကာင္းေကာင္း အေျခခံက်ေရ အမ်ိဳးသားေရ အလုပ္ပါခ်င့္။ ေဒအလုပ္ကို ရခိုင္ သား/သူ တိုင္း တက္ႏုိင္ေရ အလုပ္ လို႕ ကြ်န္ေတာ္ ထင္ပါေရ ။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပိုင္ အေနနီးလို႕ ေတာ့ ဆင္ေျခ မပီးပါေက့ ၊ ယေက ကြ်န္ေတာ့္ post တစ္ခု မွာ ရြီးဖူးစြာပိုင္ သာဓက ထပ္ပီးရပါဖို႕ေယ ။ ကိုယ္နီုင္ေရ ေနရာတိ ရွိေရ ဆိုစြာ ကိုေျပာခ်င္စြာပါ။ ကိုယ့္အမ်ိဳးအတြက္ အရာတစ္ခုလဲ မလုပ္ပီးႏိုင္ေက နီ ပါ ရခိုင္သူ/သား ခ်င္းေတာ့ ယူကတ္ပါလို႕။ အမ်ိဳးကိုေစာင့္ပါ ထိန္းသိမ္းပါ။ ေဒပိုင္မဟုတ္ပဲ ရခိုင္သမေခ် တစ္ေယာက္ ရခိုင္မဟုတ္ပဲ တျခားလူမ်ိဳးနဲ႕ ယူလားခေရ ဆိုေက ေဒခ်င့္စြာ ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးကို ကမၻာေျမျပင္က ေပ်ာက္ေအာင္ ေဖ်ာက္နီစြာ မွာ အဓိက တရားခံတေယာက္ျဖစ္လားပါယာ။ ေဒနိန္႕ ေခတ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ေဒခ်င့္ကို လူမ်ိဳးေရးအယူးသီးလို႕ ၊တဘက္စြန္းေရာက္လို႕ ေျပာနီစြာမဟုတ္ပါ။ လူ႕ အခြင့္အေရး အတိုင္းလူသားတိုင္း ကိုယ့္အခြင့္ အေရးနဲ႕ ကိုယ္ပါ ။ဇာသူ႕ ကိုလဲ လူမ်ိဳးျခားနဲ႕ ယူလို႕ဆိုပနာ တရားစြဲလို႕ မရပါ ။

ေယဇူနန္႕ သိထားစီခ်င္စြာ တခုတည္းပါ။

ရခိုင္ ဆိုေရ လူမ်ိဳး တမ်ိဳး မေပ်ာက္လားေအာင္အတြက္ ပါ။ လူမ်ိဳးျခားနဲ႕ ယူလိုက္ေတ အမႈစြာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး အတြက္ ဇာေလာက္နစ္နာေရ ၊ဆိုစြာ သိသင့္ပါေရ ။

ကြ်န္ေတာ္ ေနာက္ဆံုး ေျပာခ်င္စြာက ကိုယ္ ႏိုင္ေရ နီရာက ရခိုင္လူမ်ိဳးကို ခ်စ္ကတ္ပါေမ ။ထိန္းသိမ္းကတ္ပါေမ ။ႏြားႏို႕ တိနဲ႕ ျပည့္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ပါေမ။

သံုးဆယ္သီမင္းဝတၳဳ

“သံုးဆယ္သီမင္းဝတၳဳ”

အယင္ကခါ ေျမာက္ဥဘုရင္တပါးလက္ထက္ နိဂံုးဇနပုဒ္တခုတြင္ လင္မယားတအိမ္ေထာင္ဟိသည္။ အလြန္ဆင္းရဲသည့္အတြက္ ဆန္ဖြပ္၊ ရီခပ္၊ ထင္းႃခြီ၊ အငွားလုပ္စားကတ္ရသည္။ လင္ကပ်င္း၍ အလုပ္မလုပ္။ မယားလုပ္စြာ ထိုင္စားသည္။ မယားလုပ္ရာတြင္ အပ်င္းေျပ ၾကက္ႏွင္ယင္လိုက္လုပ္သည္။ တရက္နိ မယားဆန္ဖြပ္နီစဥ္ ယင္မ်ားဆန္မႈန္႔လာနားစားသည္။ ငပ်င္းေထြလည္း ေရွာက္ျခမ္းစိတ္ႏွင့္ ယင္လိုက္သတ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ယင္သံုးဆယ္ရ၍ မယားကို “ငါ ယင္သံုးဆယ္ကိုသတ္လိုက္ပ်ာယ္။ ၾကည့္စ်ာန္တခ်က္” ဟု ေဘာရိေျပာသည္။ ထိုအခါ မယားက “သံုးဆယ္သီမင္း အစစ္မနားေယ” ဟု ျပန္ေျပာသည္။

ထိုနိမွစ၍ မယားလည္း လင္ကိုအယြဲ႕တိုက္ပ်ာယ္ “ငါ့လင္ ယင္သံုးဆယ္ကိုသတ္ႏိုင္ေရ။ ေအပိုင္ေတာ္ေရမဟုတ္။ သံုးဆယ္သီမင္းအစစ္” ဟု လူတြိတိုင္းေလွ်ာက္ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ကို “သံုးဆယ္သီမင္း” ဟု နာမည္တြင္လာသည္။ ၾကာေသာအခါ သူ႔သတင္းသည္ ဘုရင့္ရီႊနား ေပါက္ၾကားလားသည္။

မီးေက်ာင္းသူရဲ။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ႏွင့္မနီးမ၀ီးတြင္ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ဟိသည္။ အဥၨနနဒီဟုလည္းေခၚသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ျမစ္ထဲတြင္ မီးေက်ာင္းတေကာင္ ေသာင္းက်န္းလွ်က္ဟိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမစ္ကိုျဖတ္၍ တေယာက္လည္းမကူး၀ံ။ “အသံၾကားေက လိုက္ဆြဲေရ” ဟု နာမည္ႀကီးလွ်က္ဟိသည္။ ေလာင္းႏွင့္ေတာင္ အနားမသန္း၀ံ့။ လူသူအားလံုး ေၾကာက္လန္႔နီကတ္ရသည္။ ကၽြဲႏြားလူသူအားလံုး မီးေက်ာင္းအစားခံရသည္။ အစားမ်ားလာ၍ လူအမ်ားမွာ ဇာလုပ္၍ ဇာကိုင္ရမွန္းမသိ။ “ဘုရင့္ရႊီနား မေပါက္သိမ့္ႏွင့္တူေရ။ ဘုရင္သိေက ၿငိမ္နီဖို႔ကမဟုတ္” တေယာက္စကားတရာနား ေျပာလွ်က္ဟိသည္။ ဘုရင္လည္း မၾကာခင္ ထိုသတင္းကိုၾကားသည္။ သို႔အတြက္ အမႈးအမတ္မ်ားႏွင့္ အတိုင္ပင္ျပဳသည္။ “မီးေက်ာင္းရန္ႏွိမ္ႏွင္းရန္ လူစြမ္းေကာင္းတေယာက္လိုသည္။ ပဇာလုပ္ေကေကာင္းဖို႔လဲ။ ေလွ်ာက္တင္ကတ္။” ဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္။ ထိုအခါ အမတ္ႀကီးမ်ားက “အသွ်င္မင္းႏိုင္ငံေတာ္မွာ သံုးဆယ္သီမင္းဟုဆိုေသာ လူတေယာက္ဟိပါသည္။ သူ႔ကိုရလွ်င္ မီးေက်ာင္းရန္ကို ဧကန္မုကၡ် ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္” ဟုေလွ်ာက္တင္ကတ္သည္။ ဘုရင္လည္း ၀မ္းသာအားရျဖစ္ၿပီး မႈးမတ္မ်ားကို “ယင္းပိုင္ဆိုလွ်င္ သူ႔ကိုေခၚခီ” ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ အမိန္႔ေတာ္ရသည္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း မင္းခ်င္းေယာက္်ားတေယာက္ကို တမန္ေစလႊတ္လိုက္သည္။ “တမန္လည္းေရာက္၊ သံုးဆယ္သီမင္းမွာ၊ သီေအာင္ေၾကာက္” ျဖစ္ရသည္။ “သို႔ေသာ္ သီတနိ မြီးတနိ။ ဘုရင္ကေခၚေက မလိုက္လို႔မရ၊ ဘုရင့္အာဏာပါယ္ဆန္လို႔မရ။ မင္းဒါဏ္သင့္ဖို႔ေၾကာက္ရသည္။” သို႔အတြက္ သီမင္းမွာ စိတ္တင္းဖို႔က်သည္။ တမန္လည္း အပူတျပင္း “ငါႏွင့္ဖ၀ါးကပ္၍ လိုက္ရမည္” ဟုဆိုသည္။ သီမင္းမွာ မျငင္းသာေက ကဗ်ာကယာ ေနာက္ကလိုက္ရသည္။ ယင္းပိုင္ႏွင့္ ဘုရင္ရွိေတာ္ေမွာက္သို႔ေရာက္လတ္သည္။ ဘုရင္က “ေမာင္မင္း သံုးဆယ္သီမင္း အမွန္လား” မီးေသာခါ သီမင္းက “မွန္ပါသည္ဘုရား” ဟုေျဖသည္။ ထိုအခါ ဘုရင္က “ငါ၏ႏိုင္ငံေတာ္မွာ မီးေက်ာင္းရန္ကိုႏွိမ္ႏွင္းဖို႔ ငါဘုရင္လိုလားေတာ္မူေရ။ အလိုဟိစြာေတာင္းခံ။” ဟုမိန္႕ေတာ္မူသည္။ ထိုအခါ သီမင္းက ေသနတ္၊ ဓါး၊ လွံ၊ လက္နက္အျပည့္အစံုႏွင့္ သူရဲတေယာက္၊ ဘုရင္ကိုင္သံလွ်က္အပါအ၀င္ ႀကိဳးတခြီ၊ ေလာင္းတစင္းေတာင္းသည္။ လိုသည္ကို ဘုရင္ကပီးသည္။ စားသံုးဖို႔ အသျပာေငြတေထာင္လည္း ပီးလိုက္သည္။ ဘုရင္ပါးကျပန္၍ အိမ္ေရာက္ေသာအခါ သီမင္းက မယားကိုအျပစ္တင္သည္။ “နင္သတင္းရႊင့္လို႔ ငါပြဲ၀င္ခရပ်ာ။ ငါသီေကလည္း နင့္မွာလင္မယွား။ ဘုရင့္အသျပာကို စားလို႔ရာနီလီ။ နက္ဖန္ခါ မီးေက်ာင္းက ငါ့ကိုစားဖို႕လား၊ ငါကရာ မီးေက်ာင္းကိုစားဖို႔လားမသိ။ ၾကည့္လို႔ရာနီလီ။ မိုးထက္ေစာေစာ ထမင္းေကာင္းေကာင္းခ်က္။” ဟုမယားကိုမွာသည္။ မယားသည္က လင္အတြက္စိတ္ပူရမွန္းမသိ။ အသျပာရေသာခါ ေကာင္းေကာင္းေပ်ာ္သည္။ လင္ေဗာရိမွာ တညဥ့္လံုးအိပ္မေပ်ာ္။ မိုးလင္းဖို႔စြာ တြက္လွ်က္ဟိသည္။ မိုးလင္းေသာအခါ မယားကလင္ကိုႏိႈးသည္။ “ထဖိထဖိ ဘုေခ်ဘ။ ထမင္းစား” ဟုဆိုသည္။ သံုးဆယ္သီမင္းလည္း မ်က္ႏွာမသစ္ပဲ ထမင္းစားသည္။
သူရဲကလည္း ခ်ိန္းထားသည္အတိုင္း အသင့္ေစာင့္လွ်က္ဟိသည္။ သီမင္းလည္း ထမင္းစားၿပီးခ်က္ခ်င္း ေလာင္းဆိပ္သို႔ဆင္းသည္။ ေလာင္းဆိပ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ သီမင္းမွာ သူရဲကို ေသနတ္ကိုင္ခိုင္းထားၿပီး ပဲ့ေဂ်ာင္တြင္နီခိုင္းသည္။ ကိုယ္က် ႀကိဳးတႃခြီႏွင့္ သံလွ်က္ကိုင္လွ်က္ ေလာင္းဦးတြင္နီသည္။ ေလာင္းသံ၊ တက္သံ၊ လူသံၾကားသည္ႏွင့္ မီးေက်ာင္းရဲက ကုန္းေပၚလွ်က္လိုက္သည္။ ထိုအခါ သံုးဆယ္သီမင္းက တခုလည္း မလုပ္တတ္မကိုင္တတ္။ ေၾကာက္ႀကီးသံဖက္ ျဗန္းျဗန္းတုန္လွ်က္ဟိသည္။ သူရဲက “အသွ်င္သီမင္း မီးေက်ာင္း အနားကိုကပ္လာပါယာ။ ပဇာလုပ္ပါဖို႔လဲ။ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ရပါဖို႔လား။ ဟက္ေဖႏွင့္ထိုးရပါဖို႔လား” မီးသည္။ သီမင္းကတခုလည္းျပန္မေျပာ။ ဇာပိုင္ေျပာေျပာ သီမင္းက ျပန္မေျပာေသာအခါ သူရဲက မနီသာေက မီးေက်ာင္းကို ဟက္ေဖႏွင္ထိုး ေသနပ္ႏွင့္ပစ္ေဖာက္လိုက္သည္။ မီးေပါက္မွန္လို႔ မီးေက်ာင္း ဂြင္ခ်င္းသီသည္။ ထိုအခါမွ သီမင္းက ေလာင္းဦးကထ၍ သူရဲကိုသံလွ်က္ႏွင့္ေရာ္လွ်က္ “မီးေက်ာင္းကို မင္းသတ္လာ၊ ငါသတ္လာ” ဟု မီးသည္။ သူရဲက စဥ္းစားသည္မွာ “ငါကေနာက္လိုက္၊ သူကေဂါင္းေဆာင္။ ငါသတ္ေကလည္း သူသတ္စြာ။ သူသတ္ေကလည္း သူသတ္စြာ။ ဘုရင္က သူ႔ကိုရာသိေရ။ ငါ့ကိုမသိ။ ၀န္မခံေက သူကငါ့ကိုရန္ရွာဖို႔။ ငါ့မွာ မ်က္ႏွာမရပဲ ေဂ်ာက္ရာက်ဖို႔” စဥ္းစားၿပီး “အသွ်င္သတ္ပါေရ” ဟု၀န္ခံလိုက္သည္။ ထိုခါ သံုးဆယ္သီမင္းလည္း မ်က္ႏွာျပာျပာႏွင့္ မီးေက်ာင္းကိုႀကိဳးစြပ္ၿပီး ေလာင္းနားေမွ်ာင္လွ်က္ ယူလာလတ္သည္။ သို႔ေသာ္ သီမင္းမွာ ကမ္းေရာက္ေအာင္ထိ မီးေက်ာင္းနားသို႔ မကပ္၀ံ။ သူရဲကဆဲြ၍ ကုန္းထက္တင္ရသည္။ မီးေက်ာင္းသီကို ဘုရင္ထံဆက္ေသာအခါ သီမင္းမွာ အသျပာတေထာင္ဆုရသည္။ သူရဲမွာ တျပားလည္းမရ။ အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာခါ မယားလက္ကို အသျပာတေထာင္ကိုအပ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ “နင့္ေၾကာင့္ငါ တခါခံရပ်ာ။ အရာဇာနိလာေခၚဖို႔လည္းမသိ။ ေကာင္းေကာင္းရာစားနီ” ဟု အျပစ္တင္သည္။ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ရေငြႏွင့္ ႏြားတသွ်ိဳင္းလယ္တျပင္၀ယ္လွ်က္ အိမ္တေဆာင္ေဆာက္သည္။ တႏွစ္၀မ္းစာဖုံသည္။

က်ားသားငလ၀ါ သူရဲ။

ထိုသို႔ စိတ္အီးလက္အီးနီ၍ တမိတေမာၾကာေသာအခါ အေရးအေၾကာင္းတခုေပၚလာသည္။ က်ားသားငလ၀ါတေကာင္သည္ ေသာင္းက်န္းလွ်က္ဟိသည္။ ရြာကကၽြဲႏြားမ်ားကို ဖမ္းစားသည္။ အစားမ်ားလာေသာအခါ လက္ရဲဇက္ရဲျဖစ္လာၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္နားခ်ဥ္းလာသည္။ လူမ်ားကို၀င္ကိုက္ဖို႔ၾကံသည္။ ထိုသတင္း ဘုရင့္နားေပါက္လတ္သည္။ သံုးဆယ္သီမင္းကို အယင္ေခၚ၍ ႏွိမ္ႏွင္းခိုင္းသည္။ သီမင္းမွာ အယင္အတိုင္း သံလွ်က္ႏွင့္ မင္း၀တ္တန္းဆာတခုေတာင္းသည္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားမွာ “က်ားရာသီဖို႔လား။ သီမင္းရာသီဖို႔လား။ ျမင္ကတ္ရဖို႔ပ်ာ” ဟုေျပာဆိုနီကတ္သည္။ အိမ္ေရာက္ေသာအခါ သံုးဆယ္သီမင္းလည္း “ေအတခ်ီေတာ့ ငါကံေတာ္ကုန္ပ်ာ။ က်ားကိုဇာပိုင္ႏိုင္ဖို႔လဲ” ဟုစဥ္းစာၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္။ မယားကိုအျပစ္တင္သည္။ “နင္ပ်င္လို႔ ငါခံရေရ။ နက္ဖန္ခါသိလိမ့္မည္။ ထမင္းေကာင္းေကာင္းစားနီ” ဟုၿငိဳးသည္။ သူ႔အႀကံက မိုးထက္ေစာေစာအာ႐ံုမွာ ေရာက္ရာေရာက္ေပါက္ ထြက္ၿပီးဖို႔။ သို႔အတြက္ လမ္းမွာစားဖို႔ထမင္းကို မယားကိုခ်က္ခိုင္းသည္။ သီမင္းမွာ အၾကံျဖင့္ တညဥ့္လံုးအိပ္မေပ်ာ္။ သို႔ျဖင့္ မိုးစင္စင္လင္းလတ္သည္။ အာ႐ုဏ္တက္၍ ထမင္းက်က္ေသာခါ မယားကႏိႈး၍ လင္သည္ကိုပီးသည္။ မိုးေသာက္ထမွာ ႏွင္းတ၀ီ၀ီ၊ ျမံဳတမိႈင္းမိႈင္း၊ သံုးဆယ္သီမင္းမွာ ျမင္းႏွင့္စိုင္းေယွာင္ထြက္လတ္သည္။ ေတာ၀င္ဖို႔လည္း လမ္းမျမင္။ ရပ္နီလွ်င္ ရြာကမလြတ္။ လားမိလားရာလားလီေသာခါ ကၽြဲတၿခံနားသို႔ေရာက္လတ္သည္။ ကၽြဲၿခံနားတြင္ က်ားသားငလ၀ါလည္း ကၽြဲကိုဆြဲဖို႔ေခ်ာင္းနီသည္။ သံုးဆယ္သီးမင္းေရာက္သည္ႏွင့္ ထက္ပင္းတုိးသည္။ သီမင္းက “က်ားသားငလ၀ါဆိုစြာ ေဒေကာင္ပ်ာ”။ က်ားသားငလ၀ါကလည္း “သံုးဆယ္သီမင္းဆိုစြာ သူပ်ာ” ဟုေအာ္သည္။ ငလ၀ါက်ားက ကၽြဲကိုရာကိုက္ဖို႔လား။ သီမင္းကိုရာလိုက္ဖို႔လား အၾကံမရျဖစ္နီဆိုက္ သီမင္းက ေၾကာက္ေၾကာက္ျဖင့္ မ်က္စိမွိတ္ခုန္ပစ္လိုက္သည္။ က်ားေနာက္ကုန္းထက္မွာ ပကားစီး၍က်သည္။ က်ားလည္းေၾကာက္၍ ထြက္ၿပီးသည္။ သီမင္းလည္း က်ားနားရြက္ကိုဆဲြ၍ ေနာက္ကုန္းထက္က လိုက္သည္။ က်ားလည္းေညာင္း လူလည္းေညာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ထဲသို႔ေရာက္လတ္သည္။ ထိုခါ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား၊ နန္းတြင္းသူနန္းတြင္းသားအားလံုး ထြက္ၾကည့္ကတ္သည္။ အသွ်င္သီမင္း က်ားစီးလာစြာျမင္ရသည္။ တခ်ိ႕လူက က်ားကိုဒုတ္ႏွင့္ ေထာင္းထုသတ္ေသာအခါ က်ားဂြင္တိုက္သီသည္။ သီမင္းလည္း က်ားေနာက္ကုန္းထက္က လူးက်လတ္သည္။ ထိုခါမွ သီမင္းလည္း က်ားသံဖက္ကလြတ္သည္။ ထိုခါ သီမင္းက သံလွ်က္ကိုဆဲြလွ်က္ “က်ားကိုသတ္စြာအသူလဲ” ဟုမီးသည္။ လူမ်ားက ေၾကာက္ေၾကာက္ျဖင့္ “အသွ်င္သီမင္းသတ္ပါေရ” ဟု၀န္ခံသည္။ က်ားသီကို ဘုရင္ထံျပေသာအခါ သီမင္းမွာ အသျပာတေတာင္ဆုရသည္။ အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ အသျပာေငြကိုမယားလက္သို႔အပ္သည္။ “နင္ပ်င္လို႔ ငါဒုကၡက်ေရ” ဟုမယားကို ဆူသည္။

ဓျမလူဆိုးေသာင္းက်န္းမႈ။

မ်ားမၾကာခင္ တိုင္းျပည္တခြင္ ဓျမလူဆိုးမ်ား ဆူပူေသာင္းက်န္းကတ္သည္။ ရြာနိဂံုးကိုလုယက္မက်ီ ၿမိဳ႕အနီးပါးၿခိမ္းေျခာက္လတ္သည္။ လူသူေလးပါးအိပ္မရ ပုန္း၀ွက္နီကတ္ရသည္။ ၾကာေသာ္ သတင္းထြက္လာသည္။ ဘုရင္နားေပါက္ၾကားလာသည္။ ဘုရင္လည္း သံုးဆယ္သီမင္းကို အျပင္းေခၚခိုင္းသည္။ သီမင္းေရာက္ေသာအခါ ဘုရင္က “လိုစြာေတာင္း၊ ဓျမတိကိုဖမ္း” ဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္။ သီမင္းလည္း ထံုးစဥ္အတိုင္း မင္း၀တ္တန္းဆာႏွင့္ သံလွ်က္တစင္း၊ ျမင္းေကာင္းတေကာင္ေတာင္းသည္။ ရေသာအခါ အိမ္ျပန္လတ္သည္။ အိမ္ေရာက္ေသာခါ ခါတိုင္းပိုင္ေယွာင္ မယားကိုအျပစ္တင္သည္။ မယားလည္း ျပန္လို႔မေျပာ။ တိန္းနီသည္။ သီမင္းက “ေအတခါေတာ့ ငါသီရဖို႔ယာ။ လူဆိုးတိကို ငါတေယာက္တည္း ဇာပိုင္ႏိုင္ဖို႔လဲ။ ငါ့အသက္ နက္ဖန္ရက္ကို မလြန္ႏိုင္ပ်ာ” ဟုစိတ္ဆိုးၿပီးငိုသည္။ ထြက္ၿပီးဖို႔ၾကံသည္။ မယားကို ညဥ့္ဦးကပင္ ေစာေစာစီးစီး ထမင္းခ်က္ထားဖို႔ေျပာသည္။ သူက တညဥ့္လံုးမအိပ္။ မအိပ္တခ်က္အိပ္တခ်က္ လွဲနီသည္။ သန္းေခါင္ေက်ာ္ေသာအခါ မယားက ပါးခပ္နားခပ္ ထမင္းခ်က္သည္။ က်က္ေသာခါ ကဗ်ာကယာလင္ကိုႏိႈး၍ ပီးသည္။ လင္ကလည္း တေလာင္ပြန္းႏွစ္ေလာင္ပြန္း ဆင္ဆီဆုပ္ ေဗာင္းဆုပ္စားၿပီးလွ်င္ အက်န္ကိုထုပ္ခိုင္းသည္။ မင္း၀တ္တန္းဆာကို၀တ္ၿပီး ျမင္းစီးထြက္ဖို႔ကန္နီတုန္း မယားထြက္လတ္သည္။ ေအတခါ လင္ေတာ္ေမာင္ သီရဖို႔စြာကိုသိလို႔ စိတ္မေကာင္း။ လင္သည္ကို ထမင္းထုပ္ကြမ္းယာ လွမ္းပီးသည္။ လင္ကလည္း မယူခ်င္ယူခ်င္လွမ္းယူသည္။ ျမင္းကိုစီးပ်ာ ရြာကထြက္လတ္ေသာအခါ ညဥ့္ေမွာင္နီသိမ့္၍ “မိုးလင္းပတ္စီ၊ လမ္းစမ္းျမင္မွ လြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္း ထြက္ၿပီးဖို႔ပ်ာ” ဟုစိတ္ထဲတြင္ တြက္သည္။ အႀကံႏွင့္ ေတာျခံဳတခုထဲ၀င္ၿပီး သစ္တပင္ထက္ တက္၍နီသည္။ ထိုအခါ နာမည္ႀကီးသူခိုးခုနစ္ေယာက္သည္ ၄င္းသစ္ပင္ေအာက္လာေရာက္ၿပီး ဓျမတိုက္ဖို႔ တိုင္ပင္ကတ္သည္။ ညဥ့္တြင္ သီမင္းရြာကို၀င္စီးဖို႔ၾကံသည္။ အခ်ိန္းအခ်က္လုပ္ကတ္သည္။ သို႔ေသာ္ သီမင္းကိုေၾကာက္၍ သတိႏွင့္လုပ္ဖို႔ေျပာသည္။ ထိုစကားကို သီမင္းၾကားေသာအခါ အခ်ိန္စိလို႔ထြက္ခါနီး “သံုးဆယ္သီမင္းဆိုစြာ ငါေ၀း” ဟုသစ္ပင္ထက္က ေအာ္လိုက္သည္။ ဓျမအားလံုး ေၾကာက္ႀကီးသန္ဖက္၀င္၍ သစ္ခြတြင္ဆြဲထားေသာထမင္းထုတ္လည္း ျပဳတ္က်လတ္သည္။ ထိုအခါ ဓျမအားလံုး သီမင္းခုန္ဆင္းလာပ်ာ အထင္ၿဖင့္ အခ်င္းခ်င္းခြတ္ကတ္ သီကုန္ကတ္သည္။ ဓျမအားလံုးသီၿပီးမွ သီမင္းလည္း သစ္ပင္ထက္ကဆင္းလတ္သည္။ ထိုေနာက္ ဓျမဦးေဂါင္းမ်ားကို တန္းသိန္သိန္၍ ဘုရင့္ထံပါးသို႔ဆက္သည္။ ဘုရင္လည္း သီမင္းအား ဆုႀကီးလာဘ္ႀကီးပီးသနားေတာ္မူသည္။ တိုင္းျပည္လည္း အီးခ်မ္းလားသည္။ သီမင္းမွာ ေနာင္တြင္ စစ္ေသနာပဓိႀကီးျဖစ္လာသည္။ ဘုရင္ကံကုန္ေသာအခါ သွ်င္ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ထိုဘုရင္အား ရခိုင္သမိုင္းတြင္ “တိရိနရပတိသီမင္း” ဟု ေခၚတြင္သည္။

ဤတြင္ အကၽြန္႔၀တၳဳလည္းဆံုးပါလီ၏။ မဆံုးသိမ့္ေက က်န္ေရလူတိ ဆက္ေျပာပါလီ။

(နတ္ျမစ္စန္းေအာင္)

ရင္ရဲစိ ၀တၳဳ

“ရင္ရဲစိ ၀တၳဳ”

အယင္ေခါက္ခါ အကြ်န္ရို. ရကၡတိုင္းက ကြ်န္းရြာေခ် တစ္ရြာမွာ ကေလေခ် တစ္ေယာက္ ကစပ္ကစပ္နီယင္း ရင္ရဲစိ တစ္စိ ေကာက္ရပါေရလတ္။ ယင္း ရင္ရဲစိကို ျမင္ေရခါ ယင္းကေလေခ်စြာ ရင္ရဲစိပိုင္ လွေရ မမေခ် တစ္ေယာက္လိုခ်င္စိတ္ေပါက္ပါလတ္
ေတလတ္။ေယခါ အမိ ဘက္ကိုလားဘနာ ” ေအာ…အမိ အမိ သားေခ်ကို ေဒရင္ရဲစိ နန္.တူေရ မယားအလွပေခ် တစ္ေယာက္ရွာပီးဘလင္” လို.ေတာင္းေရလတ္။ ယေကအမိသယ္က ” ေအာ္ သားေခ် သားေခ်…..အမိက မၾဟာ(ရွာ) ပီးႏိုင္ဂါ.. နင့္ အဖ ဘားက လားေတာင္းခီဘလင္”လို. ဆိုေရလတ္။ ယင္းပိုင္ဆိုခါ သားေခ်ကလည္း အဖသယ္ဘက္ကို လားဘနာ” ေအာ္…..အဘာ အဘာ သားေခ်ကို ေဒရင္ရဲစိ နန္.တူေရ မယားအလွပေခ် တစ္ေယာက္ရွာပီးဘလင္” လို.ေတာင္းျပန္ေရလတ္။ ယပိုင္နတ္

အဖသယ္က ” ဘာဘာမွာက မဟိကာေ၀၊ မင္း အဘိုးသ်ွင္ ဘားကို လားေတာင္းခီ” လို.ေျပာလိုက္ပါေရလတ္။ ယင္းတြက္တာနတ္ ထိုသားေခ်ကလည္း အဖိုးသ်ွင္ဘားကို လားဘနာ ေတာင္းျပန္ေရ။ အဘိုးသည္က အေဘာင္မသယ္ဘားက ေတာင္းခီလို. အၾကံျပဳလိုက္ေတ။ ယင္းတြက္ ယင္းကေလေခ် ေနာက္ဆံုးအနီနတ္ အေဘာင္းမဘားကို လာေရလတ္။ေယခါ အေဘာင္မသည္က ” မပူေက့ ငါ့ျမီးေခ်၊ အေဘာင္သ်ွင္ၾဟာပီးေမ” လို.ဆိုေရ။ အေဘာင္မသည္က ” မင္းေရ ငရို.ရြာ အရိွဘက္ ၃ နာရီေလာက္
လမ္းေလ်ွာက္ေက နပ်ိဳးျခင္း တစ္ျခင္းတိြလိမ့္ေမ။ ယင္း နပ်ိဳးျခင္းက ယာသ်ွင္ ၀ါၾကီးမ လင္မယား ဘားက ေတာင္းခီ” ယင္းပိုင္ မွာလိုက္ေတလတ္။ ယင္းပိုင္နတ္ ကေလေသ်ွေရ သူ.ခရီးကို စတင္လိုက္ေတ။ ၃နာရီေလာက္လမ္းေလ်ွာက္ျပီးေရမွာ သူ.အေဘာင္
မသယ္ေျပာေရပိုင္ နပ်ိဳးျခင္း အၾကီးမသန္ တစ္ျခင္းတိြေရလတ္။ ယေက ယင္းယာခင္းထဲကို၀င္ဘနာ ၀ါၾကီးမလင္မယားကို ထိုရင္ရဲစိ ကိုျပေရလတ္။ ယျပီးေက သူ.ကို ယင္း ရင္ရဲစိ ပိုင္လွေရ မယားတစ္ေယာက္ၾဟွာပီးဖို. ေတာင္းပန္ေရလတ္။ ယင္းပိုင္
ဆိုခါ ၀ါၾကီးက ” ေအာ္ ေမာင္ေခ်၊ ေမာင္ေခ် …..ငရို.အိမ္ ေနာက္မွာ နပ်ိဳးပင္ ၇ ပင္ဟိေရ။ ယင္းခုနစ္ပင္ ထဲက မင္းၾကိဳက္ေတ တစ္ပင္ ခြတ္လို.ယူလီ” လို.ေျပာေရလတ္။ ထပ္ျပီးေက မွာလိုက္စြာက ယင္းကေလေခ် ေရ ယင္းနပ်ိဳးပင္ကို ထမ္းလို. ရြာကို
ျပန္ေရခါ ဇာေလာက္ပင္ လီးလီး ရြာက သူ.အိမ္ကို မေရာက္မခ်င္း ယင္းနပ်ိဳးပင္က အပတ္တိကို လံုး၀မခြါရ လတ္။ယင္းကေလေခ် လည္းကတိပီးဘနာ ၾကိဳက္ေတ နပ်ိဳးပင္တစ္ပင္ခြတ္လို. ရြာကို ထမ္းျပန္လာေရလတ္။ယင္းပိုင္ ထမ္းယင္းထမ္းယင္း
နပ်ိဳးပင္ေလး ကေကာင္းလီးလတ္ေတ။ တစ္ခုပိုင္ ထမ္းလိုမပါေရခါ ကေလေခ် စဥ္းစားေရလတ္ ” ေအာ္ အပတ္တစ္ပတ္ ခြာလိုက္လို. ဇာျဖစ္ဖို.လ့ဲဂု” ဆိုပနာ တစ္ပတ္စခြာ ဘလိုက္ေတ။ တစ္ခုေလ့ မျဖစ္ေရခါ ယင္းနပ်ိုဳးပင္ ကို ထမ္းပနာ ဆက္ေလ်ွက္ေတ
လတ္။ ထူးဆန္းစြာက နပ်ိဳးပင္ေရ ေပါ့လားဖို.အစား ပိုျပီးယာ လီးပါလတ္ေတလတ္။ ယင္းပိုင္ လီးယင္းခြာ ယင္း လီးယင္းခြာ ယင္းနန္. ရြာနားကန္ေဘာင္နားအေရာက္မွာ ကေလေခ် ေရ အားလံုးကို ခြာသတ္ဘလိုက္ေတလတ္။ ယင္းပိုင္အားလံုးကိုခြာသတ္
ဘလိုက္ေတခါ ယင္းနပ်ိဳးပင္က မိုးက်နတ္သမီးေခ်တစ္ပါးပိုင္ လွပေခ်ာေမာေရ မင္းသမီးေခ် တစ္ေယာက္ထြက္က်ေရလတ္။ ယင္းပိုင္ဆိုခါ ထိုကေလ့ေမေခ်က ” ေအာ္..ေမာင္ေတာ္..ေမာင္ေတာ္…အကြ်န္ ျခီနန္.လားေကေလ့ ျခီေပါက္ပါေရ၊ လက္နား တြား
ေကေလ့ လက္ေပါက္ပါေရ” လို.ေျပာေရလတ္။ ကေလေခ်ေလ့ ၾကံစရာျဖစ္နိန္ေရခါ ကန္ေဘာင္ထက္ ေပါက္နိန္ေရ ေညာင္ပင္ၾကီးတစ္ပင္ထက္မွာတင္ဖို.ပ်င္ေရလတ္။ ယျပီးေက ကေလေခ်က “ေအာ္.. ေမာင္ၾကီး ခ်စ္ႏွမ …ေဒ ေညာင္ပင္ၾကီထက္မွာ
တနားေခ်နီ၊ ေမာင္ၾကီးအိမ္က ျမင္းဂါရီ လားယူဘိုက္ခီေမ” လို.ဆိုပနာထြက္လားေရလတ္။ ကေလေခ် ျမင္းဂါရီ လားယူနိန္တုန္းမွာ သူေဌးအိမ္က အရုပ္ဆိုး ျပည့္၀န္းမ လည္း ကေကာင္းဆင္ပနာ ထိုကန္ကို ရီခတ္ဖို.ဆင္းလာေရလတ္။ ကန္ေဘာင္ကို
ေရာက္ေတခါ တစ္ကန္လံုး ထထိန္လင္းနိန္စြာကို ျပည့္၀န္းမ ျမင္ေရလတ္။ ေယခါ ကိုယ့္ဘားက အေရာင္ထြက္ေတထင္ဘနာ ” သူေဌးအိမ္က ျပည့္၀န္းမ အေရာင္ ကန္လံုးေျပာင္ ဒိန္နေနာင္ ဒိန္နေနာင္” ဆိုျပီးနာ ရီခြက္ကို ခ်လို. ကရာ ကယာလတ္။ ယင္း
ပိုင္ ကနိန္စြာကို ေညာင္ပင္ထက္ ကလိန္.ေမေခ် ျမင္ေရခါ အအူပိန္ပါေအာင္ ရယ္မိေရလတ္။ျပည့္၀န္းမလည္း အေရာင္တိလာရာဘက္ကို ၾကည့္လိုက္ေတမွာ… အေရာင္တိစြာ သူ.ဘားကလာစြာကမဟုတ္ ေဒကလိန္.ေမေခ် ဘားက လာစြာရာမလားဆိုပနာ
မနာလို ၀န္တိုစိတ္တိ ျဖစ္မိေရလတ္။ ျပည့္၀န္းမ လည္းေညာင္ပင္ေအာက္ကို လားဘနာ ယင္းကလိန္.ေမေခ်ဘားက ကြမ္းယာ တစ္ယာ ေတာင္းေရလတ္။ မမေခ်က ကြမ္းယာ မဟိလို.ေျပာေရခါ ” မေခ် မေခ်….ကြမ္းမဟိေက ေညာင္ရြက္ကို ကြမ္းလုပ္၊
ကြမ္းသီးမဟိေက ေညာင္သီးကို ကြမ္းသီးလုပ္၊ ထံုးမဟိေက ေညာင္စိကို ထံုးလုပ္” လို.ေျပာေရလတ္။ ယင္းပိုင္ဆိုခါ ကလိန္.ေမေခ် ကလည္း ” ဟုတ္ပါယင့္ မမ ယင္းပိုင္ဆိုေက အကြ်န္လုပ္တက္ပါေရ ဆိုပါနာ ကြမ္းတစ္ယာ ယာလို. ကမ္းပီးေရလတ္။
ယင္းပိုင္ ကမ္းပီးစြာနန္. ျပည့္၀န္းမေရ ယင္းကလိန္.ေမေခ် လက္ကို ဆြဲဘနာ ကန္ထဲမွာ ျမွပ္သတ္ဘိုက္ေတလတ္။ ယျပီးေက သူမေရ ေညာင္ပင္ထက္မွာပပိုက္နနစ္ထိုင္နိန္ေရလတ္။ ထို ကလိန္.ေမေခ် လည္း ကန္ထဲမွာ ၾကာပန္းေခ် ျဖစ္လားေရလတ္။

ယပိုင္နတ္ ကေလေခ် ျမင္းလွည္းနန္. ျပန္လာေရခါ သူ.မယားေရ ကေကာင္းအရုပ္ဆိုးလားစြာကို စဥ္းစားလို.မရျဖစ္နိန္ေရလတ္။ ေယဘင္ေယေဂေလ့ ငါမယားဆိုးဆိုး လွလွ ငါယူရဖို.ဆိုပနာ ျပည့္၀န္းမကို ျမင္းဂါရီထက္ တင္ျပီးေက အိမ္ကို ေခၚလားေရလတ္။
ယင္းပိုင္ ယင္းကေလေခ် လည္းျပည့္၀န္းမနန္. ေပါင္းသင္းနီထိုင္လီယာလတ္။ တနိ ယင္းကေလေခ် ကန္ကို ရီ ခတ္ဖို.ဆင္းလာေရခါ တန္းထ(တံတား) နားမွာ ၾကာပန္းေခ်တစ္ပြင့္ျမင္ေရလတ္။ ယင္းၾကာပန္းေရ အရာလူတိ ရီခတ္လာေက ကန္အလယ္ေဂါင္
မွာဇီ နိန္ျပီးေက ယင္းကေလေခ် ရီခတ္လာယာဆိုေက တန္းထ နားမွာဇီလာနိန္ေရလတ္။ ယင္းပိုင္ တစ္ရက္မဟုတ္ ႏွစ္ရက္ ရက္ျပတ္ ျမင္ေရခါ ယင္းကေလေခ် ယင္းၾကာပန္းကို အိမ္ကိုခူးယူလာေရလတ္။ ယျပီးေက သူရို.လင္းမယားအိမ္ေတ ေဂါင္းရင္း
မွာထိုးထားေရလတ္။ ယင္းပိုင္ ျပည့္၀န္းမ လင္မယားအိပ္ယာဆိုေက ထိုကလိန္.ေမေခ်ေရ ၾကာပန္းကထြက္ပနာဇီ ျပည့္၀န္းမ အေဂါင္းကို ေက်ာက္ေတလတ္။ ျပည့္၀န္းႏိုးက်လာေက ၾကာပန္းထဲကုိ ျပန္၀င္ျပီးလာေရလတ္။ ယင္းပိုင္နတ္ ျပည့္၀န္မ လည္း
ေဂါင္းမူေ၀ဒနာ ခံစားရေရလတ္။ ျပည့္၀န္းမေရ ၾကာလာခါ ယင္းၾကာပန္းကို သံသယ ၀င္လာေရလတ္။ ေဒပန္းေရာင္ခါတည္းကပင္ ငါေဂါင္းမူးေရ ဆိုပနာ ယင္းၾကာပန္းကို ဓားနန္. အပိုင္းပိုင္း စိုင္းဘလိုက္ေတလတ္။ ယျပီးေက ရြာၾကားက ၀ါၾကီးမလင္မယား
တပ္နားမွာ ၀ဲပိုက္ဘိုက္ခီေရ။ ကေကာင္းမၾကာ ယင္းၾကာတိုၾကာဇ တိက ၀ရစ္ ပင္ တစ္ပင္ေပါက္လာေရလတ္။ ယင္း ၀ရစ္ပင္ၾကီးလာေရခါ ၀ရစ္သီးတိ အျပြတ္ျပြတ္အခိုင္ခိုင္သီးေရလတ္။ ၀ါၾကီးလင္မယားလည့္ ၀ရစ္သီးတိကို ဆြတ္ပနာ စားကိုစား ေရာင္း
စြာကိုေရာင္း ပီးစြာကိုပီး ပီးဘလိုက္ေတခါ တပင္လံုးကုန္ေရလတ္။ ယေကေလ့ အပင္ထိပ္ဆံုးမွာ ၀ရစ္သီးတစ္လံုးက်န္လိုက္ေတလတ္။ ၀ါၾကီးလင္မယားလည္း ထို ေနာက္ဆံုးအသီးကို မစား၀ံ့ဘဲ ထမင္းခ်က္ခန္းက ၾကတ္စင္မွာ တင္ထားေရလတ္။

ယင္း၀ါၾကီးမ လင္မယားေရ ဆင္းရဲလို. ေတာထဲက ထင္းခီြပနာ ဇီ အသက္မီြး၀မ္းေက်ာင္းျပဴရေလလတ္။ယင္းပိုင္ ၀ါၾကီးမ လင္းမယားထင္ခီြဖို.လားနီစဥ္ ယင္းကလိန္.ေမေခ်ေရ ၀ရစ္သီးက ထြက္ပနာ ထမင္းဟင္းခ်က္ေရလတ္။ ျပီးယာဆိုေက ၀ရစ္သီးထဲကို ျပန္
၀င္လားေရလတ္။ ၀ါၾကီး၊၀ါၾကီးမ လင္မယားျပန္လာေရခါ ထမင္းတိ ဟင္းတိ အဆင္သင့္ခ်က္ျပီးနိန္စြာကိုဇီ တိြေရလတ္။ ယင္းပိုင္ နိတိုင္းျဖစ္လာေရခါ ၀ါၾကီးမက ” ၀ါၾကီး ……အိမ္မွာေစာင့္က်န္လိုက္ အသူထမင္းလာခ်က္ေလၾကည့္ထား ငါထင္းခီြလား
လိုက္ေမ” ဆိုေရလတ္။ ၀ါၾကီးလည္း အိမ္မွာ ေစာင့္နိန္ယင္း ေစာင္နိန္ယင္း ဖဖူေရာင္ပါေအာင္ အိပ္ပါလားေရလတ္။ ထိုကလိန္.ေမေခ် လည္း ၀ရစ္သီးကထြက္ပနာ ထမင္းတိ ယင္းတိ ခ်က္ျပီးေရခါ၊ အိပ္နီေရ ၀ါၾကီး ဖင္၀မွာ ကြမ္းတစ္ယာညွပ္ ဘခသိမ့္ေရ
လတ္။ ၀ါၾကီးမျပန္လာေရခါ ကြမ္းတစ္ရာ ဖင္၀ဆို.လို. အိပ္နီေရ ၀ါၾကီးကို ႏိုးဘနာ တ၀ ေဒါသထြက္ေတလတ္။ ယျပီးေက ၀ါၾကီးမက ” ထင္းခီြဖို. လားလီ ငါေစာင္းေမ မိုးထခါ ဆိုျပီးနာ” ၀ါၾကီးကိုထင္းခီြလြတ္လိုက္ေတလတ္။ ယင္းပိုင္ ၀ါၾကီးမလည္းထိုင္
ေစာင့္နိန္ေရခါ အိပ္ခ်င္ပါလတ္ေတလတ္။ ယေကေလ့ မအိပ္ပါေအာင္ လက္ကို စက္ဓားခ် နန္.ဇီလီွပနာ နံသာခြတ္မွာဇီစိမ္ေရလတ္။ ယင္းပိုင္နန္. ကလိန္.ေမေခ် ကလည္း ၀ါၾကီးမ အိပ္ပါလားေရ အထင္နန္. ၀ရစ္သီးထဲက ထမင္းခ်က္ဖုိ.ထြက္ပါလတ္ေတလတ္။
အကြက္ေခ်ာင္းနီေရ ၀ါၾကီးမလည္း ဇာသူေလ နင္ဆိုပနာ သူမလက္ကို ဆြဲဖမ္းလိုက္ေရလတ္။ ကလိန္.ေမေခ်ကလည္း သူမအေၾကာင္းကိုခ်င္းျပလိုက္ေတလတ္။ ၀ါၾကီးမလည္း သနားဂရုနာ သက္ဘနာ သူ.ရို.မလည္း သား သမီးမဟိေရ အတြက္နန္. ယင္း
ကလိန္.ေမေခ်ကို အိမ္မွာ မီြးစားလိုက္ေတလတ္။

ယင္ပိုင္ ရက္တိ၊လတိ ကုန္လားေရခါ ျပည့္၀န္းမလည္း ကိုယ္၀န္ရင္းပါလတ္ေတလတ္။ မီြးဖို.နိခါ ၀ါၾကီးမ က မီးေစာင့္ဖို.လားဖို.ပ်င္နိန္ေရခါ ထိုကလိန္.ေမေခ်က ယင္းျပည့္၀န္းမ အိမ္ကို သူမလည္းလိုက္ခ်င္ေၾကာင္းပူဆာေရလတ္။ ယင္းအိမ္သို.ေရာက္ေရ
ခါ လူတိနန္. ရေရာင္သတ္လို. မီေစာင့္ဖို.ေရာက္နီကတ္ေတလတ္။ ရြာထံုစံအတိုင္း ယင္းကလိန္.ေမေခ် က ၀တၳဴ တစ္ပုဒ္ ေျပာျပခ်င္ေၾကာင့္ ယင္းလူတိကို ခြင့္ေတာင္းေရလတ္။ လူတိက ခြင့္ျပဴေရခါ ယင္းကလိန္.ေမေခ်စြာ သူမ၀တၳဴကို စေျပာျပေရလတ္။
“အယင္ေခါက္ခါ အကြ်န္ရို. ရကၡတိုင္းက ကြ်န္းရြာေခ် တစ္ရြာမွာ ကေလေခ် တစ္ေယာက္ ကစပ္ကစပ္နီယင္း ရင္ရဲစိ တစ္စိ ေကာက္ရပါေရလတ္။ ယင္း ရင္ရဲစိကို ျမင္ေရခါ ယင္းကေလေခ်စြာ ရင္ရဲစိပိုင္ လွေရ မမေခ် တစ္ေယာက္လိုခ်င္စိတ္ေပါက္ပါလတ္
ေတလတ္။ေယခါ အမိ ဘက္ကိုလားဘနာ ” ေအာ…အမိ အမိ သားေခ်ကို ေဒရင္ရဲစိ နန္.တူေရ မယားအလွပေခ် တစ္ေယာက္ရွာပီးဘလင္” လို.ေတာင္းေရလတ္” ယင္းပိုင္ ၀တၳဴ ကို အစ အဆံုးေျပာျပလိုက္ေတခါ ယင္း၀တၳဴ ကို နားေထာင္နိန္ေရ ထိုကေလေခ် ေလ့ ျပည့္၀န္းမလိမ္စြာတိကုိ ခ်က္ခ်င္း သေဘာေပါက္လားေရလတ္။ ၀တၳဴ အဆံုးမွာ ယင္းကေလေခ်နန္. ကလိန္.ေမေခ် ခ်စ္သူႏွဳစ္ေယာက္ ၀မ္းနည္းဘနာ ဖတ္လို.ငိုကတ္ေတလတ္……..ယေက ရင္ရဲစိ ၀တၳဴ နားေထာင္ကတ္ေတ ပရိတ္သတ္ရို. ျပည့္၀န္းမ ကို ဇာလုပ္ဇီခ်င္ပါေလ အၾကံပီးကတ္ပါ…………….။

အေခ်ခါ နားေထာင္ဖူးခေရ ၀တၳဴကို ျပန္ရီြးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္ ျပည္ပေရာက္ ရခိုင္မိဘတိ အနိန္ျဖင့္ ေဒပိုင္ ရခိုင္၀တၳဴေခ်တိ ကို မိမိ ခ်စ္သားေခ် သမီးေခ် တိကို ေျပာျပဘနာ ေပ်ာ္ရြင္ႏိုင္ကတ္ပါဇီ။ ေဒ၀တၳဴတြင္ ယင္းကလိန္.ေမေခ်က ထမင္းခ်က္ျပီးခါ အိမ္က ၾကက္ဖား ၾကီးကို မွာစြာတိလည္းပါ ပါေရ။ မမွတ္မိလို. မရီြးလိုက္ပါ။ သိေရဆိုေက မ်ွ၀ီပီးဇီခ်င္ပါသည္။

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၂၉၊၀၆၊၀၉(၂၀:၂၅)

(ဘုရင္မာရယုဘေလာ့မွ)