Tag Archives: ေဆာင္းပါး

ကုလားဟူေသာေဝါဟာရသည္ခ်ိဳးႏိွမ္ေခၚသည့္အသံုးေလာ

https://i0.wp.com/arakantimes.net/burmese/images/isaland-Mya%20Aye2.jpgယခုတေလာ ကုလားဟူေသာေဝါဟာရသည္ ခ်ိဳးႏိွမ္ေခၚသည့္ အသံုးဟုတ္မဟုတ္ေဆြးေႏြး ျငင္းခံုေနၾကသည္ကို ဖတ္ရပါသည္။ ၎တို႔ဖာသာ၎တို႕ “႐ုိဟင္ညာ”ဟု သမုတ္ထားသူမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဝါကာ အူဒင္က ကုလားဟူေသာေဝါဟာရသည္ ခ်ိဳးႏိွမ္ေခၚသည့္ အသံုးျဖစ္ပါသည္၊ ျမန္မာမ်ားက အိႏိၵယ တိုက္ငယ္ေဒသမွ လာေသာသူမ်ားကို “ငမဲ”ဟု ႐ႈံ႕ခ်ေခၚၾကပါသည္ဟု ကမာၻပတ္ၿပီး ေလွ်ာက္ေအာ္ေနပါ၏။ ဝါကာအူဒင္သည္ ျမန္မာစကားႏွင့္စာကို ေကာင္းစြာတတ္သူမဟုတ္ေၾကာင္း ထိုသူ၏ ေရဒီယို အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို နားေထာင္ဖူးသူတိုင္း သိၾကပါလိမ့္မည္။

အဆိုပါစကားလံုးအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စာေရးသူသည္ ျမန္မာစာေပပါအသံုးမ်ား၊ ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏သံုးစြဲပံုမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မဟုတ္ေသာ သာမန္လူမ်ားထံမွရေသာ ၾကားဖူးနားဝ ပါးစပ္ရာဇ၀င္မ်ားကို အေျခခံကိုးကားၿပီး လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈျဖင့္ ေရးသားထားသည္မ်ား၏ ျခားနားခ်က္မ်ားကို “ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း မုန္႔တီဟင္းကဲ့သို႔”ဆိုေသာ ဦးပုည၏ စကားအတိုင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေထာက္ျပပါမည္။

ျမန္မာပညာရွင္မ်ား၏အယူအဆ

ယူဆခ်က္ (၁)။ ကုလားဟူေသာစကားသည္ ကုလဟူေသာ ပါဠိစကားမွ ဆင္းသက္လာေၾကာင္း အယူအဆတစ္ရပ္ရွိၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ိဳးအႏြယ္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ကုလပုတၱ ျမင့္ျမတ္ေသာအမ်ိဳးအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာေသာ သား၊ အမ်ိဳးေကာင္းသား ဟုဆိုလိုသည္။ ေရွးဦးျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ စသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက အိႏိၵယတိုက္ငယ္မွ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား ဤအေခၚအေ၀ၚအားျဖင့္ ၿခီးေျခာက္ၾကသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ အိႏိၵယတိုင္းသား တစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

အေထာက္အထားမ်ား –

၁။ ျမန္မာစာအဖြဲ႔၊ ျမန္မာအဘိဓာန္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၉၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၉

ကုလား /kla;/ n 1. အိႏိၵယတိုက္ငယ္ေဒသမွ လာေသာသူမ်ား။ 2. သာမန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဖက္ရွိ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေသာသူမ်ား။ 3. စကၠဴဖဲတြင္ ဂ်က္၊ ကြင္း၊ ကင္း ဖဲခ်ပ္ကိုေခၚေသာစကား န၀ိ- ႏိုင္ငံျခားမွ လာေသာ။ ႏိုင္ငံျခားမွျဖစ္ေသာ။ [ပါ၊ကုလ]

၂။ ဦး၀န္၊ တကၠသိုလ္ျမန္မာ အဘိဓာန္၊ အပိုင္း(၁)၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၅၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂။

ကုလား နံ ၁။ အိႏိၵယႏိုင္ငံသားမ်ား ၂။ သာမန္အားျဖင့္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ေဒသမ်ားမွ လာသူမ်ား—-နံ၀ိ ႏိုင္ငံျခားမွျဖစ္ေသာ။ ႏိုင္ငံျခားမွလာေသာ။ [မြန္၊ ဂလာ။ ပါ၊ ကုလ]

၃။ ဦးဟုတ္စိန္၊ ပါဠိျမန္မာအဘိဓာန္၊ ဒုတိယပိုင္း၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၅၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၉ ။

ကုလ [ကုလ] (န) အမ်ိဳး။ ျမတ္ေသာအမ်ိဳး။ အိမ္။ မိဘအိမ္။ အလုပ္အေကၽြး ဒါယကာ။

ယူဆခ်က္(၂)။ ဒုတိယအယူအဆအေနျဖင့္ ကုလားဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ မြန္စကားဂိုလ (ရႊံ႕ျဖင့္လုပ္ေသာအိမ္၊ ေျမျဖင့္လုပ္ ေသာ အိမ္တြင္ေနသူမ်ား)မွ ဆင္းသက္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အေထာက္အထား – မြန္ဘာသာျဖင့္ေရးထိုးသည့္ ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ၊ ေအဒီ(၁၄)ရာစု၊ ပဲခူး။

ယူဆခ်က္(၃)။ တတိယအယူအဆအေနျဖင့္ ကုလားဟူေသာစကားလံုးသည္ ကိုလား(Cola/Chola)ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားမွ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာသည္။

အေထာက္အထား – Myanmar-English Dictionary, Department of the Myanmar Language Commision, Ministry of Education, Union of Myanmar, “A History of the Myanmar Alphabet, p.iv.

အိႏိၵယႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ေမာရိယ (Maurya) မင္းဆက္ပ်က္သုဥ္းၿပီးေနာက္ အႏၶရ (Andhra) မင္းဆက္ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပလႅဝါ (Pallava), ကဒမၺ(Kadamba), ကလုက်(Calukya), ရပ္စၾတကုတ (Rashtrakuta)ႏွင့္ ကိုလား(Cola)ကဲ့သို႔ေသာ မင္းဆက္မ်ား ဆက္လက္ေပၚ ထြန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါမင္းဆက္မ်ား ထီးနန္းစိုးစံစဥ္ကာလအတြင္း ျဗဟၼီအကၡရာစာေပ (Brahmi)ထြန္းကားလာခဲ့ၿပီး အေနာက္ပိုင္းတြင္ ပတ္ခ်ီမီ (Pacchimi)အေရးအသား၊ အလယ္ပိုင္းတြင္ မဓယပါရာဒက္ရွ္ (Madhya Pradesh) အေရးအသား၊ ေတာင္ပိုင္း တြင္ တယ္လဂူ(Telugu), ကနာတီ(Kanati), ကဝိသံုးဂရႏၲ (academic Grantha)ႏွင့္ ကဒမၺ(Kadamba), ကလုက် (Calukya) , ရပ္စၾတကုတ (Rashtrakuta) တို႔ပါ၀င္ေသာ တမီလ္ Tamil စသည့္ စာေပအေရးအသားတို႔ ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ ျဗဟၼီစာေပမွ ဆင္းသက္လာေသာ ၎စာေပအေရးအသားတို႔သည္ အိႏိၵယမွ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေအဒီတစ္ရာစုမွ ရွစ္ရာစုအတြင္း တိဗက္၊ သီရိလကၤာ၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး ၎ေဒသမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားဘာသာ စာေပအေရးအသား တို႔ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီေပးခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသို႔ အိႏိၵယေတာင္ပိုင္းသားမ်ား ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ အိႏိၵယစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို တစ္ပါတည္းယူေဆာင္ကာ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွစတင္၍ ေဒသခံမ်ားမွ ၎တို႔အား ကိုလား(Cola/Chola) လူမ်ိဳးမ်ားဟု ေခၚဆိုခဲ့ၾကဟန္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎အေခၚအေ၀ၚသည္ မြန္တို႔၏မူလ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေသာ ဂိုလ/ဂလာ၊ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ကိုလား/ ကူလားႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳးတို႔ေခၚေ၀ၚၾကသည့္ ကုလား စသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။

စာေရးသူထုတ္ႏုတ္တင္ျပခဲ့သည့္ စာေပမ်ားအရ ကုလားဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ပါဠိစကား ကုလမွ ဆင္းသက္လာျခင္း(သို႔)အိႏိၵယေတာင္ပိုင္းရွိ ကိုလား(Cola/Chola)မင္းဆက္ ဟူေသာစကားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိျခင္း(သို႔)ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိၿပီး မြန္တို႔က ဂိုလာ/ဂလာဟုေမြးစားယူကာ ဗမာမ်ားထံတြင္ ကုလားဟု အသံထြက္ ေျပာင္းသြားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အယူအဆအားလံုးတြင္ ကုလားဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ အဖ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး(၀ါ)ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္ သေဘာဆန္ေသာ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး လံုး၀မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအသံုးအႏႈန္းကို ဧကူနျခင္းကင္းၿပီး လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားသံုးႏႈန္းႏိုင္သည္သာမက ၎အသံုးအႏႈန္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အဓိပၸါယ္မ်ိဳးပါ သက္ေရာက္ေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုလားဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ေရွးေဟာင္းစကား အေခၚအေ၀ၚတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပုဂံေခတ္ေက်ာက္စာမ်ား (ေအဒီ-၁၂ရာစု၊ ေအဒီ-၁၄ရာစု)တြင္ ကုလားဟူေသာ စကားလံုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလားကေျခသည္၊ ကုလားပသာ သည္ စသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

အိႏိၵယဗိသုကာပံုစံျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားကိုပင္လွ်င္ ကုလားေက်ာင္းဟု ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ အကယ္၍ ကုလားဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ေခၚတြင္ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္(သို႔)အရာ၀ထၳဳအား ဂုဏ္သေရ ညိွဳးႏြမ္းေစခဲ့လွ်င္(၀ါ)ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္ သေဘာဆန္ေသာ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ရွိႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ျမန္မာတို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔အျမတ္တစ္ႏိုးကိုးကြယ္ရာ ေစတီပုထိုးမ်ားကို ကုလားအမည္ေရွ႕မွထည့္၍ ေခၚဆိုလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ပုဂံမင္းဆက္မွ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး၏သားေတာ္ နရသူမင္းအား ရာဇ၀င္ဆရာတို႔က ကုလားက်မင္းဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုမင္းအား အိႏိၵယလူမ်ိဳးတို႔က လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကုလားဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ သိမ္ဖ်င္းနိမ့္က်ေသာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့လွ်င္(၀ါ) ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္ သေဘာဆန္ေသာ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈမ်ိဳးရွိႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ထိုေခတ္အခါက သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္အား မည္သူတစ္ဦးကမွ် ထိုကဲ့သို႔ေသာအမည္ျဖင့္ အမွတ္သညာျပဳရဲလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ (ႏိႈင္းယွဥ္ရန္-ပုဂံေခတ္ နရ သီဟပေတ့မင္းအား ရာဇ၀င္တြင္ တ႐ုတ္ေျပးမင္းဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎ဘုရင္သည္ ေအဒီ(၁၂၈၇)ခုႏွစ္တြင္ ကူဗလိုင္ခန္၏ တ႐ုတ္တပ္မ်ား ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္သျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။)

ျမန္မာရာဇ၀င္ဆရာမ်ားထဲတြင္ အထင္ရွားဆံုး ရာဇ၀င္က်မ္းသံုးေစာင္ကို ေညာင္ရမ္းေခတ္ (ဒုတိယ အင္း၀ မင္းဆက္)အတြင္း ေရးသားျပဳစုခဲ့သူ၏အမည္မွာ ဦးကုလားျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကုလားဟူေသာ အမည္သည္ ေအာက္တန္းက်သည့္ အမည္နာမတစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့ပါလွ်င္(သို႔)ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္ သေဘာဆန္ေသာ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳးရွိႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အလြန္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ထိုရာဇ၀င္ဆရာသည္ ၎၏အမည္အား ေျပာင္းလဲ ပစ္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။

ေရွးေခတ္အခါက ရခိုင္၊ ဗမာ၊ မြန္ ဘုရင္မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ ဗုဒၶ၏မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္သည့္ သက်သာကီ၀င္ မ်ိဳး႐ိုးမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ အထက္ပါအခ်က္အရ ထိုဘုရင္ မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ အိႏိၵယတိုင္းသားမ်ိဳးဆက္မ်ားအျဖစ္ ယံုၾကည္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္သည္။ အဆိုပါ အခ်င္းအရာမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အိႏိၵယတိုက္ငယ္မွ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္း(သို႔) လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ား ျမန္မာမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္လည္းေကာင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ တစ္စံုတစ္ခုကို ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ေရွ႕မွျဖစ္ေစ၊ ေနာက္မွျဖစ္ေစ ေပါင္းစပ္၍ အမည္သစ္ဖန္တီးကာ ထိုအရာသည္ မူလဘူတႏိုင္ငံျခားမွျဖစ္ေၾကာင္း(သို႔) ႏိုင္ငံျခားမွ ၀င္ေရာက္ လာေၾကာင္း(သို႔) ျမန္မာျပည္၏ အေနာက္ဖက္ရွိ တိုင္းျပည္မ်ားမွျဖစ္ေၾကာင္းကို အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ရန္ ေခၚဆိုေလ့ရွိသည္။

ဥပမာမ်ား။

(၁) ေရွ႕တြင္ကုလားထည့္သြင္းေခၚဆိုသည့္ နာမ္မ်ား။

ကုလားစပါး(ဂ်ံဳ)၊ ကုလားတည္(သရက္သီးကုလားတည္၊ မရမ္းသီးကုလားတည္)၊ ကုလားထိုင္၊ ကုလားပဲ၊ ကုလားျဖဴ၊ ကုလားနံနံ။

(၂) ေနာက္တြင္ ကုလားထည့္သြင္းေခၚဆိုသည့္ နာမ္မ်ား။

ဆိတ္ကုလား(သိုး)၊ (မွတ္ခ်က္၊ ဆိတ္ကို ဆိတ္ျမန္မာ၊ သိုးကို ဆိတ္ကုလားဟုေခၚေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဦးဩဘာသ၏ မဟာဇနကၠ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။)၊ ဒံုးကုလား (ယာဥ္ေထာက္ဂ်က္)၊ ငွက္ကုလား၊ ဗြတ္ကုလား၊ ေက်းကုလား။

ခိုင္မာသည့္စာေပမ်ားတြင္ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား သံုးစြဲပံု ဥပမာမ်ား။

(1) ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဖိုးလိႈင္-ဥတုေဘာဇနသဂၤဟက်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာ-၈၉

[အေနာက္ျပည္သားမ်ားကို ျမန္မာတို႔က ကုလားေခၚသည္]

(2) ပုဂံ၀န္ေထာက္မင္းဦးတင္-ျမန္မာမင္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစာတမ္း၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၃၁ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၃-၃၅ [ကုလားမ်ိဳး ၆၀ ရွိေၾကာင္းကို…….]

(3) အေရးေတာ္ပံုငါးေစာင္တြဲ-သုဓမၼ၀တီပံုႏွိပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၂၀ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၆ [ကုလားပန္းေသးၿမိဳ႕သားမ်ား……]

(4) မန္လည္ဆရာေတာ္-မဟာသုတကာရီ မာဃေဒ၀လကၤာသစ္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၀၄ ခုႏွစ္ (ျပန္လည္ပံုႏွိပ္ျခင္း ၁၉၃၈ခုႏွစ္)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၇

[ကုလားပသီ ဘရင္ဂ်ီက………..]

(5) ေတာ္စိန္ခို- လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္း၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၁၅ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉

[သူပုန္ကုလား အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတို႔ကို…]

(6) က်ည္းကန္ရွင္ၾကီး- အမရပူရသို႔ေပး ေမတၱာစာ၊ ၁၈ရာစုအတြင္း ရန္ကုန္သို႔အလည္အပတ္ လာေရာက္စဥ္ ေရးစပ္ခဲ့သည္။

[အာရမဏီ ဘရင္ဂ်ီ၊ ကပၸလီခလာသီ၊ ေဇာ္ဂ်ီကလယ္၊ ကုလားႏြယ္တိုင္းမသိ၊ ထုပတိႏွင့္………]

ထင္ရွားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား သံုးစြဲပံုဥပမာမ်ား။

(1) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၃)ရက္ေန႔၊ လုပ္ႀကံျခင္း မခံရခင္ ၆ရက္အလိုတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေနာက္ဆံုးေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္ဖြာမႈမ်ား၊ ျဖဳန္းတီးမႈမ်ားကို ေထာက္ျပ သြားၿပီး အဆိုပါစ႐ိုက္မ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ျပည္ပမွတင္သြင္းကုန္ အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ် သင့္သည္ဟု ေျပာၾကားသည့္ေနရာတြင္ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား ဤသို႔သံုးစြဲခဲ့သည္။

“ဆီကို ကုလားျပည္က ၀ယ္ရတယ္”

အကယ္၍ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ တစ္စံုတစ္ရာအား ထိခိုက္ေစသည့္ ဆိုးရြားေသာအဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ရွိေနခဲ့လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေနျဖင့္ အဆိုပါစကားလံုးအား သူ၏မိန္႔ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

(2) ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု

Burma under the Japanese အမည္ျဖင့္ J. S. Furnival ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ ငါးႏွစ္ရာသီ ဗမာျပည္ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၁၇)တြင္-

” ကန္ထ႐ိုက္တာကုလားသည္ သူ၏အလုပ္ကို ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘဲ မႏၲေလးမွ ထြက္ေျပးျခင္းျဖစ္ေလသည္။”

စာမ်က္ႏွာ ၂၀၅ တြင္-

” အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီရင္မႈအဖြဲ႔ (preparatory Committee)ကိုဖြဲ႔ၿပီး၍ တစ္လေလာက္ရွိေသာအခါ တစ္ေန႔သ၌ လကၡဏာဖတ္တတ္ေသာ ကုလားနာမည္ႀကီးတစ္ဦးကို သူ၏႐ံုးခန္းအတြင္း၌ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ေခၚ၍ (သူသည္ေခ်ာင္း၍ အသတ္ခံရမည္ေလာဟူ၍)တိုင္ပင္ဖူး၏။”

(3) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ ဦးသိန္းေဖျမင့္။

သူ၏ထင္ရွားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည့္ ဘံု၀ါဒႏွင့္တို႔ဗမာ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၁၇၀)တြင္-

” ကုလားဆင္းရဲသားမ်ားကား ဗမာျပည္၌လာေရာက္ေနထိုင္ရေသာ ေက်းဇူးကိုေမ့ဟန္မရွိ။ ဗမာမ်ားကို ရန္မမူ၊ တစ္ခါတစ္ခါ ဗမာမ်ားႏွင့္ ဆိုးတူေကာင္းဖက္ ေဆာင္ရြက္ၾကေလသည္။ ေရနံေခ်ာင္း၊ တညင္စေသာ ေရနံေျမသပိတ္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ အျခားသပိတ္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ ကုလားအလုပ္သမားႏွင့္ ဗမာအလုပ္သမားသည္ တစ္ပူးတစ္ေပါင္းတည္းရွိသည္မွာ ထင္ရွား၏။ ”

အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား သံုးစြဲပံုဥပမာမ်ား။

(1) ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေၾကျငာစာတမ္း အမွတ္(၁)၊ အပိုဒ္(၂)၊ အပိုဒ္ခြဲ(ဏ)၊ ၁၉၄၄-ခု၊ ၾသဂုတ္လ(၇)ရက္။

” ကရင္၊ ရွမ္း၊ ပေလာင္၊ ေတာင္သူ၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ တ႐ုတ္ကုလား စေသာလူနည္းစုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရး အခြင့္အေရးမ်ားကို အစိုးရက အထူးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း။ ”

(2) ေျမေအာက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေၾကျငာခ်က္၊ ၁၉၄၅-ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၇)ရက္။ အခဏ္း(၆)၊ အပိုဒ္(၄)။

“ကုလားစစ္တပ္ကိစၥ။ ကုလားစစ္တပ္သည္ ဂ်ပန္စစ္တပ္ႏွင့္အတူ ဆုတ္ခ်င္လည္းဆုတ္သြားမည္၊ သို႔မဟုတ္ ဗမာျပည္တြင္ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္သြားလိမ့္မည္၊ ကုလားစစ္တပ္ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဗမာျပည္တြင္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္စရာလမ္းရွိသည္၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါလွ်င္ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေရးတြင္ ကုလားစစ္တပ္သည္ ငါတို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍လုပ္သည္အထိ ႀကိဳးစားၾကရမည္။”

“ မွားယြင္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း (သို႔) စာေရးဆရာႀကီးတက္တိုး (ဦးအုန္းေဖ)၏အသံုးအရ “ေစာက္္ရမ္း ဘာသာျပန္ျခင္း ”

(က) အစြန္းေရာက္အမ်ိဴးသားေရး၀ါဒီမ်ား၏ ဖန္တီးမႈ၊

ကိုလိုနီေခတ္အတြင္း အိႏိၵယတိုက္ငယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်ေနထိုင္သူဦးေရ အလြန္အမင္းမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီတို႔က ကုလားဟူေသာေ၀ါဟာရအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈသစ္တစ္ရပ္ တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔က ကုလားဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ “ကူး”(ျဖတ္သန္းျခင္း)ဟူေသာ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ “လာ”(၀င္ေရာက္ျခင္း) ဟူေသာျမန္မာစကားမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အျပည့္အစံု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါက ပင္လယ္ရပ္ျခားတိုင္းတပါးမွ ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္လာသူမ်ား ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။

၎အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္လည္း အဆိုးသေဘာ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မပါရွိဘဲ အတင္း ျမန္မာမႈျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အခ်ိဳ႕ေသာေရွးေဟာင္း စာေပဗဟုသုတ မႂကြယ္ဝသူမ်ားက ၎အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳမူ အမွန္အျဖစ္ လြဲမွားစြာထင္မွတ္ေနၾကလွ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ျမန္မာမႈပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းက အေျခအျမစ္မရွိ၍ လံုး၀လက္မခံပါ။

အကယ္၍ “ကူးလာ” မွ “ကုလား” ျဖစ္လာသည္ဆိုပါလွ်င္ အာဖရိကလူမည္းမ်ားကိုကပၸလီဟု ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေခၚဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းအားလည္းအတင္း ျမန္မာမႈျပဳ၍ “ကပ္”(အနားသို႔တိုးသည္၊ အနီးတြင္ေနသည္) ႏွင့္ “ပလီ”(ခၽြဲသည္[ဘန္းစကား]၊ ခ်ိဳသာစြာျဖားေယာင္းသည္)ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုလိုက္ပါက “ကပၸလီ” ဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚသည္ “အနီးတြင္ေန၍ ခၽြဲသူ” ျဖစ္သြားပါေတာ့မည္။ အမွန္တြင္မူ ၎ေဝါဟာရသည္ အာရပ္ဘာသာစကား Kafir (Non Believer of Islam or infidel) “အစၥလာမ္ဘာသာ မကိုးကြယ္ေသာ မိစၧာအယူဝါဒရွိသူ”မွ ဆင္းသက္လာေသာစကား ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကုလားဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ “ကူးလာ”မွ ဆင္းသက္လာေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ မွားယြင္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတင္း ျမန္မာမႈျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္သည္။

(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ား ကိုယ့္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ကိုယ္ ဖြင့္ဆိုၿပီးနာၾကည္းၾကျခင္း။

ကုလားဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚသည္ တစ္ဖက္သားအား ထိခိုက္ေစာ္ကားသည့္ အဓိပၸါယ္မ်ိဳး မသက္ေရာက္ေသာ္လည္း အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားမွာ အဆိုပါအေခၚအေ၀ၚအား ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိၾကေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ကုလားဟူေသာအေခၚအေ၀ၚသည္ အိႏိၵယဘာသာစကားမ်ားျဖစ္ေသာ ဟင္ဒီ၊ အူရဒူ၊ ဘဂၤလီစသည့္ ဘာသာစကားမ်ားတြင္ အသားအေရာင္ရွိသူ (ဝါ) ငမဲ(သို႔)အသားမဲဟုအဓိပၸါယ္ရေသာ “ကာလာ” ေဝါဟာရႏွင့္ အသံထြက္ျခင္း နီးစပ္ေနေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎ျပင္ ကုိလိုနီအရွင္သခင္ ၿဗိတိသွ်တို႔က အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားကို “Coloured” ဟု ႏွိမ့္ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့ ၾကျခင္းေၾကာင့္လည္း နာၾကည္းခ်က္ရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ကိုယ္လိုရာဆြဲၿပီး ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ မြန္စသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားက ၎တို႔အား အသားမဲမ်ား(ဝါ)ငမဲမ်ားဟု ႏွိမ့္ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ညည္းညဴေရရြတ္ၿပီး ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ကရင္စသည့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ကုလားဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚအား သံုးစြဲသည့္ေနရာတြင္ အထက္ပါ အဓိပၸါယ္မ်ိဳးအား မည္သည့္အခါမွ ရည္ရြယ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ အတိအက်ေထာက္ျပရမည္ဆိုပါလွ်င္ အိႏိၵယေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပါကစၥတန္ေဒသမွ ဆင္းသက္လာေသာ အခ်ိဳ႕လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္စသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား အခ်ိဳ႕ထက္ အသားပိုျဖဴၿပီး ေခ်ာေမာလွပသည္ကို ၾကည့္လွ်င္သိရွိႏိုင္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စာေရးသူ၏အယူအဆမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ၾကသည့္ အိႏိၵယႏြယ္ဖြား လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၎တို႔ေရာက္ရွိေနထိုင္သည့္ႏိုင္ငံ၏ ဘာသာစကားကိုေသခ်ာစြာ မေလ့လာသည့္အျပင္ ကိုယ္လိုရာဆြဲၿပီး “ငါ့ျမင္းငါစိုင္း စစ္ကိုင္းေရာက္ေရာက္” လုပ္ေနခ်က္ သက္သက္သာျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားက ၎တို႔၏ ဘာသာစကားအရ Phama ဟုေခၚၾကသည္။ အဆိုပါ စကားလံုး၏ အသံထြက္သည္ ျမန္မာေ၀ါဟာရထဲတြင္ “ဖာမ” သို႔မဟုတ္ “ဖားမ” ဟူေသာ ေဝါဟာရႏွင့္ အသံထြက္ျခင္းနီးစပ္ေနသည္။ ကိုယ္လိုရာဆြဲၿပီး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့မည္ဆိုပါလွ်င္လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ျမန္မာလူမ်ိဳးကမွ် အဆိုပါအေခၚအေ၀ၚအတြက္ ေစာဒကတက္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။

အခ်ိဳ႕ေသာပညာရွင္မ်ား၏ သာမန္လူမ်ားထံမွရေသာ ၾကားဖူးနားဝ ပါးစပ္ရာဇ၀င္မ်ားကို အေျခခံ ကိုးကားၿပီး လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈျဖင့္ (သတိမမူဘဲ) ေရးသားတင္ျပမႈမ်ား။

(1) Desai, W. S, India and Burma, Calcutta, 1954, p. 37-38.

“Burmans call Indians Kalas. This term has been interpreted into two different ways. Ku in Burmese means to cross over; and la is to come. So Kala is the one who has crossed over and come into the country, that is, a foreigner. The other interpretation is that it is the Sanskrit Kula meaning clan or caste. Hence it is thought that the term was applied to Indians since they observe caste. Kalas therefore would mean “the caste people”. Most probably the first interpretation is the correct one. Kala simply means a foreigner. Europeans are often called by Burmans Kala phyu, i.e. white foreigners. The term Kala has indeed become in Burma a term of reproach and should be banned. When the Japanese were in occupation of the country from 1942 to 1945, they forbade the use of this term, substituting Indos .”

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အိႏိၵယလူမ်ိဳးမ်ားကို “ကုလား”ဟုေခၚၾကသည္။ အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းအား နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ “Ku” သည္ ျမန္မာစကားတြင္ ျဖတ္သန္းျခင္း၊ “La” သည္ ဆိုက္ေရာက္သည္ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုလားဟူေသာစကားသည္ တိုင္းျပည္တြင္းသို႔ ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္လာသူ၊ ႏိုင္ငံျခားသားဟု အနက္အဓိပၸါယ္ရသည္။

အျခားအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုနည္းတစ္ခုမွာ သကၠတဘာသာစကားအရ ကုလား၏အဓိပၸါယ္သည္ လူမ်ိဳးစု(သို႔) ဇာတ္ခြဲထားေသာ၊ သီးသန္႔ခြဲျခားထားေသာ လူတစ္စုဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအသံုးအႏႈန္းသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက အိႏိၵယလူမ်ိဳးမ်ားအား ဇာတ္ခြဲ တတ္ေသာ သီးသန္႔လူမ်ိဳးစုအျဖစ္ ထင္မွတ္ခဲ့ဟန္တူသည္။

အထက္ပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွစ္ခုထဲမွ ပထမတစ္ခုမွာ အမွန္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကုလားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားကို ရည္စူးေခၚဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပတိုက္သားမ်ားအားလည္း ျမန္မာမ်ားက ကုလားျဖဴ (အသားျဖဴႏိုင္ငံျခားသား)ဟု ေခၚေ၀ၚေလ့ရွိသည္။ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ တစ္ဖက္သားအား ႐ႈံ႕ခ်ေစာ္ကားစရာစကားတစ္ခု အမွန္ျဖစ္လာၿပီး လံုး၀ပိတ္ပင္သင့္ေသာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုတိုင္းျပည္အား ဂ်ပန္မ်ား သိမ္းပိုက္ ခဲ့သည့္ ၁၉၄၂-၁၉၄၅ တြင္ အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး အင္ဒိုဟူေသာစကားျဖင့္ အစားထိုးေခၚေ၀ၚေစခဲ့သည္။

အထက္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ မူရင္းအတိုင္း တင္ျပထားေသာ ပါေမာကၡ Desai ၏ စာပိုဒ္၌ စာေရးသူက စာေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ကို မ်ဥ္းသားထားလိုက္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပါေမာကၡ Desai ၏ တင္ျပခ်က္ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။။ အဆိုပါေ၀ဖန္ခ်က္အတြက္ အေထာက္အထား၊ အကိုးအကားအျဖစ္ ဂ်ပန္ေခတ္(၁၉၄၂-၁၉၄၅) ကာလအတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ျမန္မာသတင္းစာမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ဥပမာအျဖစ္ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပလိုပါသည္။

အဆိုပါသတင္းစာေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို လူထုဦးလွ၏ “သတင္းစာမ်ားက ေျပာျပတဲ့ စစ္အတြင္း ဗမာျပည္” ဒုတိယတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၊ ၄၆၊ ၉၂၊ ၁၈၆၊ ၂၉၂၊ ၃၀၈ စသည္တို႔တြင္လည္း ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။

(က) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ႏို၀င္ဘာလ(၅)ရက္၊ ၁၉၄၂၊ ၾကာသပေတးေန႔။

“ႏို၀င္ဘာလ၂ရက္ေန႔ ေန႔လည္၁နာရီအခ်ိန္တြင္ ကုန္စည္ၾကီးၾကပ္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ က်င္းပရာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ၊တရုပ္၊ ကုလား ကုန္သည္ၾကီးမ်ား၊ ပြဲစားၾကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း။”

(ခ) ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ၊ ႏို၀င္ဘာလ(၈)ရက္၊ ၁၉၄၂၊ တနဂၤေႏြေန႔။

“တ႐ုတ္ကျပား၊ ကုလားကျပားမ်ားမွာ ဗမာမ်ားႏွင့္ ေနရာတိုင္းမွာလိုလို ၀င္ဆံ့ႏိုင္ေစကာမူ အဂၤလိပ္ကျပားတို႔မွာ ခြဲခြဲျခားျခားေနတတ္၏။”

(ဂ) ဗမာ့ေခတ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၂၉)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။( ၀န္ႀကီး သခင္ဗစိန္၏ မိန္႔ခြန္း)။

“ဗမာပိုင္၊ ကုလားပိုင္ အစရွိတဲ့ သေဘၤာေတြကို သည္ဌာနက သြားလာႏိုင္ဖို႔ အမိန္႔ေတြထုတ္ေပးမယ္။”

(ဃ) ျမန္မာ့အလင္း၊ ဇန္န၀ါရီလ ၈ရက္၊ ၁၉၄၃။

“ကုလား ဒုကၡသည္မ်ား………”

အကယ္၍ ပါေမာကၡ Desai ၏အဆိုမွန္ၿပီး ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား ပိတ္ပင္ကာ အင္ဒိုဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ အစားထိုးခဲ့လွ်င္ အဆိုပါသတင္းစာမ်ား၌ သတင္းေရး သားေဖာ္ျပရာတြင္ ကုလားဟူေသာ စကားလံုးေနရာတြင္ အင္ဒိုဟုအစားထိုး႐ံုမွလြဲ၍ တစ္ျခားနည္းလမ္း မရွိေခ်။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ အဆိုပါသတင္းစာတိုက္မ်ားမွ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ကင္ေပတိုင္ေခၚ ဂ်ပန္စစ္ပုလိပ္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

(2) Esche, A., Wörterbuch Burmesisch-Deutsch (Burmese-German Dictionary), Leipzig, German Democratic Republic, 1976, p. 40:

ကုလား

vulg Inder m; Mann m aus dem Westen

Dr. Esche ၏အဆိုအရ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ပါဠိစကားမွဆင္းသက္လာၿပီး အေနာက္အရပ္မွ လူ(သို႔)အိႏိၵယလူမ်ိဳးဟု အဓိပၸါယ္ရေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းသည္ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ စကားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးႏုႏွင့္ ဦးသိန္းေဖျမင့္တို႔၏ ကုလားဟူေသာအမည္ကို ထည့္သြင္းသံုးႏႈန္းပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Dr. Esche ၏ အဘိဓာန္ပါ ေကာက္ခ်က္ဆြဲမႈအရ အဆိုပါအဘိဓာန္ ကိုဖတ္ရႈသူမ်ားအျမင္၌ ထိုပုဂၢိဳလ္ႀကီးသံုးဦးသည္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသူမ်ားဟုယူဆမည့္အျပင္ အိႏိၵယလူမ်ိဳး မ်ားအေပၚ အဆိုးျမင္စိတ္ဓာတ္ရွိသည့္ လူမ်ားျဖစ္သြားေပေတာ့မည္။

တကယ္စင္စစ္တြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၎အားဆက္ခံသူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုတို႔သည္ မဟတၱမဂႏၵီ၊ ေန႐ႈး၊ မိုဟာမက္အလီဂ်င္းနားကဲ့သို႔ေသာ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚအထူး ေလးစားသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကြန္ျမဴနစ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းေဖျမင့္သည္လည္း အိႏိၵယကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အလြန္နီးစပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ထိုပါတီမွရဲေဘာ္ရဲဖက္မ်ားႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေသာသူျဖစ္သည္။

နိဂံုး။

စာေပအေထာက္အထားမ်ားအရ “ကုလား” ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းသည္ အိႏိၵယတိုက္ငယ္မွ လူမ်ိဳးမ်ားကိုေခၚဆိုသည့္ စကားလံုးျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ တစ္ဖက္သားအား ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ အဓိပၸါယ္မပါရွိေခ်။ ကိုလိုနီေခတ္ ကာလအတြင္း၌ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္သူတစ္ခ်ိဳ႕က “ကူးလာ” မွ ကုလားျဖစ္လာသည္ဟု ထြင္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုလားဟူေသာအေခၚအေ၀ၚသည္ အိႏိၵယဘာသာစကားမ်ားျဖစ္ေသာ ဟင္ဒီ၊ အူရဒူ၊ ဘဂၤလီ စသည္တို႔တြင္ အသားအေရာင္ရွိသူ(ဝါ) ငမဲ (သို႔)အသားမဲဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ “ကာလာ” ေဝါဟာရႏွင့္ အသံထြက္ျခင္း နီးစပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားက ကိုယ့္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ကိုယ္ဖြင့္ဆိုၿပီး နာၾကည္းၾကျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ကိုယ္လိုရာဆြဲၿပီး ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ မြန္စသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားက ၎တို႔အား အသားမဲမ်ား(ဝါ)ငမဲမ်ားဟု ႏွိမ့္ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ညည္းညဴ ေရရြတ္ၿပီး ေျပာဆိုေလ့ရွိၾက ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ လြဲမွားျခင္းသည္ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ျမန္မာစာေပပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ ခိုင္မာေသာ ျမန္မာစာေပလက္ရာမ်ားကို တိတိက်က် ေလ့လာကိုးကားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား သုေတသီမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ခ်ဲ႕ကားပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားခဲ့သည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ ဤစာတမ္းသည္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ ျမန္မာ့ဂ ႏၲ၀င္စာေပအမ်ားစုကို ေလ့လာရန္ လက္လွမ္းမမီၾကသည့္ ျမန္မာစာေပေလ့လာသူ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသီမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ သီးသန္႔ရည္စူး၍ ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ အားထုတ္ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေျပာၾကားလိုသည္မွာ စာေရးသူအေနျဖင့္ ဤစာတမ္းေရးသားျပဳစုသည့္အခ်ိန္တြင္ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပကၡာတည္းဟူေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး ႏွလံုးသြင္း၍ ေရးသားျပဳစုခဲ့ပါသည္။ (၁) ျမန္မာ့စာေပ နယ္ပယ္အတြင္း ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ားအားလံုးအား ေမတၱာပို႔ပါသည္။ (၂) သတိမမူဘဲ လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူ ေရးသားမိခဲ့သူမ်ားကိုလည္း ဂ႐ုဏာသက္မိပါသည္။ (၃) စာေပေလ့လာလိုက္စား ေရးသားျပဳစုသူမ်ား၏ ႀကိဳးစားမႈရလာဒ္အျဖစ္ ရရွိလာေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို မိမိ၏ေအာင္ျမင္မႈကဲ့သို႔ ႏွလံုးသြင္း၍ မုဒိတာပြားခဲ့ပါသည္။ (၄) တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္သင့္မခံလိုဘဲ မွားယြင္းေသာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကိုသာ စြဲၿမဲစြာယံုၾကည္ေနၾကသူမ်ား ရွိေနေသးပါကလည္း ၎တို႔အား ဥပကၡာျပဳထားပါမည္။

ေဇာ္ေထြးေမာင္

ဝန္ခံခ်က္။

1. Khin Maung Saw, (Mis)Interpretations of Burmese Words. In the case of Kala (Kula) ကို အက်ဥ္းခ်ံဳ႕ၿပီး ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ပါသည္။

2. ကဝိလကၡဏာ သတ္ပံုက်မ္းႏွင့္ ကဝိမ်က္မွန္သတ္ပံုက်မ္းလာ သတ္ပံုသတ္ၫႊန္းကိုသံုးပါသည္။

credit to arakantimes.net

မြတ္ဆလင္ျပည္နယ္မွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔

https://i1.wp.com/arakantimes.net/burmese/images/Islamstatetocountry.jpg

ရခိုင္ျပည္ ျပႆနာရဲ႕ရင္းျမစ္

ဇြန္လနဲ ့ေအာက္တိုဘာလ ရခိုင္ျပည္အေရးအခင္းဟာ ပညာမတတ္မႈ၊ ဥပေဒပညာ နားမလည္မႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရတာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာတယ္။ ဒီသံုးသပ္ခ်က္ေတြဟာ အေပၚယံအားျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ ထင္ရေပမယ့္ ေသခ်ာရဲ့လားလို ့ထပ္ေမးရင္ ခိုင္မာတဲ့ အခ်က္အလက္ အေထာက္ အထားေတြနဲ ့ခ်ျပႏိုင္မယ္မထင္ပါဘူး။ ဆိုေတာ့ ရခိုင္ျပည္အေရးအခင္းဟာ ပညာမဲ့ျခင္း၊ ဥပေဒကို နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူးလို ့ေျပာခ်င္တယ္။ ဒါဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတဲ့ အေမးရဲ ႔အေျဖကို ေျပာလိုတယ္။

ရခိုင္ျပည္ရဲ့ တစ္ျခားတစ္ဖက္မွာရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္မ်ား ရပ္တည္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယခုဖြဲ ့စည္းထားတဲ့အတိုင္းေျပာရရင္ ျပည္နယ္(၇)ခုနဲ႔ တိုင္း(၇)ခ ရွိပါတယ္။ စုစုေပါင္း(၁၄)ခုေပါ့ ။ အဲဒီ(၁၄)ခုထဲမွာ ရခိုင္ျပည္ကလြဲရင္ က်န္တဲ့ ျပည္နယ္(၆)ခုနဲ ့တိုင္း(၇)တိုင္းမွာလည္း အစၥလာမ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္တဲ့လူေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္တဲ့လူေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲေတြမွာ ဆင္ႏႊဲခဲ့တယ္။ လြတ္လပ္ ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာလည္း မြတ္ဆလင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္နယ္ကိစၥကို စိုးစဥ္းမွ် မေျပာဆိုခဲ့ပါဘူး။ ထို႔အတူ ဦးေန၀င္း အာဏာသိမ္းကာလနဲ ့မဆလေခတ္ တစ္ေလ်ာက္လံုးမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပံု ကာလေတြကေန ဒီေန ့အခ်ိန္ထိဘဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္ေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ခြင့္၊ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးစတဲ့ မူေတြအေပၚမွာဘဲ ရပ္ၿပီးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုႏွင့္အတူ တိုင္းျပည္ ေကာင္းစားေရးကို ေရွ႕႐ႈခဲ့တယ္။ တိုင္းျပည္အေပၚမွာ သစၥာရွိျပခဲ့တယ္။ ဒါေတြကို ျငင္း၍ မရႏိုင္သလို သမိုင္းအျဖစ္နဲ႔လည္း က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုကလည္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအေထာက္အထားေတြဟာ ရခိုင္ျပည္ကလြဲၿပီး က်န္တဲ့ ျပည္နယ္(၆)ခနဲ႔ တိုင္း(၇)ခုထဲက မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ရပ္တည္မႈေတြျဖစ္တယ္။

ရခိုင္ျပည္မွာရွိတဲ့ ဘဂၤလီေတြရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္

ရခိုင္ျပည္ထဲမွာရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္ကေတာ့ အျခားျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေတြမွာရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြနဲ႔ ကြဲျပားပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕အိပ္မက္ဟာ မြတ္ဆလင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္မွတစ္ဆင့္ သီးျခားမြတ္ဆလငႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ေရးျဖစ္တယ္။ ဒီအိပ္မက္မ်ိဳးကို အျခားျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေတြမွာရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြ မက္ခဲ့တဲ့ အိပ္မက္(လႈပ္ရွားမႈသမိုင္း)ကို မေတြ႔ေသးပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္မွာရွိေနတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးမေရးခင္ကပင္ ဒီအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလက ဘဂၤလီေတြရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္

ဒုတိယကမာၻစစ္မျဖစ္ခင္ အႏၵိယႏိုင္ငံရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားက သီးျခားမြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ေရး လႈပ္ရွားမႈဟာ ရခိုင္ျပည္မွာ ရွိေနတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြအတြက္ ပံုေဖာ္စရာ အိပ္မက္တစ္ခုရရွိခဲ့ တယ္လို ့ေျပာရမွာ ျဖစ္တယ္။ သူတို ့အိပ္မက္က အိႏၵိယႏိုင္ငံက ခြဲထြက္ၿပီး ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသစ္ ထူေထာင္ေရးႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ရန္ျဖစ္တယ္။ ဆိုလိုတာက ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသစ္ျဖစ္ေပၚလာရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္တို ့ကို ထည့္ၿပီး ႏိုင္ငံသစ္တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြဟာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ကရာခ်ီၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ အစၥလာမ္ညီလာခံမွာ ပါကစၥတန္နဲ႔ ေပါင္းစည္းေရးအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ဖူးတယ္။ ဆိုေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိရဲ့လားလို ့ေမးရင္ ရွိတယ္ေျဖရပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ ဦးပုကေလးေရးထားေသာ ငါတို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့သလဲ တတိယတြဲမွာပါတဲ ေအာက္ပါေရးသားခ်က္က ခိုင္မာတဲ့အေထာက္ အထားလို ့ေျပာရပါလိမ့္မယ္။

စစ္အတြင္း ၁၉၄၆ တြင္ Jami- a – tul Ulema-e Islam အဖြဲ႔ေပၚေပါက္လာရာ ၄င္းပါတီက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ကရာခ်ီသို႔သြားကာ ပါကစၥတန္လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားေနေသာ မြတ္ဆလင္ေခါင္းေဆာင္ ဂ်င္းနားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္တို႔ကို ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းေဒသကို တိုက္ခိုက္ၿပီး ပါကစၥတန္ထဲသို႔ သြတ္သြင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအျဖစ္ ရရွိေအာင္လုပ္ေပးရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အိႏၵိယသို႔ အသြားတြင္ မြတ္ဆလင္ ေခါင္းေဆာင္ မစၥတာဂ်င္းနားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ ဂ်င္းနားက ဘူးသီးေတာင္ႏွင ေမာင္ေတာေဒသမွ မြတ္ဆလင္မ်ားက ပါကစၥတန္ထဲသို႔ ပူးေပါင္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို မိမိကိုယ္တိုင္ မေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မြတ္ဆလင္ေခါင္းေဆာင္ ဂ်င္းနားက ရခိုင္ျပည္ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္နယ္မ်ားကို ဘဂၤလားျပည္ (ယခုဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ)ထဲသို႔ သြတ္သြင္းေပးရန္ စစ္တေကာင္း မူဆလင္အခ်ိဳ႕က ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤသို႔လံုး၀မျဖစ္ေစရပါဟုေျပာရင္း ဗမာျပည္သာမက မည္သည့္အျခားနယ္ပယ္ကိုမွ သိမ္းယူရန္ သို႔မဟုတ္ ေတာင္းယူရန္ မူဆလင္လိ(ခ္)၌ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေၾကာင္း ၊ ထိုကဲ့သို႔ဘဂၤလားျပည္အေရွ႕ပိုင္းမွ လက္တစ္ဆုပ္မွ်ေလာက္ေသာ မူဆလင္လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ ဆိုသည္မွာလည္း ဘာမွ ဂ႐ုစိုက္စရာမလိုေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ဒီေနရာမွာ စကားခ်ပ္အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက ၂၀၁၁ က က်ေနာ္ေရးသားခဲ့တဲ့ ဦးရာဇတ္မွသည္ ကိုျမေအးအထိ သို႔ေသာ္ တံခါးလာေခါက္ၿပီ ေဆာင္းပါးမွာ ဂ်င္းနားက ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာကို ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္လို ့ အမွတ္မွားစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ အမွန္က ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြက ေတာင္းဆိုခဲ့တာလို ့ အမွန္ကို ျပင္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဂ်င္းနားရဲ့ ျငင္းပယ္မႈေၾကာင့္ ဘဂၤလီေတြဟာ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို ေရြးခဲ့ၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ကုန္ခါနီးမွာ မူဂ်ာဟစ္ပါတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္က ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ Jami- a – tul Ulema-e Islam အဖြဲ႔နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ကာ ေငြေၾကးကို ဒီအဖြဲ႔က နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ရွာေပးၿပီး မူဂ်ာဟစ္ပါတီကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔ကဘဲ ေဘာ္တြန္မေလထံ စာေရးၿပီး သူတို႔ဟာ Indo-Burma Frontier မွာ ရွိတဲ့အတြက္ ပင္လံုညီလာခံမွာ Frontier ရပိုင္ခြင့္ကို တင္ျပ ေတာင္းဆိုလိုေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေပမယ့္ ရခိုင္ျပည္ထဲက ဘဂၤလီေတြ ပင္လံုဆီမလွမ္းႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လို ့ အျခားျပည္နယ္ေတြထဲမွာ ေနထိုင္တဲ့ ဦးေဖခင္ကေတာ့ ပင္လံုကို တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာကို ျပေနသလဲဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္အေပၚမွာ သစၥာေစာင့္သိမႈနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို ဖဲ့ထုတ္ေရးရဲ့ ကြာဟမႈဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ကေန႔႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔အမည္ခံထားတဲ့ ဘဂၤလီေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရခင္ လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳကာလကပင္ မက္ခဲ့တဲ့ အိပ္မက္မ်ိဳးနဲ႔ အျခားျပည္နယ္ေျခာက္ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းခုႏွစ္တိုင္းမွာ ရွိေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ဆႏၵ သေဘာထားဟာ ကြာျခားပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္ဘက္မွာ ရွိေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားဟာ ေဒသ ခံရခိုင္ေတြနဲ႔ေရာ ျပည္ေထာင္စုကို လိုလားတဲ့ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုကိုပါ ေျခာက္ျခားေစပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္ထဲမွာရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ေတြအားလံုးဟာ ဒီလိုဘဲလားလို႔ေမးရင္ မဟုတ္ဘူးလို ့ ေျဖရပါလိမ့္မယ္။ ၁၉၃၁ ၀န္းက်င္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား သမဂၢရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းစိန္ဟာ ရခိုင္ျပည္ထဲက မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ပါ။ တိုင္းျပည္ဖဲ့ထုတ္ေရးကို မႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလို မ်ိဳးဆက္ေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လို ့ ကေန႔အခ်ိန္မွာ အၾကမ္းဖက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ တိုင္းျပည္ဖဲ့ထုတ္လိုျခင္းေတြေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ ရခိုင္ျပည္ထဲက မြတ္ဆလင္ေတြပါ အေရာင္ေတြ စြန္းထင္းခံခဲ့ရသလို အေရာင္ေတြခ်ယ္သျခင္းကို ခံလိုက္ရပါတယ္။ ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္နံတစ္လ်ားမွာရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္ထုကိုပါ ထင္ေယာင္ထင္မွား မယံုသကၤာစိတ္ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဖဲ့ထုတ္လိုတဲ့ အၾကမ္းဖက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံဘဂၤလီေတြကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ထဲမွာရွိတဲ မြတ္ဆလင္ေတြ ျပသဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဘဂၤလီေတြရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္

ဆက္ေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရမီက ဖြဲ ့စည္းခဲ့တဲ့ မူဂ်ာဟစ္အဖြဲ ့ဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ တရား၀င္ဖြဲ႔စည္းၿပီး အဲဒီအဖြဲ႕က

(က) ကုလားတန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းႏွင့္ နစ္ျမစ္အေရွ႕ဖက္ကမ္းၾကားေဒသကို မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ National Home အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္။

(ခ) ရခိုင္ရွိမြတ္ဆလင္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားစာရင္းထဲ ထည့္သြင္းေပးရန္ စသည္ျဖင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ခြဲျခမ္းၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးမရမီကာေရာ ရၿပီးႏွစ္မွာပါ တိုင္းျပည္ဖဲ့ထုတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ကာစမွာ ဘဂၤလီေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားစာရင္းမွာ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိဘူးဆိုတာ ထင္ရွားေစသလို ဘဂၤလီေတြဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သံုးစြဲျခင္းမရွိေသးဘူးဆိုတာလည္း ထင္ရွားေစပါတယ္။

၁၉၅၁ ခု ဇြန္လမွာ နယ္ပယ္အသီးသီးက ပါ၀င္တဲ့ မြတ္ဆလင္ညီလာခံကို ရခိုင္ျပည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္သံေက်ာ္ရြာမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အလယ္သံေက်ာ္ ညီလာခံက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရသို႔ အိပ္ဖြင့္ေပးစာအျဖစ္ တင္ျပခဲ့တယ္။ ညီလာခံရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့

(က) ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းကို ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ား၊ ကခ်င္ေဒသမ်ားနည္းတူ လြတ္လပ္ေသာ မြတ္ဆလင္ျပည္နယ္အျဖစ္ အျမန္ဆံုးဖြဲ႕စည္းေပးရန္၊

(ခ) စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ဟု သတ္မွတ္ကာ ၿမိဳ႕ႏွင့္ဆိပ္ကမ္းကြပ္ကဲမႈကို ရခိုင္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္(၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းစီ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ပထမဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ တိုင္းမင္းႀကီးကို မြတ္ဆလင္လူမ်ိဳးမွ ခန္႔ထားရန္၊

(ဂ)လက္နက္ကိုင္တပ္ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ထိုတပ္ဖြဲ႔မွ မြတ္ဆလင္(၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ရန္ ဗဟိုအစိုးရအဖြဲ႔တြင္မူ ၀န္ႀကီးခန္႔ထားရန္၊

(ဃ)တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းမ်ားနည္းတူ ကိုယ္စားလွယ္အညီအမွ် ေစလြတ္ခြင့္ရရန္၊

(င)မြတ္ဆလင္ေကာင္စီ ထားရွိခြင့္ျပဳရန္ စတဲ့အခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီညီလာခံကို ပါလီမန္အမတ္မ်ားျဖစ္တဲ့ စူလတန္မာမြတ္၊ ဦးဖိုးခိုင္(မြတ္ဆလင္)၊ ေဒၚျမညြန္႔(မြတ္ဆလင္)တို႔ပါ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီပါလီမန္အမတ္မ်ားဟာ ဘာသာေရးလမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေန႔ လႊတ္ေတာ္ကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဘဂၤလီအမတ္ေတြကို သတိႀကီးစြာ ထားရမယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေစပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း လက္နက္ကိုင္ေနတဲ့ မူဂ်ာဟစ္ပါတီကလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုထံသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ စာတမ္းထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအနက္ အေရးႀကီးသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကေတာ့

(က) ရခိုင္ေဒသအတြင္းရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ရခိုင္ မြတ္ဆလင္မ်ားအျဖစ္ လက္ခံရန္၊

(ခ) မူဂ်ာဟစ္မ်ားကို အၿမဲတမ္းတပ္မေတာ္တြင္ ရခိုင္မြတ္ဆလင္ ေသနတ္ကိုင္တပ္အျဖစ္ သီးျခားထားေပးရန္ စတဲ့ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

အထက္က တင္ျပခဲ့တဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သံုးစြဲျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီစကားလံုးကို သံုးစြဲရင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ အျခားနာမည္ကို ေရြးခဲ့ရတဲ့ သာဓကေတြရွိတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အဲဒီစကားလံုးကို ပယ္ထားခဲ့ေပမယ့္ ဘဂၤလီေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာကို ေျခဆန္႔ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့စကားလံုးကို ႏိုင္ငံတကာက သိေအာင္ ေငြေတြခင္းၿပီး ျပဳလုပ္လာခဲ့တယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း မီဒီယာအခ်ိဳ႕ကို အသံုးခ်ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး ျပႆာနာေတြ ဖန္တီးၿပီး ဘာသာေရးအရ ဖိႏွိပ္ခံေနရပါတယ္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ ေနပါတယ္လို ့ ေအာ္ဟစ္ခဲ့တယ္။ OIC လို အဖြဲ႔ကိုေတာင္ ျမန္မာျပည္ထဲ ၀င္ေအာင္ႏိုင္ေအာင္ထိ ထိုးေဖာက္လႈပ္ရွားႏိုင္တယ္။ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သလို ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဟန္ခ်က္ညီညီလႈပ္ရွားမႈဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲထိ ေရာက္ေအာင္ လႈပ္ရွားျပခဲ့တယ္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းကာလေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံ တနံတလ်ားမွာ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေတြကို မစည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ကေန႔ အခ်ိန္မွာ တစ္သားထဲျဖစ္ေအာင္ စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ေျပာမယ္ဆို ေျပာႏိုင္တယ္။ အထက္က တင္ျပခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္ထဲက ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြရဲ့ လႈပ္ရွားမႈအဆင့္ဆင့္ဟာ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကပင္ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းရင္းသားျဖစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ မြတ္ဆလင္ျပည္နယ္မွသည္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြကို အာဏာမဲ့ေနတဲ့ ရခိုင္လူထုက ေခတ္အဆက္ဆက္ ထိေတြ႔ခံစားလာရျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္လူထုရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအေပၚမွာ ရပ္ၿပီးတုန္႔ျပန္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ပညာမတတ္မႈ၊ ဥပေဒကို နားမလည္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရပါတယ္ဆိုတဲ့အေျဖဟာ ခိုင္မာတဲ့အေထာက္ အထားမရွိတဲ့ ယိုင္နဲနဲ အေထာက္အထားေတြသာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အထက္က အေထာက္အထားေတြနဲ႔ ခ်ျပခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ အလယ္သံေက်ာ္ ညီလာခံရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ သက္၀င္လႈပ္ရွားေနၿပီး ဟန္ခ်က္ညီညီ လႈပ္ရွားေနဆဲျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေျပာလိုပါတယ္။ ပါလီမန္ေခတ္ကလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲထိ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးသလို ကေန႔အခ်ိန္မွာလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲထိ သယ္ေဆာင္လာကာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပင္းထန္တဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ။

ခိုင္လင္း(ေမဃ၀တီ)

ႏိုင္၀င္ဘာ(၁၁)၂၀၁၂ ညေန – ၄း၅၀

credit to http://www.arakantimes.net

႐ိုဟင္ဂ်ာ၏ ဇာစ္ျမစ္(ေမာင္ေမာင္ဝင္း)


႐ိုဟင္ဂ်ာ ဟူေသာ အသံုးအႏႈံးမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ဘူးသီးေတာင္ ၊ ေမာင္ေတာ ၊ ရေသ့ေတာင္ ႏွင့္ စစ္ေတြ တို႕တြင္ ျပည္ပမွ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနထုိင္ေသာ ဘဂၤလီမ်ားကို အကူအညီေပးေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရ —–

လြန္ခဲ့ တဲ့ ဇြန္လ ေလာက္ က ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာက စလို႕ စစ္ေတြ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ အထိ ျပႆနာတက္ခဲ့ တာ အားလံုးအသိပါ။ အဲဒီေတာ့မွ ျမန္မာ ျပည္သူ အမ်ားစု သတိထားမိ ၾကတာ တစ္ခု ႐ိွပါတယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ မိုးေပၚက က်လာတာလား၊ ငရဲျပည္က တက္လာတာလား၊ ေတာထဲက ထြက္လာတာလား မသိတဲ့ အ႐ွင္လတ္လတ္ လူမ်ဳိးတစ္ခု ေရာက္ေနၿပီဆုိပဲ။ အတန္းေက်ာင္း ေတြမွာေတာင္ မသိခဲ့ ရတဲ့ လူမ်ဳိး တစ္စု က ျမန္မာ ဆိုၿပီး တစ္ကမာၻ လံုးက ေတာင္ သိေနၾကၿပီတဲ့။ မသိတာက ေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြပါ။ ပံုစံက ကိုယ္ေနတဲ့ အိမ္ထဲကို ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး အိမ္႐ွင္ေတြ အိပ္ရာက ႏုိးလာခ်ိန္မွာ “ငါက ဒီအိမ္က ေလ မင္းတို႕ မသိဘူးလား” လို႕ ေမးလုိက္သလိုေပါ့။

သူတို႕ နာမယ္က ႐ုိဟင္ဂ်ာတဲ့၊ ဒါနဲ႕ ျမန္မာျပည္သူေတြလဲ ေခါင္း႐ႈပ္သြား တယ္ေလ။ ၈၈ အေရး အခင္း တုန္းက ေတာင္ မၾကားဘူးခဲ့တာ ၊ အခုၾကမွ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ဒီနာမည္ေတြက ထြက္ေနတာလဲ လို႕။ ကမာၻက ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႕ သိပါတယ္ တဲ့ ။ ထူးဆန္းတယ္၊ သူတို႕ ေတြ က ဘယ္ကေန ဘယ္လို သိေနၾကရတာပါလိမ့္၊ ေသျခာတာ ကေတာ့ သူတို႕ ကို အဲဒီ လုိ လုပ္ႀကံ စကား ေျပာႏုိင္တဲ့ ၊ သူတို႕ ကိုနားဝင္ေအာင္ ၊ ကမာၻကို (ဆိုလိုတာက ေနာက္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားနဲ႕၊ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကို) ေျပာႏုိင္တဲ့ (ဒါမွမဟုတ္) စကားေပါက္တဲ့သူေတြ ႐ိွလို႕ ေပါ့။ ကဲ … ဒါဆို ဘယ္သူေတြမ်ားလဲ …

ေတြ႕ပါၿပီ ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ အကူအညီလို႕ ဗန္းျပထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ။ တစ္ျခားသူေတြ ဟုတ္႐ိုးလား၊ ရခုိင္ေဒသမွာ ဘဂၤလီ ေတြကို ကူညီေနတဲ့ အဖြဲ႕ ေတြ ေပါ့။ အင္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး UNHCR, ေနာက္ထပ္ UNDP, WFP, UNFPA စသျဖင့္ ကု လ သမဂၢ လက္ေအာက္ခံ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ပဥၥမံ တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႕ အမ်ဳိးသား သစၥာ ေဖာက္ ေလာက္ေကာင္ ေတြျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ AZG, ACF, Malteser International, Care International စသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳ ေရးအတြက္အႏ ၱရယ္ အ႐ိွဆံုး အဖြဲ႕ အစည္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

အရင္းစစ္လိုက္ေတာ့ သူတို႕ကို ေတြ႕တယ္။ သူတို႕ က အဂၤလိပ္စကားေပါက္တယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ အေနာက္က မီဒီယာ ေတြကို စကားေပါက္တယ္ေလ၊ ကုလ သမဂၢ ကိုလည္း ေျပာႏုိင္တာ သူတို႕ပဲ႐ိွတယ္ေလ။ ဇာတ္လမ္းကို ျပန္လိုက္ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေတြပါၿပီး၊ ၁၉၉၀ ေက်ာ္ ခုႏွစ္ေလာက္ ကတည္းက UNHCR က ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္း ဘူးသီးေတာင္ ၊ ေမာင္ေတာကို စၿပီးဝင္တယ္။ သူတို႕က ဘဂၤလားမွာအေနရၾကပ္ေနတဲ့ ဘဂၤလီေတြကို လက္ခံတယ္။ တိုးတိုးတစ္မ်ဳိး ေပၚတင္ တစ္မ်ဳိးေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ဒီဘက္မွာ ေစာင့္ေ႐ွာက္ထားတယ္။ ဘဂၤလီ ေတြကို ဒုကၡသယ္လို႕ ေျပာရရင္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ကို ျပန္ပို႕ရမယ္ ၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ က လူဦးေရသိပ္မ်ားေနေတာ့ လက္ခံ ႏုိင္ဘူးလို႕ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီ အဖြဲ႕အစည္း ေတြ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ကူညီမယ္လို႕ လုပ္ၾကတယ္။

ဘယ္လိုကူညီ ခဲ့ သလဲဆိုေတာ့ သူတုိ႕ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္း ေတြက လာတဲ့ ရံပံုေငြ ေတြကို ယူတယ္၊ ၿပီးေတာ့ အဖြဲ႕အစည္း ေတြမွာ ဘဂၤလီေတြကို ခန္႕တယ္။လက္ေအာက္ခံ လူ ေတြေမြးေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ျမန္မာ အစိုးရက သိမွာ စုိးလို႕ တုိးတိုးတိတ္တိတ္ပဲလုပ္ၾကတယ္။ လူဦးေရ ေတြကလည္း တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ တိုးပြားလာေနေတာ့ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြက ဒီလူဦးေရ ကိုျမန္မာႏုိင္ငံ ထဲကို သြတ္သြင္းဖို႕ႀကံၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အဲဒီ ေလာက္ေကာင္ေတြက အႀကံ တစ္ခုရသြားတယ္။ ရခုိင္လို ႐ြင့္ဂ်ာ လို႕ ေခၚတဲ့ အေခၚ အေဝၚပဲ။ ႐ြင့္ဂ်ာ ဆိုတာက အေျခအေန မ႐ိွဘဲ တစ္ျခားႏုိင္ငံက လာေနတဲ့သူေတြကို ေျပာတာ။ ဒီေတာ့ အဲဒီ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဘဂၤလီ လို ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႕ နာမည္ေျပာင္းလိုက္ၾကတယ္ေလ။ ဒါကိုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ခ်က္ခ်င္း အသိမေပးပဲ၊ သူတို႕ရဲ႕ အေဖေတြ႐ိွတဲ့ အေနာက္အုပ္စု မီဒီယာေတြ၊ အေနာက္ကမာၻက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေတာင္ မၾကားဘူးတဲ့သူေတြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ လူမ်ဳိးစု တစ္ခု႐ိွေၾကာင္း သူတို႕ က အရမ္း ဆင္းရဲေၾကာင္း နဲ႕ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဖိအနိပ္ ခံ ေနရေၾကာင္းကိုပါေျပာခဲ့တယ္ေလ။ ၁၉၉၀ ေက်ာ္ေလာက္ကတည္း က အခု အခ်ိန္ ထိ ေျပာခဲ့ၾကေတာ့ အေနာက္ကမာၻက လူေတြက ျမန္မာကို မသိေတာ့ပဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာကို ပဲ သိသြားေတာ့ တယ္။ ႐ိုးသားလွတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ယုတ္မာစြာနဲ႕ လုပ္ခဲ့ ၾကတဲ့ ၊ ၾကာကူလီ ဇာတ္ခင္းခဲ့ၾကတာ ကေတာ့ လူ႕အခြင့္အေရး ကိုဗန္းျပထားၾကတဲ့ ၊ရခုိင္ျပည္နယ္ မွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ က အဖြဲ႕အစည္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႕မွာ က အဖြဲ႕အစည္း ရဲ႕ မူဝါဒေတြ႐ိွတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လို လူ႕အခြင့္အေရးကို ပဲဗန္းျပ ထားထား၊ သူတို႕ ေၾကာက္ ၾကတာက ေတာ့ အလႉ႐ွင္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္းကို လႉတဲ့ အလႉ႐ွင္ေတြက မြတ္စလင္ေတြကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ေထာက္ပ့့ံ ေနတဲ့ အေ႐ွ႕ အလယ္ပုိင္း က ေလ။ သူတို႕ က ဥေရာပ သမဂၢ နဲ႕ ကုလသမဂၢ ကေန တဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ ငံ သုိ႕ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီးေတာ့ လႉတယ္ေလ၊ လႉလိုက္တဲ့ ေငြေတြကိုေတာ့ ခုနက ေျပာခဲ့တဲ့ သစၥာေဖာက္ေလာက္ေကာင္ ေတြ႐ိွတဲ ့အဖြဲ႕ ေတြက ဘဂၤလီေတြအတြက္ပဲ သံုးတယ္။ ဒါမွ အ လႉ႐ွင္ေတြက ၾကည္ျဖဴမွာကိုး။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အၾကပ္႐ိုုက္ေစတဲ့ အမ်ဳိးသား ေရးအတြက္ အႏ ၱရယ္ လွတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ ျဖစ္သြားေတာ့ တာပါပဲ။

အဲဒီေတာ့ သူမ်ားမ်က္ႏွာ (အလႉ႐ွင့္မ်က္ႏွာ) ကိုၾကည့္ရေတာ့တဲ့ အဲဒီ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ သူမ်ား႐ိုဟင္ဂ်ာ ရင္ ကိုယ္လည္း ဂ်ာ ရေတာ့ တာပါပဲ။ မဟုတ္ရင္ ပိုက္ဆံမရေတာ့ပဲ ခြက္ဆြဲ ရေတာ့မယ္ေလ။ (အခုလည္း လူႀကီးလူေကာင္း ဆန္ဆန္ ခြက္စြဲ ေတာင္း စား ေနရတာပါပဲ။) ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရခုိင္ ေျမာက္ပိုင္း မွာ ခုိးဝင္ေနတဲ့ ဘဂၤလီေတြဟာ သူတို႕ အတြက္ေတာ့ ေမ်ာက္ အႀကီးစားႀကီးပါ ပဲ။ ဒါမွ ဆန္ေကာင္းေကာင္းမ်ားမ်ား ေတာင္းလို႕ရမယ္ေလ။ ဥပမာ အခုႏွစ္ UNFPA အတြက္ ခ်ထားေပးတဲ့ အကူအညီေပးေရး ေဒၚလာ ခုႏွစ္သန္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေပးခဲ့ ရာမွာ ရခုိင္ ေျမာက္ ပိုင္း က ဘဂၤလီေတြ အတြက္ က ၄ သန္းတဲ့ ေလ။ ကဲဒီေလာက္ဆိုရင္ ျမန္မာကို ဒုကၡ ေပးေနတဲ့ အႀကံေတြကို သိေလာက္ ေရာေပါ့။

ေမာင္ေမာင္ဝင္း

ဒီျပႆနာ ဘယ္လိုရွင္းၾကမလဲ (ဦးေအာင္ကိုကို)

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ဒီသီတင္းပတ္ေတြအတြင္း ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရတဲ့ အေရးအခင္းကေတာ့ တကယ္ဘဲ ရင္နာစရာေကာင္းလြန္းလွပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာျဖစ္ပြါးခဲ့ရတဲ့ အေရးအခင္းတိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚရျခင္းအေၾကာင္းရင္းရွိပါတယ္။ လတ္တေလာအေၾကာင္းရင္းနဲ႕ ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ တစိမ့္စိမ့္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေၾကာင္းရင္းလို႕ ခြဲျခားသံုးသပ္ၾကပါတယ္။ အခုျဖစ္ပြားလာခဲ့တဲ့ ျပႆနာေတြရဲ႕အေၾကာင္းရင္းကို သတင္းမီဒီယာေတြကေတာ့ ေက်ာက္နီေမာ္ ျပႆနာေၾကာင့္လို႕ ေဖာ္ျပ၊ ထုတ္လႊင့္ျပသေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ဒါဟာ တကယ့္ျပႆနာမဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေက်ာက္နီေမာ္ျပႆနာဆိုတာ လတ္တေလာအေၾကာင္းရင္းလို႕ပဲ သံုးသပ္ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ေက်ာက္နီေမာ္ျပႆနာ မျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း ဒီအေရးအခင္းက ျဖစ္လာမွာပဲလို႕ သံုးသပ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လည္းဆိုေတာ့ အေၾကာင္းရင္းခံေတြက ရွိေနၿပီးသားျဖစ္ေနလို႔ပါ။ မီးစာ (ေလာင္စာ)လည္းရွိေနတယ္၊ ေလာင္စာဆီလည္း ရွိေနတယ္၊ မီးေတာက္ဖို႕အတြက္ မီးစတစ္စပဲ လိုေတာ့တာပါ။ ေက်ာက္နီေမာ္ျပႆနာဆိုတာ မီးစေလးတစ္စပါပဲ။ ေတာင္ကုတ္ျပႆနာဆိုတာလည္း မီးထေတာက္ဖို႕ စတင္ေနခဲ့တဲ့ အေျခအေနပါ။ အဲဒီမီးစကို ေလပင့္ေပးလိုက္တာက (ကုလား – မူစလင္)ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရ ျပႆနာပါ။

ပထမဆံုးတင္ျပခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈဆိုတဲ့ ျပႆနာပါပဲ။ ပညာရွင္ေတြရဲ႕တင္ျပခ်က္ေတြ ရွိေနၿပီးျဖစ္ေတာ့ ဒီေနရာမွာ သမိုင္းေၾကာင္းကို မတင္ျပလိုေတာ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္သင့္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္မျဖစ္ထိုက္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြကေရာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ကပါ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖၚထုတ္ျခင္းမလုပ္ခဲ့ၾကလို႕ပါပဲ။ ႏိုင္ငံသားအရည္အခ်င္းမရွိတဲ့သူေတြကို ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေပးထားခဲ့ၾကလို႕ပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး မတူဘူးဆိုတာကို သတိျပဳၾကရပါမယ္။ အစဥ္အဆက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက မဲရလိုမႈတစ္ခုတည္းနဲ႕ မေပးသင့္တဲ့အခြင့္အေရးကို ေပးခဲ့တာ၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာအက်င့္ပ်က္ ၀န္ထမ္းေတြ (ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အက်င့္ယုတ္၀န္ထမ္းေတြလို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္) ရဲ႕ ေငြေၾကး၊ ဥစၥာပစၥည္းရလိုမႈတစ္ခုတည္းနဲ႕ မလုပ္သင့္တာေတြကို လုပ္ခဲ့ၾက၊ လုပ္ေနၾကတာေတြဟာလည္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုပါပဲ။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ပဲ ေနာက္ဆံုး အခုအခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္ထဲအထိ၀င္ၿပီး မတန္မရာေတြေတာင္းဆိုရဲၾကတာပါ။ ဒီျပႆနာကို အခုအခ်ိန္မွာ ေက်လည္ေအာင္ရွင္းလင္းဖို႕အခ်ိန္က်ၿပီလို႕ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

သိပ္မၾကာေသးတဲ့ကာလ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ)ထဲမွာ ဘဂၤလီေတြ အဲဒီေခၚေတာေတြဟာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသမွာ အဓိကလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ဒါကေတာ့ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ဒီေနရာ၊ ဒီေဒသကို သူတို႕အပိုင္သိမ္းထားႏိုင္ၿပီလို႕ ေၾကျငာလိုက္တာပါပဲ။ ဒီလႈပ္ရွားမႈကို လူေတြသိပ္မသိလိုက္ေပမယ့္ သိပ္မၾကာခင္ သူတို႕ေတြဒီထက္ပိုၿပီး လႈပ္ရွားလာေတာ့မယ္ဆိုတာ ခန္႕မွန္းႏိုင္ခဲ့မိပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ARAKAN အမည္ကို သူတို႕ကအလြဲသံုးစားလုပ္၊ ႏိုင္ငံတကာမွာသမိုင္းလိမ္ေတြကိုေဖၚထုတ္လာၾကတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြပါ။ အခုရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးက အေရးအခင္းကို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မူစလင္တိုင္းရင္းသားမ်ားလို႕ ဗြီအိုေအအင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ တင္ျပသြားခဲ့ပါေသးတယ္။

ဒီကိစၥကို ဗမာအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႕ကြက္ရပါမယ္။ ကုလားဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရတစ္ခုကို သူတို႕ေတြက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ေခၚေတာေတြက ဒီလိုမူဆလင္တိုင္းရင္းသားလို႔ေျပာတာကို ကန္႕ကြက္ရပါမယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာအထိ အေရးဆိုၾကဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတာင္းဆိုတင္ျပလိုပါတယ္။ ဒီ ေခၚေတာေတြဟာ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ေၾကျငာေပးဖို႔ အားလံုးက ၀ိုင္း၀န္အေရးဆိုၾကဖို႕ကိုပါ တင္ျပေတာင္းဆိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာပါ။ ႏိုင္ငံသားျပႆနာနဲ႕ ဒီ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာဟာ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ မတင္ျပလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒီျပႆနာကိုေျဖရွင္းတဲ့အခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႕လိုုတဲ့အေၾကာင္းျခင္းအရာမ်ားကို တင္ျပလိုပါတယ္။

ေမာင္းေတာၿမိဳ႕အေရးအခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားရြာေတြ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြအသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ရပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ဒုကၡေတြ႕ႀကံဳခံစားရတာက တိုင္းရင္းသားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕မွာ ေခၚေတာေတြရဲ႕ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့တာမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ထြက္ေျပးၾကတဲ့ဒုကၡသည္အမည္ခံေတြကေတာ့ ေခၚေတာေတြပါပဲ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက လက္မခံႏိုင္လို႕ ျပန္ႏွင္လႊတ္ေၾကာင္းသတင္းဗီြဒီယိုေတြ ထြက္ေပၚလာျပန္ပါတယ္။ ဒါနဲ႕တစ္ဆက္တည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ သူ႕ႏိုင္ငံကဒုကၡသည္စခန္းမွာ ဒုကၡသည္အမည္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေတြက အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ပတ္သက္လႈပ္ရွားေနၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း သူတို႕ႏိုင္ငံမွာ လက္မခံႏိုင္ပါလို႕ ထုတ္ျပန္တာကို ၾကားသိရပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးက တစ္ညီတည္း၊ တစ္သံတည္း ထြက္လာတာကေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ဒီႏိုင္ငံမွာမရွိဘူး ဆိုတဲ့အသံပါ။ ေလာေလာဆယ္ ဒီ႐ိုဟင္ဂ်ာလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ RSO လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အကာအကြယ္ေပး၊ ကူညီေပးေနတာက UNHCR ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ INGO တစ္ခ်ိဳ႕ပါပဲ။ UN အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ INGO ေတြ ဒီလိုပတ္သက္ေနတယ္ဆိုတဲ့သတင္းေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႕လူထုထဲကို သိုးသိုးသန္႕သန္႕ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြထဲမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား၀န္ထမ္းေတြဆီကပါ။ အတူတူလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ရိပ္မိသိရွိၿပီး နီးစပ္ရာ၊ နီးစပ္ရာ ေပါက္ၾကားလာတာမ်ိဳးပါ။

ဒါေတြက လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ႏွင့္ သက္ေသထုတ္ျပတိုင္ၾကားဖို႕ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးပါပဲ။ သတင္းေတြဟာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးလို႕လဲ မျငင္းႏိုင္တဲ့ အေျခအေနပါ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ ခေမာင္းဆိပ္မွာ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈ အမႈတစ္ခုမွာ ေမာင္းေတာ UNHCR ၀န္ထမ္းတခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါတယ္။ အခုလတ္တေလာစစ္ေဆးအေရးယူမႈေတြမွာလည္း UNHCR ရံုးမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ၊ မိတ္ဖက္ INGO ေတြက ၀န္ထမ္းေတြ ပါ၀င္ေနတယ္ ဆိုတာလည္း ၾကားသိေနရပါတယ္။

(၈-၆-၂၀၁၂)ရက္ေန႕၊ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕အေရးအခင္းၿပီးတာနဲ႕ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္ေပၚလာတာက စစ္ေတြအေရးအခင္းပါ။ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕မွာ တိုင္းရင္းသားေတြ ဒုကၡေတြ႕ႀကံဳေနတဲ့အခ်ိန္မွာ UNHCR ရံုးက ဘာမွအေရးယူေဆာင္ရြက္လာတာကို မေတြ႕ရတဲ့အျပင္ ယာယီခိုလံႈဖို႕ေတာင္းခံတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြကိုလည္း ေလာက္ေလာက္လဲလဲ ေနရာေပးကူညီတာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ သို႕ေသာ္ တျခား ေခၚေတာ ေတြကိုေတာ့ သီးသန္႕ေနရာေပးထားခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ (သူတို႕သီးသန္႕ေနရာေပးထားခဲ့တဲ့ ေခၚေတာေတြဟာ မူစလင္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ဆက္သြယ္ေနတယ္လို႕ သံသယရွိလို႕ ယခုေလာေလာဆယ္ စစ္ေဆးခံေနရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ေနပါတယ္) စစ္ေတြၿမိဳ႕အေရးအခင္းမွာက်ေတာ့ သူတို႕ေခၚေတာေတြ ခံေနရတယ္လို႕ သတင္းေတြထြက္လာတာနဲ႕ UN အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထူးကိုယ္စားလွယ္ဟာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို အေျပးအလႊား ေရာက္ရွိလာပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာစဥ္းစားစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကမည္သူဖိတ္ေခၚတယ္လို႕ သတင္းထုတ္ျပန္ပါေစ (သံတမန္ေရးရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ထုတ္ျပန္ခ်က္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္) အလြန္စဥ္းစားစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ UNHCR ႐ံုးရဲ႕ လုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒုကၡသည္အမည္ခံ ေခၚေတာေတြကို စား၀တ္ေနေရး အကူအညီေပးေနတာပါ။ UNHCR ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႕အတြက္ INGO ေတြကို Partner အျဖစ္နဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္ေတြအျပင္ UNHCR ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ဆိုင္တာေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက Imigration နဲ႕ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြပါ။ အဲဒီအထဲက သိသာထင္ရွားတဲ့တစ္ခုကို ေဖၚျပခ်င္ပါတယ္။ တရားမ၀င္ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ (လ၀က မႈ/၁၃(၁) လို႕ သိၾကပါတယ္) ေတြကို ဖမ္းမိအေရးယူတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ တရားခံကို႐ံုးတင္စစ္ေဆးတဲ့ခါ တရားခံဘက္က ခုခံေခ်ပဖို႕အတြက္ ေရွ႕ေနကို UNHCR က ငွားရမ္းေပးၿပီး၊ ကုန္က်စရိတ္ကိုပါ က်ခံေပးပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာသေဘာပါလဲ။ ဒီလိုျပစ္မႈမ်ိဳးကို UNHCR က ကူညီေထာက္ပံ့ေပးထားတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈက်ဴးလြန္တာကို UNHCR က ေထာက္ခံထားတဲ့ သေဘာပါသလား၊ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ၾကဖို႕ အားေပးေနတဲ့သေဘာလား၊ စဥ္းစားစရာအလြန္ ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ထားတာက UN ျဖစ္ျဖစ္၊ တျခား Agencies ျဖစ္ျဖစ္၊ INGO ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႕ တရား၀င္ MOU (နားလည္မႈသေဘာတူညီခ်က္) ရွိမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က UNHCR ကို ဒီေလာက္ထိေတာ့ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ သေဘာတူထားလိမ့္မယ္ မထင္မိပါဘူး။ ဒီ MOU ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႕လည္း ေတာင္းဆိုပါတယ္။

UNHCR ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြဟာ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ ဆက္စပ္ေနေတာ့ UNHCR ရဲ႕ Speed Boat ေတြက နတ္ျမတ္တေလ်ာက္ အစုန္အဆန္သြားလာေနၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႕ ရခိုင္ျပည္ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမရွိ ကူးသန္းႏိုင္ေနၾကပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ကူးသန္းေနၾကတဲ့ UN ၀န္ထမ္းေတြဟာ ေခၚေတာေတြျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ ဒါေတြကိုေထာက္ခ်င့္ျခင္းအားျဖင့္ တဖက္က အယ္လ္ကိုင္ဒါ၊ တာလီဘန္၊ အာရ္အက္စ္အို၊ ဂ်မားလ္အစၥလာမီယာ စတဲ့ ကမၻာေက်ာ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးေတြနဲ႕ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အခြင့္အလမ္းအင္မတန္ မ်ားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာလို ေဒသမ်ိဳးမွာ Internet ဆက္သြယ္ေရးဆိုတာ ေနရာတိုင္းမွာ မရွိပါ။ UNHCR တစ္ခုတည္းမွာပဲ (၂၄) နာရီ အကန္႕အသတ္မရွိ သံုးစြဲခြင့္ရရွိထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ တစ္ကမၻာလံုးနဲ႕ အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္ခြင့္ ရရွိသြားပါေတာ့တယ္။ သူတို႕အေနနဲ႕ သတင္းတစ္ခုကိုထုတ္ျပန္ဖို႕ အလြန္လြယ္ကူေနသလို ျပင္ပကလည္း သတင္းတစ္ခုကိုလက္ခံဖို႕ အလြန္လြယ္ကူေနပါေတာ့တယ္။ ဒီေခၚေတာေတြအတြက္ ရရွိထားတဲ့အေျခအေနေတြက အၾကမ္းဖက္ကြန္ယက္ထဲမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ရရွိထားတာပါပဲ။ ဒီေခၚေတာေတြအတြက္လည္း ဒီလိုအခြင့္အလမ္းကို အမိအရ ရယူဖို႕ႀကိဳးစားၾကတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ ဒုကၡသည္အမည္ခံေတြဆီကို လုပ္ငန္းအေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို အသြားအျပန္လုပ္ေနၾကတဲ့ UNHCR ၀န္ထမ္းေတြပါ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသြားပါတယ္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက UNHCR ႐ံုးအပါအ၀င္၊ INGO ႐ံုးဌာနေတြမွာ ၀န္ထမ္းခန္႕ထားမႈေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ေခၚေတာကုလားလူမ်ိဳးေတြကိုသာ ပိုမိုဦးစားေပးခန္႕ထားၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသား၀န္ထမ္းေတြ တျဖည္းျဖည္း အင္အားေလ်ာ့ခ်လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြကိုခန္႕ထားတယ္ဆိုတာလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ Technical လိုအပ္တဲ့ရာထူးမ်ိဳးေတြမွာပါ။ ေနာက္ဆံုး တိုင္းရင္းသားတစ္ေယာက္ကို မခန္႕လ်င္မျဖစ္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွသာလ်င္ ခန္႕ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေခၚေတာ၀န္ထမ္းေတြကို ဘာျဖစ္လို႕တိုးခန္္႕လာတာလဲ။ တိုင္းရင္းသား၀န္ထမ္းေတြ ဘာျဖစ္လို႕ေလ်ာ့ခ်လာတာလဲဆိုဒါေတြကိုစဥ္းစားဖို႕ အခ်ိန္က်ေနပါၿပီ။ ေခၚေတာေတြက UN ႏွင့္ INGO ေတြကို အကာအကြယ္ယူဖို႕အသံုးခ်ေနၿပီး UN ႏွင့္ INGO ေတြမွာ တာ၀န္ခံဆိုတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ႏိုင္ငံျခားသားေတြ မသိလို႕အလိမ္ခံေနၾကတာလား၊ သိသိနဲ႕ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္သတ္သက္ေနတာလား အေျဖရွာဖို႕လိုပါၿပီ။

ေနာက္ၿပီးသူတို႕အေခၚ Vulnerable People, Beneficiary စသည္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚေနၾကတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိထားသူေတြဟာလည္း ေခၚေတာေတြခ်ည္းပါပဲ။ တိုင္းရင္းသားထဲက ဘယ္ေလာက္ပင္ ဆင္းရဲေနပေလ့ေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႕ေနရပါေစ အေၾကာင္းတစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုႏွင့္ ပယ္ပစ္ခဲ့တာပါပဲ။ မ်က္ျမင္အေထာက္အထားအျဖစ္နဲ႕ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာေဒသက စာသင္ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုေတြ၊ အဲဒီစာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ရရွိထားတဲ့ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း၊ ပရိေဘာဂ အသံုးအေဆာင္ေတြ ဘယ္လိုရရွိထားတယ္ဆိုတာ ၾကည့္တာနဲ႕ သိႏိုင္ပါတယ္။ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းေတြမွာ ကုသဖို႕အတြက္ ေထာက္အပံ့ရေနတာ ဘယ္သူေတြပါလဲ။ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ရရွိေနတာ ဘယ္သူေတြပါလဲ။ ေနာက္တစ္ခုက ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာေဒသမွာ အနီးစပ္ဆံုး (၁၅-၆-၂၀၁၂)ေန႕မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေရႀကီးမႈကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ဒီေန႕အထိအက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေနတာေတြပါပဲ။ သဘာ၀ေဘးဆိုတာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာခဲြျခားမႈမရွိပဲ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီရရွိခဲ့တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ေခၚေတာေတြရဲ႕ရြာေတြမွာပဲ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရႏွင့္ သန္႕ရွင္းေရးအစီအစဥ္ေတြမွာ ေရတြင္း၊ ေရကန္၊ အိမ္သာ စတာေတြ အေထာက္အပံ့ကို အခုအခ်ိန္ထိ ေခၚေတာရြာေတြပဲ ရရွိခံစားေနတာပါပဲ။ စီမံခ်က္ဧရိယာတစ္ခုအတြင္းမွာ တိုင္းရင္းသားရြာတစ္ရြာ ပါ၀င္ေနရင္ေတာင္မွ အိမ္ေျခ(၅၀)မျပည့္လို႕ ခံစားခြင့္မေပးႏိုင္ပါ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ ခ်န္ထားခဲ့တာပါပဲ။ (လူနည္းစုျဖစ္လို႕၊ လူမ်ားစုျဖစ္လို႕ဆိုၿပီး ေျပာတဲ့ဆရာမႀကီး က်ပ္က်ပ္သတိထားသင့္ပါတယ္) ရင္နာစရာအေကာင္းဆံုးက အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးက ေရႀကီးမႈအတြက္ အကူအညီအျဖစ္ ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္မွာေတာင္ ေခၚေတာရြာ၊ ေခၚေတာရပ္ကြက္ေတြကိုပဲ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့တာပါဗ်ာ။ (မဲရဖို႕ လိုေနတယ္မဟုတ္လား) အဲဒီေတာ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ (discrimination) ျပဳေနတာ ဘယ္သူေတြပါလဲ။ ေနာက္ထပ္သူတို႕ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျပာေနတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး (Human Right) ကိုခ်ိဳးေဖါက္ေနၾကတာ ဘယ္သူေတြပါလဲ။ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို တမင္သတ္သတ္ခ်ိဳးေဖာက္ေနတာ ဘယ္သူေတြပါလဲ။ ဒါေတြဟာ တင္ျပဖို႕ေတာင္မလိုေတာ့ေအာင္ ထင္ရွားေနၿပီးသားပါ။ မျဖစ္ပါႏိုင္ဘူးလို႕ ထင္တဲ့သူ၊ မယံုတဲ့သူေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာေဒသကို လာခဲ့ၾကပါ။ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးမွ သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ စရိတ္ၿငိမ္း အစအဆံုးအားလံုးကို တာ၀န္ယူၿပီး လိုက္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီေဒသကို မလာႏိုင္ရင္လဲ ခင္ဗ်ားတို႕ နီးစပ္ရာေဒသကို ၾကည့္ပါ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ က နာဂစ္မုန္တိုင္းကို အမွတ္ရေနၾကအံုးမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး ၂၀၁၀ ဂီရိမုန္တိုင္း၊ အခု အဲဒီေဒသက ျပည္သူေတြကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေနတဲ့ UN အဖြဲ႕အစည္း အေရအတြက္ ဘယ္ႏွစ္ခုရွိပါေသးသလဲ။ အေရအတြက္တူညီခဲ့ရင္ေတာင္ (Budget) ရံပံုေငြပမာဏနဲ႕ လူဦးေရအခ်ိဳး ဘယ္ေလာက္ရွိပါေသးသလဲ။ ရွင္းရွင္းေလးပါပဲ – ဒါေတာင္ သိပ္မၾကာေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာေဒသမွာ UN အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ INGO ေတြ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားေနတာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)ေတာင္ ျပည့္ပါေတာ့မယ္ ခင္ဗ်ား။ ဘူးသီးေတာင္ – ေမာင္းေတာ ေဒသဟာ နာဂစ္လည္း မျဖစ္ဖူးဘူး၊ ဂီရိလည္း မ၀င္းဖူးဘူး၊ ဆူနာမီဆို ေယာင္လို႕ေတာင္ မ်က္ေစာင္းမထုိးတဲ့ေနရာေဒသတစ္ခုပါ။

အခုလည္း ဒီအေရးအခင္းအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးၾကဖို႕ အစိုးရကဖိတ္ေခၚထားတာကို ၾကားသိလိုက္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာရဲပါတယ္ – တကယ္တမ္း UN နဲ႕ INGO ေတြက အကူအညီေပးလာခဲ့ မယ္ဆိုရင္လည္း နစ္နာဆံုး႐ံႈးခဲ့ရတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ကို အစီရင္ခံစာမွာေဖၚျပႏိုင္ေအာင္ ေပးတယ္ဆို႐ံုေလး မစို႕မပို႕ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာေပးၿပီး ေခၚေတာေတြကိုေတာ့ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္မက ထပ္ေပးေနဦးမွာပါ။ ဒါက UN, INGO စတာေတြမွာ ေခၚေတာေတြခ်ည္းႀကီးစိုးေနၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရတဲ့ အေျခအေနကို ႀကံဳႀကိဳက္တုန္း တင္ျပခဲ့တာေတြပါ။

အခုအေရးအခင္းမွာ ေခၚေတာေတြဆီက လက္နက္ေတြရရွိထားတယ္ဆိုတာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာတာ မေတြ႕ရေသးေပမယ့္ ယေန႕အထိ သိရွိထားရသမွ်ေတြအရေတာ့ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေခၚေတာေတြ ဘဂၤလား – ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ UN ကိုအေၾကာင္းျပၿပီး လႈပ္ရွားေနၾကတယ္ဆိုတာ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနပါတယ္။ UNHCR ၀င္းထဲမွာ တစ္ညေနခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားဒုကၡသည္ေတြကလည္း သံသယျဖစ္စရာလႈပ္ရွားမႈေတြ ေတြ႕ျမင္ၾကားသိခဲ့ၾကရတဲ့အေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပတာေတြရွိပါတယ္။ လူပုဂၢိဳလ္နာမည္ေတြကအစ တိတိက်က်ေဖၚထုတ္ေျပာလာခဲ့တာပါ။ (ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြဟာ ေခၚေတာစကားကို အထိုက္အေလွ်ာက္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းၾကပါတယ္) ေနာက္ဆံုးဖမ္းဆီးအေရးယူမႈခံရသူေတြထဲမွာ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ UNHCR ႐ံုး၀င္းထဲမွာ ၀န္ထမ္းမဟုတ္ဘဲ ၀င္ေရာက္ခိုလံႈေနသူေတြကိုပါ ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံေတြေျပာတဲ့နာမည္နဲ႕ ေခၚေတာေတြ အမွန္တကယ္ပဲ ဖမ္းဆီးတဲ့အထဲ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ UN ရဲ႕ တာ၀န္ခံအႀကီးအကဲေတာင္ ဒီကစၥမွာပါ၀င္ပတ္သက္ေနသလားလို႕ေတာင္ သံသယျဖစ္စရာေကာင္းေနတာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြက ထိထိမိမိ စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

တစ္ခါ UN အထူးကိုယ္စားလွယ္ႀကီးရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရခိုင္ေဒသက ထြက္ေျပးခိုလံႈလာတဲ့ Rohingya (႐ိုဟင္ဂ်ာ) ေတြကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက လက္ခံေပးဖို႕ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး Rohingya (႐ိုဟင္ဂ်ာ)ဆိုတဲ့အသံုးအႏႈန္းသစ္ေ၀ါဟာရ ကိုတမင္သံုးႏႈန္းထုတ္ျပန္သြားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာကို မရွိပါဘူး၊ လက္မခံႏိုင္ပါဘူးလို႕ တရား၀င္ထုတ္ျပန္၊ တင္ျပထားၾကပါလ်က္ အခုလိုထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ေတြမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႕ သံုးႏႈန္းသြားခဲ့ေတာ့ UNHCR ဆိုတာ ဒုကၡသည္အမည္ခံအၾကမ္းဖက္သမားေတြကို အကာအကြယ္ေပးေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလို႔ဘဲ သံုးသပ္ရပါလိမ့္မယ္။ High Commissioner for Refugees မဟုတ္ေတာ့ပါ။ High Commissioner for RSO (Rohingya) သို႕မဟုတ္ High Commissioner for Rebels လို႕ပဲ ေျပာရေတာ့မွာပါ။

အခုျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အေရးအခင္းကို အေသအခ်ာသံုးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုလိုရွိရင္ အားလံုးဟာ ေသေသခ်ာခ်ာ အကြက္ခ်စီမံထားတဲ့ အခင္းအက်င္းတစ္ခု၊ အေရးအခင္းကို တနည္းနည္းနဲ႕ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးႀကိဳးစားလာခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ အေစာပိုင္းကကၽြန္ေတာ္တင္ျပခဲ့သလို ေက်ာက္နီေမာ္ျပႆနာ၊ ေတာင္ကုတ္ျပႆနာဆိုတာေတြဟာ လတ္တေလာအေၾကာင္းရင္းပါပဲ။ တကယ့္အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ရခိုင္ေဒသကို ေခၚေတာေတြက သူတို႕နယ္ေျမအျဖစ္အပိုင္က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပစ္ႏိုင္ဖို႔ စစ္ဆင္လာတာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ ဒါဟာ ရခိုင္ေဒသတစ္ခုတည္းနဲ႕ဆိုင္တဲ့ျပႆနာ ဟုတ္ပါသလား ခင္ဗ်ား။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္က ဒီျပႆနာကိုဘယ္လိုကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းၾကမလဲ။ နည္းလမ္းရွာဖို႕လိုပါၿပီ။ လတ္တေလာမီိးၿငိမ္းသြားရင္ေတာင္ ေနာက္ထပ္မီးေတာက္ မေလာင္ရေအာင္ ေလာင္စာကို ေသခ်ာရွင္းလင္းဖို႕လိုပါၿပီ။ မီး႐ိႈ႕မယ့္ လက္ေတြကို ျဖတ္ပစ္လိုက္ဖို႕ လိုေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕သာမန္ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာထားကေတာ့ ေခၚေတာေတြဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြမဟုတ္မွန္း လ.၀.က ၀န္ႀကီးကလည္း ေခၚေတာလား၊ တိုင္းရင္းသားလားဆိုတာ ခဲြျခားမရဘူးဆိုရင္ ရခိုင္ေတြသာသိတယ္၊ ရခိုင္ေတြကိုေမးပါလို႕ ဆိုထားပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္လာတဲ့ေခၚေတာေတြဟာ တိုင္းရင္းသား (လံုး၀) မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ပိုင္ခြင့္ (လံုး၀)မရွိသည့္ မတရားခိုး၀င္လာၾကသူမ်ားသက္သက္သာျဖစ္ပါသည္။

ေခၚေတာေတြဟာ ႏိုင္ငံမဲ့ဒုကၡသည္တစ္ျဖစ္လဲ အၾကမ္းဖက္သမားေတြပါပဲ။ သူတို႕ေတြနဲ႕ ေနထိုင္ပံုစ႐ိုက္၊ အသြင္သ႑န္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းစဥ္လာေတြတူတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကေတာင္ ဧည့္သည္အျဖစ္နဲ႕မွ လက္မခံတာႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာျပည္ႀကီးက ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ေတြထုတ္ေပးၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲ အ၀င္ခံၾကမလို႕လား။ ႏိုင္ငံတကာလွည့္လည္ၿပီး ဧည့္သည္ဟာအိမ္ရွင္ေတြကို အေႏွာင့္အယွက္မေပးရလို႕ ၾသ၀ါဒေပးေနတဲ့ ဆရာမႀကီးကိုလည္း တစ္ခုေလာက္တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႕က ဧည့္သည္အျဖစ္ေတာင္လက္မခံပါဘဲ အိမ္ရွင္ကိုျပန္ၿပီးေစာ္ကားေနတဲ့ ေခၚေတာေတြကို ဘယ္လိုၾသ၀ါဒေပးဦးမွာလဲ ဆိုတာပါ။

ကုလသမဂၢနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာက ဒီေခၚေတာေတြကို သနားလွပါတယ္၊ သူတို႕လူ႕အခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးေနၾကရပါတယ္ဆိုၿပီး ရင္ထုမနာျဖစ္ေနၾကရင္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းဖို႕နည္းလမ္းတစ္ခုရွိေနပါတယ္။ UNHCR တို႕၊ INGO တို႕ကေန ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လွဴဒါန္းမယ့္ရံပံုေငြေတြအစား မိတ္ေဆြတို႕ႏိုင္ငံမွာ ေခၚေတာေတြကို ေနရာေပးၿပီး ထားေပးလိုက္ၾကပါ။ အလွဴ႐ွင္ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႕ ေခၚေတာျပႆနာကို အဲဒီလို အခ်ိဳးက် ေခၚယူေျဖရွင္းလိုက္ၾကရင္ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။ မိတ္ေဆြတို႕လည္း ရံပံုေငြေတြစုေဆာင္းေပးပို႕ေနစရာမလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။ သူတို႕အတြက္လည္း ႏိုင္ငံမဲ့ဘ၀က အဆံုးသတ္သြားပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါအေကာင္းဆံုးပါပဲ။

ရခိုင္ အမ်ိဳးသားတို႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ႏွိဳင္းရဆံုး႐ွံဳးမွဳ

credit to arakantimes.net

ေမာင္စိုင္းစား

ရိုဟင္ဂ်ာဟု အမည္တပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံမဲ့ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာသတင္းဌာနမ်ားတြင္ ပလူပ်ံလာျခင္းသည္ ရခိုင္တို႔၏ စိုးရိပ္ပူပန္မွဳမ်ားကို အဆံုးစြန္ဆံုးသို႔ ေရာက္ေအာင္တြန္းပို႔လိုက္ေလသည္။ ရခိုင္သားတို႔ ျမင္မိသည္က ႏိုင္ငံမဲ့ေနေသာလူတစ္စုဟူေသာ အျဖစ္ထက္၊ ၄င္းတို႔၏ ဘေလာ့မ်ား၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ သေဘာတရားေရးရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ သနားရမည္ဟူေသာအျဖစ္ထက္ မိမိအေရးကို စိုးရိမ္ပူပန္ရမည့္အေနအထားကို ေရာက္ရွိသြားသည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာကို သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ သနားဂရုဏာတရားကို ေရွ႕တန္းတင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ားႀကီးစိုးေနရပါသနည္း။ အထက္ပါေမးခြန္းကို ကၽြႏု္ပ္သိေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးမွ ေမးျမန္းခဲ့ေပသည္။

ဤေမးခြန္းကို ေျဖရန္အတြက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို ယထာဘူတက်က် ႐ွဳျမင္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္လာေပသည္။ ေကာက္ခ်က္တစ္ခုမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏွိဳင္းရဆံုးရွံဳးျခင္း ဟူေသာ သေဘာတရားကို ခံစားေနရသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္၊ ရခိုင္႐ိုးမ၏ ထိုမွာဘက္တြင္ေနထိုင္ေသာ ဤလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အတိတ္၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားျခင္းတြင္ ဂုဏ္ယူတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားမွဳမ်ားကိုလည္း ဒီဂ်ီအီးေဟာ၊ ေမာရိစ္ေကာလိစ္ကဲ့သို႔ေသာ အေနာက္တိုင္း ပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားပင္လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းအတန္ၾကာကပင္ စာတမ္းမ်ားျပဳစုဖူးျဖင္း၊ ေျမာက္ဦး၊ ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီစေသာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား၏ အၾကြင္းအက်န္မ်ားက သဇင္ပန္းခိုင္တၿမိဳင္ၿမိဳင္ ဆိုသကဲ့သို႔ အထင္အရွားျပသေနျခင္းတို႔က သူတို႔၏ ဂုဏ္ယူတတ္ျခင္း အတြင္းသေဘာကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ႏွင့္ တူေနေပသည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္သူ တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဗမာမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔သည္ တန္းတူေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ ဟူေသာ ခံယူခ်က္ကို ကိုင္စြဲထားေပသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ရခိုင္မ်ားမွာ ထို႔ထက္ပို၍ မိမိတို႔သည္ ဗမာမ်ားထက္ပင္ ေရွးက်ေသာသမိုင္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းႏွင့္ ေျမာက္ဦးေခတ္သည္ ဗမာဘုရင့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အင္း၀၊ အမရပူရထက္ပင္ တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္းကို ဒဂၤါးျပားဥပမာမ်ား၊ စာဆိုက၀ိတို႔၏ ရခိုင္မင္းသမီးဧခ်င္းအစရွိေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ တဖြဲ႔တႏြ႔ဲ ေထာက္ျပၾကေပသည္။

သို႔ရာတြင္ ၁၇၈၄ ခုတြင္ ရခိုင္ဘုရင့္ျပည္သည္ ပ်က္သုန္းဆိတ္ၿငိမ္းခဲ့ၿပီး၊ ရခိုင္အထက္တန္းလႊာမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္ကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ၄င္းတို႔သည္ နယ္ခ်င္းစပ္ရာ၊ တစ္ခ်ိန္က ၄င္းတို႔ ရာစုႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ၾကာ အုပ္စိုးခဲ့ရာ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕ရပ္၀န္းက်င္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္ဘုရင္ႏွင့္ ေမာင္းမမိသံမ်ားမွာမူ စစ္ႏိုင္သူတို႔၏ ေခၚေဆာင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ထိုအခ်ိန္ထိုအခါက စစ္တေကာင္းရပ္၀န္းေဒသသည္ ယခုကဲ့သို႔ လူဦးေရ ထူထပ္ျခင္းမရွိေသးေပ။ စစ္၏အနိဌာ႐ုဏ္မ်ားကို ေရွာင္ခြာလာခဲ့ေသာ ရခိုင္မ်ားကို အဂၤလိပ္မ်ားက ယာယီေနရာမ်ားခ်ေပးခဲ့ယင္း၊ နတ္ျမစ္၏ တစ္ဖက္ကမ္း (ယခုဘဂၤလားနယ္ေျမ)တြင္ ဖေလာင္းခ်ိတ္၊ ကယုေခ်ာင္း၊ ျမစ္နား႐ြာ၊ အေပါက္၀ အစရွိေသာ ေဒသမ်ားသည္ ရခိုင္တို႔အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစားရာ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ လူဦးေရနည္းပါးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမေပါမ်ားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္တို႔၏ စီးပြားေရး ေျပလည္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္မူရင္းနယ္ေျမျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ရမ္းၿဗဲ အစရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္မူ စစ္၏ဒဏ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အခြန္အေကာက္ႀကီးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ရခိုင္တို႔သည္ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္မ်ား ရခိုင္ကို သိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ ရခိုင္တို႔၏ ပညာေရး အဆင့္အတန္းသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္မွ ပညာတတ္ အမ်ားအျပားေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္တို႔၏ ဗ်ဴ႐ိုကရတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ထိပ္ဆံုးအဆင့္ထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဦးေမေအာင္၊ ဆာေပၚထြန္း အစရွိေသာ ထင္ရွားသူမ်ားမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အိႏၵိယ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စာေမးပြဲျဖစ္ေသာ ICS ကိုလည္း ရခိုင္သားမ်ား ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္၏ ICS စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား ႀကီးစိုးေနခဲ့သည္။ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားတြင္လည္း ရခိုင္သားမ်ား ထင္ေပၚခဲ့သည္။ ခက္ခဲနက္နဲလွေသာ ပိ႗ကတ္သံုးပံုကို အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာလည္း ရခိုင္ပင္ ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးတြင္လည္း ဘဂၤလာႏွင့္ ကုန္သြယ္ႏိုင္သျဖင့္ ဦးရဲေက်ာ္သူ ကဲ့သို႔ေသာ သူႁကြယ္မ်ား ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ အရွင္ဦးဥတၱမကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးကို လွဳပ္ႏိုးခဲ့သူမွာလည္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ေသာ အတိတ္က ႀကီးက်ယ္မွဳမ်ားသည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတို႔အတြက္ လက္မ ေထာင္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အရွင္ဦးဥတၱမ၏ ဒုတိယကို မလို၊ ပထမကိုမွ လိုခ်င္ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးသည္ ရခိုင္သားတို႔၏ အတြင္းသေဘာကို လႊမ္းမိုးေနခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ကံၾကမၼာသည္ ရက္စက္တတ္ေသာ သေဘာကို ေဆာင္သည္ ထင္ပါသည္။

မၾကာေသးခင္အခ်ိန္က UNDP ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိလာရေပသည္။ ဂီရိမုန္တိုင္းတိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ အကူအညီေပးရန္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကေသာ NGO မ်ားသည္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳမွာ အဆံုးစြန္စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနကို ေရာက္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပလာေပသည္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ မိမိ၏ ေမြးရပ္ေျမကို စြန္႔ခြာ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကရေပသည္။ မၾကာခင္က ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ခရီးသြားခဲ့ေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ယခုအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မိန္းမမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသာ က်န္ရွိၿပီး အားေကာင္းေမာင္းသန္လူငယ္လူရြယ္ဟူ၍ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ရွာေဖြရ ခက္ခဲသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုေပသည္။

ယခုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို ခံစားေနၾကရေၾကာင္းကို ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္မွဳ ရွိၾကသျဖင့္သာလွ်င္၊ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္၏ ဆီႏွင့္ေရပမာကြာျခားခ်က္မ်ားကို နားလည္၍ေနၾကသျဖင့္သာလွ်င္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ႏွိဳင္းရဆံုး႐ွံဳးျခင္းကို ခံစားေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

၄င္းကဲ့သို႔ ဆံုးရွံဳးမွဳ ခံစားေနရခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ဘဂၤလီမ်ား၏ သမိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းျပန္လွန္ေရးသားထားေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ား ပလူပ်ံလာျခင္းက ရခိုင္တို႔၏ ႏွလံုးသားကို ဓားထက္ထက္ျဖင့္ ထိုးမြေနသည္ႏွင့္ တူေပသည္။ ၄င္းကဲ့သို႔ သမိုင္းျပန္လွန္ကြက္မ်ားထြက္လာသည္မွာ အတိတ္က လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားတြင္ ရခိုင္တို႔ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေသာ ပံုရိပ္မ်ားကို သတိရလာၾကသည္။ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းတို႔၏ သေဘာမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ နစ္နာၾကရေသာ သေဘာရွိေပသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားေသာ ေနရာတြင္ ဘဂၤလီမ်ား အသတ္ခံခဲ့ရၿပီး၊ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ လူတို႔၏ သေဘာမွာ ခံရျခင္းကိုသာ အသိစြဲမွတ္တတ္ျခင္းကား သဘာ၀သာ ျဖစ္ေပသည္။

အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းကို ေျခရာခံေကာက္ၾကည့္ေသာ္ ေျမာက္ဦးေခတ္၊ ရခိုင္ဘုရင္မ်ားႀကီးစုိးခ်ိန္တြင္ မူစလင္မ်ားကို ေနရာေပးခဲ့ေသာ အခ်ိန္မ်ားရွိခဲ့ၿပီး ၄င္းမူစလင္မ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခတက်ေနထိုင္ခဲ့၍ ရခိုင္မ်ားက ကမန္ ဟု အမည္ေပးခဲ့ေပသည္။ ၄င္းကမန္မ်ားမွာ အီစလန္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ၿပီး၊ ေဒသခံ ရခိုင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ရခိုင္စကားေျပာျခင္း၊ ရခိုင္လို ၀တ္စားဆင္ယင္ျခင္းမ်ားရွိသည္။ ဘဂၤလီမ်ားက ကမန္တို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ေပးဆြဲၿပီး မူစလင္ခ်င္းတူသျဖင့္ အတူတူေရာခ်ျခင္း လုပ္ေနသည္ဟု ရခိုင္တို႔က ယံုၾကည္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကမန္မ်ား ခမ်ာမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းကို မခံရရွာပဲ နိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းျခင္းမ်ား ခံစားေနရသည္။

ဘဂၤလီတို႔သည္ အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးရန္ ရခိုင္ေျမသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အိမ္မျပန္ပဲ ရခိုင္ျပည္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းကို အဂၤလိပ္တို႔၏ လူဦးေရစစ္တမ္းမ်ားကို မွီးျငမ္း၍ ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းက ဆိုေလသည္။ သူက ဆက္ဆိုသည္မွာ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက စစ္တေကာင္းသားဘဂၤလီမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းကို အခ်ိန္မွီ မထိန္းခ်ဴပ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ရခိုင္ျပည္တြင္ ရခိုင္မ်ားက လူနည္းစုျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလီမ်ားက လူဦးေရ အသာစီးရသြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္အုပ္စုိးသူမ်ားကပင္ စိုးရိမ္ခဲ့ၾကရေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ဆိုျပသည္။ ေနာက္ရခိုင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေမာင္ေစာမွလည္း အေထာက္အထားျဖင့္ စာတမ္းမ်ားေရးသားကာ ဘဂၤလီတို႔၏ ကူးေျပာင္းလာေရာက္မွဳကို ေထာက္ျပသည္။

သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဘဂၤလီမ်ား၏ အေရးေတာ္ပံု ေပၚေပါက္လာသည္မွာ ျမန္မာအစိုးရ၏ လူအခြင့္အေရးဖိႏွိပ္မွဳမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလီမ်ားက ရခိုင္တို႔သည္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းၿပီး သူတို႔ကို ဖိႏွိပ္ပါသည္ဟု ေျပာကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားကို ဘီလူးသဘက္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာက ျမင္ေအာင္ လုပ္ျပၾကေလသည္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားကို ၄င္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာက ျမင္ေအာင္လုပ္ျပရံုသာမက ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အထူးအထြတ္အျမတ္ထားရာ သမိုင္းေၾကာင္းကို အျပန္အလွန္ကုလားဖန္ထုိး ေကာက္ခ်က္ဆြဲျပေလရာ ရခိုင္မ်ားမွာ နဂိုကပင္ ဘီလူးရုပ္အသြင္းခံထားရသျဖင့္ အသားနီေနသည္ႏွင့္ အလုိက္သင့္ပင္ အနာကို ဆားထည့္ခံၾကရေလသည္။ ထိုအခါ ရခိုင္တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ား ဆတ္ဆတ္ခါ နာက်င္ၾကရသည္။

ဘဂၤလီမ်ား အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္။ သမိုင္းထဲက ဇာတ္လိုက္ျဖစ္ရန္မဟုတ္ေပ။ လူ႔အခြင့္အေရး၏ သေဘာမွာ အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္သူ၏ၾကားက နားလည္မွဳတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုးရွံဳးျခင္းသည္ အစိုးရက ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏွဳန္းမ်ားကို မလိုက္နာ၍သာ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အျခားလူတစ္ဦးခ်င္းအၾကားက နားလည္မွဳ၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္မွဳမ်ားမွာ ရာဇသတ္ပုဒ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္မ်ားမွာလည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆံုးရံွဳးၾကရသည္သာ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စာတမ္းႏွင့္တကြ၊ တစ္သီးတစ္ျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး ဆံုးရွံဳးၾကေလသည္။ ဘဂၤလီမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရသျဖင့္ ပို၍နစ္နာျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာကား မိမိအေရးအတြက္ အလြန္အမင္း ပူပန္ေနၾကရေပသည္။ အတိတ္ကာလက ရခိုင္တို႔သည္ ေသြးစည္းညီညြတ္မွဳ ရွိေကာင္း ရွိခဲ့မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါမွာမူ ၀ါးအစည္းေျပသကဲ့သို႔ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲေနသည္။ ရခိုင္တို႔သည္ ဗမာတို႔၏ သူရဲေကာင္း ကိုးကြယ္ေသာ အေလ့အထကို အလြန္အတုခိုးတတ္ၾကေၾကာင္း ရခိုင္လူငယ္တစ္ခ်ိဳ႕က ညည္းညဴၾကေလသည္။ သူတို႔က ေျပာသည္မွာ ရခိုင္တို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထားသည္ မဟုတ္မခံစိတ္ရွိၿပီး၊ ေခါင္းေဆာင္ေနာက္သို႔ မေမးမျမန္းပဲ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္လိုက္တတ္ေသာ သေဘာမရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္မ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္လိုသူမ်ားၿပီး၊ ေနာက္လိုက္လုပ္လိုသူနည္းေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသေဘာ၏ အနက္သေဘာကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားၿပီးသကာလ ၄င္းစိတ္ေနစိတ္ထားမ်ိဳးႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳး၊ လူမွဳေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးကို ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၄င္းလူငယ္မ်ားက ဆိုေလသည္။

ထိုကဲ့သို႔ စည္း႐ံုးေရးအတြက္ အခက္အခဲ ႀကံဳေနရစဥ္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရးေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မည္လား ဟူေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မွဳက အစဥ္အၿမဲစိုးမိုးေနေပသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူမ်ား၏ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားမွာ ရခိုင္တို႔၏ ႏွလံုးသားထဲသို႔ စိုးရိမ္မွဳမ်ား ဒီဂရီျမင့္ေအာင္္ လွဳံေဆာ္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ တူသည္။ ႏိုင္ငံတကာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟူသည္မွာ သနားစရာ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ပံုေပၚေနၿပီး၊ ရခိုင္တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားတြင္မူ ရိုဟင္ဂ်ာဟူသည္မွာ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးအားျဖင့္ ၀ါးမ်ိဳလာမည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနေပသည္။ ၄င္းစိုးရိမ္မွဳကို ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္မွာ စီးပြားေရးအားျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ေရလုပ္ငန္း အားလံုးနီးပါးကို ဘဂၤလီမ်ားက စိုးမိုးထားျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီအေထာက္အပ့ံသည္ ဘဂၤလီမ်ားထံတြင္သာ စုပံုေနျခင္း (ဂီရိမုန္တိုင္းမတိုင္မွီအထိ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရွိေသာ UN ႏွင့္ NGO မ်ားသည္ ဘဂၤလီမ်ားကိုသာ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္၊ NGO အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္မ်ားသည္လည္း ဘဂၤလီမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးျခင္း၊ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ UNHCR သည္ ဘဂၤလီမ်ားကိုသာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ ရခိုင္မ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္း)၊ ဘာသာေရးအားျဖင့္ အီစလန္ဘာသာသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဘီလူးရုပ္သြင္းခံေနရသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အီစလန္ဆန္႔က်င္ေရးသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ပင္ လီဘရယ္က်သည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ေ၀ဖန္ခံေနရျခင္း စသည္မ်ားမွာ ပညာတတ္ဖို႔အခြင့္အေရးမရရွာေသာ ေအာက္ေျခေနရခိုင္လူတန္းစားမ်ားႏွင့္တကြ၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို စုိးရိမ္ပူပန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ေစေပသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ

ယခုတေလာ ျပည္ပသတင္းမီးဒီယာမ်ားးက “ရုိဟင္ဂ်ာ”ဆို သူတို႔သတင္းကို တြင္တြင္ႀကီး ထုတ္လႊင့္ ေနၾကသည္။ ၎တို႔ကို “ေလွစီးဒုကၡသည္” မ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ၎တို႔အား ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ သေဘာထားၿပီး လိုအပ္သလို ကူညီသြားရန္ ျပင္ပမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာ လူအခြင့္အေရးအဖြဲ႔ကလည္း သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတို႔အား ၎ေလွစီးဒုကၡသည္တို႔ အေပၚ အကာ အကြယ္ ကူညီေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဤေနရာတြင္ ထိုသတင္းမ်ားကို မေဝဖန္လိုေသာ္လည္း “ရုိဟင္ဂ်ာ” ဆိုသူတို႔အေပၚ ေဒသ ခံရခိုင္္အမ်ဳိးသားတို႔၏ အျမင္ကိုတင္ျပလိုပါသည္။

“ရုိဟင္ဂ်ာ” ဆိုသူတို႔က မိမိတို႔ကိုယ္ကို “ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား” ဟုဆိုၾကသည္။ ေအဒီ (၇) ရာစုကပင္ ရခိုင္ျပည္သို႔ လာေရာက္အေျခစိုက္ၾကေသာ အာရပ္အႏြယ္မ်ားျဖစ္သည္ ဟုဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းမ်ား၌ “ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး”ဟူ၍ လံုးဝမေတြ႔ရွိေၾကာင္း သမိုင္းပညာရွင္ မ်ားကပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေဝါဟာရသည္ ျဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္၌ပင္ မေပၚေသးေခ်။ ၿဗိတိသွ် အစိုးရထုတ္ေဝခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၿဗိတိသွ်ေခတ္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသား (ဟိႏၵဴ၊ မူဆလင္)တစ္သန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုထားသည္။ အိႏၵိယသား မူဆလင္ဘခင္ႏွင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမိခင္တို႔ေပါင္းသင္း၍ ေပါက္ဖြားလာသူမ်ားကို ဇာဗာဒီ(Zerbadee)မ်ား(သို႔) ျမန္မာ မူဆလင္မ်ားဟု အမည္တပ္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ရခိုင္ဘုရင္တို႔က စစ္သံု႔ပန္းအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚလာေသာ မူဆလင္မ်ားကို “ကမန္” ဟုတစ္မ်ဳိး၊ ရခိုင္မူဆလင္ဟုတစ္မ်ဳိး၊ ခြဲျခားအမည္တပ္ခဲ့ေၾကာင္း သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား၌ ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ ၿဗိတိသွ်ေခတ္၌ပင္ ၁၈၆၉ ခုစူးအက္တူးေျမာင္းပြင့္ၿပီးေနာက္ လယ္ယာေျမတိုးခ်ဲ႕စဥ္လယ္ယာ လုပ္သားအျဖစ္ စစ္တေကာင္းခရုိင္မွ တံခါးမရွိဓါးမရွိ ဝင္လာၾကေသာ ဘဂၤါလီမူဆလင္မ်ားက စစ္တေကာင္းသားက်ား (Chittagonian)ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ ထိုအမည္ကို မစၥတာစမတ္(R.B Smart,1917)ႏွင့္ ဂ်ိန္းဘတ္စတာ(Jame Baxter,1939)တို႔က ၎တို႔၏မွတ္တမ္းမ်ား၌ သံုးခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးသည္ထိ “ရုိဟင္ဂ်ာ” ဟူေသာ ေဝါဟာရမေပၚေသးေခ်၊

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရစ၌ ေရာင္စံုသူပုန္ ထၾကေသာအခါ ရခိုင္အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္သမားမ်ားက “မူဂ်ာဟစ္” (ကုလားသူပုန္) သူပုန္ထခဲ့ၾကသည္။ မူဆလင္ျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူပုန္တို႔ႏွင့္ အရပ္ရပ္မွလာေရာက္ၾကေသာ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္ေတာင္ပိုင္း အလယ္သံေက်ာ္ေက်းရြာ၌ ၁၉၅၁-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ညီလာခံက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထိုညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျမန္မာအစိုးရထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေရးၿပီး မူဆလင္ျပည္နယ္ ဖြဲ႔ေပးေရးအပါအဝင္ ေတာင္းဆိုခ်က္အမ်ားအျပား တင္ျပခဲ့သည္။ ထိုစာ၌လည္း “မူဆလင္လူမ်ဳိး” ဟူ၍သာသံုးႏႈန္းခဲ့သည္။ “ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး” ဟူ၍မသံုးႏႈန္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ “ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး” ဟူ၍ မသံုးႏႈန္းေခ်။ ၁၉၅၁-ခုၾသဂုတ္လ(၂၀)ရက္ထုတ္ ဂါဒီယန္အဂၤလိပ္သတင္းစာ၌ “ရုိဝန္ၫွာ” ဟူေသာ ေဝါဟာရကို စတင္သံုးစြဲခဲ့သည္။ ဘူးသီးေတာင္ပါလီမန္အမတ္ မစၥတာအဗၺဒူဂါဖားက ေဆာင္းပါး တစ္ေစာင္ေရးၿပီး ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ မူဆလင္မ်ားမွ ရခိုင္ေဝသာလီေခတ္ မဟာတိုင္းစၿႏၵားလက္ထက္ကပင္ သဘၤာပ်က္၍ေရာက္လာေသာ အာရပ္အႏြယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမိုင္းလိမ္ေရး၍ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ “ရုိဝန္ၫွာ” “ရုိဟင္ဂ်ာ” ေဝါဟာရေပၚ ေပါက္လာပံု သမိုင္းအစျဖစ္သည္။ ဤသမိုင္းလိမ္မႈကို ဂါဒီယန္သတင္းစာ၌ပင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေဖာ္ဇံက ၁၉၅၁-ခု၊ စက္တင္ဘာလ(၆)ရက္၌ တံု႔ျပန္ေခ်ပခဲ့သည္။ ထိုေဆာင္းပါးကို ရခိုင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ဦးဘစံက သမိုင္းလိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္းၿပီး ၎တို႔မွာ စစ္တေကာင္သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ၿဗိတိသွ်ေခတ္၌ တံခါးမရွိဓါးမရွိ ဝင္ေရာက္အေျခစိုက္ၾကေသာ စစ္တေကာင္းသား ဘဂၤါလီ တို႔၏ဒဏ္ကို ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေဒသခံရခိုင္အမ်ားအႀကီးအက်ယ္ ခံခဲ့ရ သည္။ စစ္အတြင္း ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းျဖစ္၍ ေဒသခံရခိုင္မ်ားေသသူေသ၊ ေျပးသူ ေျပးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထိုနယ္ကို စစ္တေကာင္းသား ဘဂၤါလီမူဆလင္မ်ား ရာႏႈန္းျပည့္အုပ္စိုးမိသြားသည္။ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး၌ မိမိေက်းရြာသို႔ျပန္လာၾကေသာ ရခိုင္တို႔အား မူဂ်ာဟစ္သူပုန္မ်ား ေမာင္းထုတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျပးၾကရျပန္သည္။ ရခိုင္ေက်းရြာ (၆၁)ရြာ ၿပိဳပ်က္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၂-ခုႏွစ္ကာလ ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ မူဂ်ာဟစ္ သူပုန္ထသည့္ကာလ (၁၉၄၂-၅၈) ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ားမွာ သိန္းခ်ီရွိေနသည္။ ထို IDP မ်ားအေရးကို လူ႔အခြင့္အေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ၎တို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးေနေသာ တိုင္းရင္းသားဒုကၡသည္ အစစ္အမွန္မ်ား ျဖစ္သည္ဟုဆိုရပါမည္။ ထိုရခိုင္ေဒသခံတို႔အား ၿဗိတိသွ်ေခတ္၌ စစ္တေကာင္းနယ္မွ တံခါးမရွိ ဓါးမရွိ ဝင္လာၾကေသာ ဘဂၤါလီနယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔က အၾကမ္းဖက္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ေဒသခံရခို္င္မ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားၿမိဳ၊ သက္၊ ခမီး၊ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိးစုအားလံုး အေရအတြက္မွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ (၁၀%)ပင္ မရွိေခ်။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ (၁၅%)ခန္႔သာ က်န္ေတာ့သည္။ ဤအေျခအေနမွာ ရခိုင္ေဒသခံတို႔အတြက္ ရင္ေလးစရာျဖစ္လာသည္။ ဤသမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ျပင္ပသတင္းမီဒီယာမ်ား ေလ့လာတင္ျပသင့္သည္။ လူမသိသူမသိေသာ အေမ့ခံရခိုင္ရြာပုန္း ရြာေရွာင္ IDP မ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းစုံစမ္း၍ ကမၻာ့မီဒီယာပရိသတ္အား အသိေပးသင့္သည္။ ထိုမီဒီယာ ပရိသတ္၏ ကရုဏာသတ္မူ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာမူ ကိုရခိုင္ရြာပုန္း ရြားေရွာင္မ်ား ခံစားထိုက္သည္။ ယခု ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္ပမီဒီယာ သတင္းထုတ္လႊင့္ ခ်က္မ်ား၌ “ရုိဟင္ဂ်ာ” အမည္ခံသူတို႔သာ အဖိႏွိပ္ ခံဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ေပၚလြင္ေအာင္ မီးေမာင္ထိုးျပေနၾကသည္။

ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ား “ရုိဟင္ဂ်ာ” အမည္ခံသူတိုထံ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ခန္႔ၿခိမ္းေျခာက္၊ အႏုိင္က်င့္၊ ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရပံုမ်ားကိုမူ၊ တလံုးတပါဒမွ် မထုတ္လြင့္ခဲ့ၾကဖူးေခ်၊ ဤရခိုင္ရြာပုန္းရြာေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားကိစၥ မွန္မမွန္ကို ေဒသခံ သတင္းေထာက္မ်ားထံမွ တစ္ဆင့္ စံုစမ္းသိရွိႏုိင္ပါသည္။ ၎ဒုကၡသည္တို႔ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ထြက္ေျပးလာရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို စံုစမ္းၾကည့္ပါက စစ္တေကာင္းသား ဘဂၤါလီမူဆလင္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစစ္တေကာင္းသားတို႔မွာ အဖိႏွိ္ပ္ခံမ်ားမဟုတ္ပဲ လူ႔အခြင့္အေရးအေရၿခဳံထထားေသာ တိုင္းရင္းသားအေယာင္ေဆာင္ နယ္သစ္ခ်ဲ႕ထြင္သူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိလာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

“ရုိဟင္ဂ်ာ” အမည္ခံ သူတို႔အား “နယ္သစ္ခ်ဲ႕ထြင္သူမ်ား”ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့ျခင္းမွာ စာေရး ဆရာႀကီး ေမာင္ထင္ေနာက္သို႔လိုက္၍ သံုးႏႈန္းျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႀကီးမွာလြတ္လပ္ေရးရစ၌ ရခိုင္တိုင္းမင္းႀကီးအျဖစ္ အမူထမ္းခဲ့ဖူ၍ ရခိုင္ေဒသအေျခအေနကို ေကာင္းစြာသိသူျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးက “ရခိုင္ျပည္နယ္အစီရင္ခံစာ” ၌”စစ္ၿပီးေခတ္ စစ္တေကာင္းနယ္သားတို႔၏ ဝါဒသည္ နတ္ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ မယူေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ကုလားပန္ဇင္း ျမစ္ဝွမ္းေဒသတို႔ကို နယ္ေျမသစ္ အျဖစ္ျဖင့္ အေျခစိုက္ရန္ဟူေသာ ဝါဒျဖစ္သည္”ဟု ေရးခဲ့သည္။ (ျမဝတီ ၁၉၆၀ ဇူလိုင္) မွန္ပါသည္။ သူတို႔နယ္ၾကျခင္းသာ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရြာမ်ားမွ အသက္လု ထြက္ေျပးလာၾကရသည္။ ယခု ေမာင္ေတာႏွင့္ဘူသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို သူတို႔လူဦးေရး လႊမ္းမိုးမူကို လက္နက္သဘြယ္ အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္ထံ “မူဆလင္ျပည္နယ္” ထူေထာင္ေပးရန္ ၎တို႔ေတာင္ ဆိုခဲ့ၾကသည္။ မူဂ်ာဟစ္ သူပုန္ထခဲ့ၾကသည္။ RIF, RSO အစရွိေသာ ေျမေအာက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထူေထာင္၍ ျမန္မာအစိုးရကို အၿမဲတမ္းအေႏွာင့္အယွက္ ေပးခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္ မူေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔မွာ က်ီးလန္႔စာစားျဖစ္ေနရသည္။ ၁၉၈၈-ခု၊ ေမလ(၁၃)ရက္ေန႔၌ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ေပၚရွိ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာတို႔အား အၾကမ္းဖက္ သုတ္သင္ပစ္ရန္ “ရုိဟင္ဂ်ာ” အမည္ခံသူ မူဆလင္တို႔ အားထုတ္ခဲ့ၾကေသးသည္။ လံုထိန္းတပ္က ကာကြယ္ကယ္တင္ခဲ့၍သာ အသက္ေဘးမွသီသီေလး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ကိုၾကည့္”ရုိဟင္ဂ်ာ”တို၏အႏၱရာယ္မည္မွ်ႀကီးေၾကာင္းမွန္းဆႏုိင္သည္။

“ရုိဟင္ဂ်ာ”အမည္ခံသူတို႔၏ အႏၱရာယ္မွာ ေဒသခံ (ရခိုင္၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ ခမီး၊ ဒိုင္းနက္) တို႔ႏွင့္သာဆိုင္သည္ဟုမျမင္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ တိုင္းရင္းသား အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ”ဘံုျပႆနာ” ျဖစ္သည္ဟု ျမင္ဖို႔လိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ထိုေဒသမွာ “ရုိဟင္ဂ်ာ”အမည္ခံတိုင္းရင္းသားအေယာင္ေဆာင္ ဘဂၤါလီမူဆလင္တို႔၏ လူဦးေရဆူနာမီလႈိင္းတံပိုး မ်ားေအာက္၌
စံုးစံုးျမဳပ္သြားမည္မွာေသခ်ာသည္။ ထိုအႏၱရာယ္ႀကီးကို ညီအစ္ကို တိုင္းရင္းသားအေပါင္း လက္တြြဲဟန္ံတားႏုိင္ပါမွ ၎တို႔၏ နယ္သစ္ခ်ဲ႕ထြင္မူကို ကာကြယ္ႏုိင္မည္ေၾကာင္း တင္ျပရပါသည္။

ပစၦိမရပ္၀န္း မဂၢဇင္းမွကူးယူေဖာ္ျပသည္

ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/သားေတြအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းတာ၀န္ဟာ NLD လႊတ္ေတာ္တက္တာ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနဖို႔ မဟုတ္ပါ

ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

ဒီကေန႔မွာ NLD အမတ္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲ သြတ္သြင္းၿပီးသြားတဲ့အတြက္ ၾကံ႕ဖြတ္စစ္အုပ္စုရဲ႕ မဟာစီမံကိန္း ပထမအဆင့္ ေအာင္ျမင္သြားၿပီလို႔ ေျပာရပါမယ္။

ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ၾကံ႕ဖြတ္စစ္အုပ္စုက ကခ်င္ကို မီးစတဘက္ ေရမႈတ္တဘက္ဗ်ဴဟာနဲ႔ ခပ္သြက္သြက္ကေလး ဗ်င္းပါေတာ့မယ္။

ကခ်င္ကို ဗ်င္းၿပီးတာနဲ႔ တတိယအဆင့္အျဖစ္ ရခုိင္-ကူမင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းႀကီးကို ၂၀၁၃ မွာ အၿပီးသတ္ သြယ္တန္းႏိုင္ေအာင္ တက္သုတ္႐ုိက္ေဆာင္ရြက္ပါေတာ့မယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ ပိုက္လိုင္းႀကီးကို အာဏာရွင္တ႐ုတ္နဲ႔ ပူးေပါင္းကာ လံုျခံဳေရး အျပည့္အ၀ ယူပါေတာ့မယ္ (တ႐ုတ္အာဏာရွင္အစိုးရက အခုအခ်ိန္မွာ အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ ေျခလွမ္းသြက္ေနၾကတာကို ၿငိမ္ၾကည့္ေနတာ အလကားမဟုတ္ပါ။ ဤစီမံကိန္းႀကီး မၿပီးေသးလို႔ သည္းခံေနျခင္းမွ်သာ …)။

ၿပီးရင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ ၾကံ႕ဖြတ္စစ္အုပ္စုက ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြကို တရစ္ခ်င္း ျပန္တင္းၿပီး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကရတဲ့ စာရင္းမရွိအင္းမရွိ ႏွစ္ရွည္၀င္ေငြေတြ (ေရႊဂက္စ္က ရရွိမယ့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား) နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲလည္းရွိ၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေတြလည္းရွိတဲ့ဲ ဘီလာရပ္စ္ (Belarus) ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးလို ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ေရာက္သြားေအာင္ ယဥ္ယဥ္ေလး သြတ္သြင္းပါေတာ့မယ္။

က်ေနာ္တို႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ

အဲဒီလို ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအာဏာရွင္စနစ္ဆိုတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ပံုစံသစ္တမ်ဳိးေအာက္ ထပ္မံ မက်ေရာက္ေစဖို႔အတြက္ ကခ်င္ျပည္တြင္းစစ္ကို အျမန္ဆံုး ရပ္ဆိုင္းသြားေအာင္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုသလို တိုက္ပြဲ၀င္ ကခ်င္အင္အားစုေတြ ေတာင့္ခံႏိုင္ေအာင္ ျပည္တြင္းျပည္ပအင္အားစုအားလံုးက နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ပံုေအာကူညီဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

စစ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ရခုိင္-ကူမင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္း သြယ္တန္းေရးစီမံကိန္းကို အၿပီးအပိုင္ ရပ္ဆုိင္းသြားေအာင္ တက္ညီလက္ညီ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကဖို႔လည္း လိုပါမယ္။

အဲဒီလို တိုက္ပြဲမ်ဳိးဆိုတာ ပါလီမန္တြင္းက တုိက္လို႔ရမယ့္ အေနအထားမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး (အဲဒါေၾကာင့္မို႔ အန္အယ္လ္ဒီ လႊတ္ေတာ္တက္တာကို ေစာင့္ေနဖို႔ လိုကိုမလိုတာပါ)။ ပါလီမန္ျပင္ပကေန ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔သြားေအာင္ တက္ညီလက္ညီ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သလိုမ်ဳိး ျပည္တြင္းျပည္ပ လူထုအင္အားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္မွ ရႏုိင္ပါမယ္ (လိုအပ္ရင္ တတိုင္းတျပည္လံုး လမ္းေပၚထြက္သင့္ ထြက္ၾကရပါမယ္)။

အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းတာ၀န္ဟာ NLD လႊတ္ေတာ္တက္တာ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကခ်င္ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးနဲ႔ ရခိုင္-ကူမင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္း သြယ္တန္းမႈစီမံကိန္း အျမန္ဆံုး ရပ္ဆိုင္းေရးတို႔ကို တက္ညီလက္ညီ စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔သာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းတာ၀န္ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆမိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။

မွတ္ခ်က္ ။ ။

ၾကံ႕ဖြတ္စစ္အုပ္စုက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ သူတို႔ရဲ႕မဟာစီမံကိန္းႀကီးကို အၿပီးသတ္သြားႏုိင္တဲ့ အေနအထား ေတြ႔ေနရလို႔ ျမင္မိတာေလးကို အလန္း(မ္) ေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ “မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးကြာ” ဆိုလည္း သေဘာအတိုင္းပါပဲခင္ဗ်ား။

အားလံုးသို႔ ေလးစားစြာျဖင့္ …

ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ (ဦးစံေရႊေမင္)

မိမိကိုယ္မိမိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားဟု ဆိုပါလ်က္ ရခိုင္/ျမန္မာစကား တစ္ခြန္းမ် မေျပာတက္ရံုမက နားပင္မလည္ေသာ စစ္တေကာင္းေကာလိပ္မွ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ ယူခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ား၏ ဖန္ဆင္းရွင္၊ ဖံုညိဳလိပ္ရြာေန အဒူဂါဖါရ္မွသည္ မိမိကိုယ္ မိမိ ေခတ္သစ္ သမိုင္းပညာရွင္ဟု ခံယူထားေသာ ေဇာ္၀င္းထြဋ္ဆိုသူ အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ လန္ၾကဳတ္ ဖန္တီးခဲ့သည့္ ျဖတ္-ညွပ္-ကပ္ ရိုဟင္ဂ်ာ သမိုင္းလိမ္မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပ(ႏိုင္ငံျခားသား အပါအ၀င္) သမိုင္း ပညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္ေခ်ပ ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဒူဂါဖါရ္ ၏ သမိုင္းလိမ္သည္ ဆရာ ဦးေဖာ္ဇံ၏ ေခ်ပမႈေအာက္တြင္ အရည္ေပ်ာ္က်ခဲ့ၿပီး၊ ေဇာ္၀င္းထြဋ္္၏ သမိုင္းလိမ္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ရခိုင္သားမ်ား၏ ထိုးႏွက္မႈေအာက္တြင္ ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ထို႕အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတရားရံုးမွ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားကို လူ၀င္မႈဥပေဒအရ ရံုးတင္စစ္ေဆးသည့္အခါကလည္း သူတို႕သည္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးသာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည့္ လူမ်ိဳးမွာ မရွိေၾကာင္း ၊မိမိကိုယ္မိမိ ခံယူထားျခင္း သာ ျဖစ္ေၾကာင္း တရားရံုးက ဆံုးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ပါလွ်က္ အေနာက္သတင္းသမားမ်ားသည္ အမွန္တရားကို မသိ၍လား၊ သိလ်က္ႏွင့္ အရြဲ႕တုိက္ခ်င္၍လား ဆက္တိုက္ ထုတ္လြင့္ေနၾကသည္ကို မၾကာခဏ ၾကားေနရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူမ်ားအေၾကာင္းကို ျမိန္ေရယွက္ေရ တင္ျပေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သမိုင္းျဖစ္ရပ္အမွန္ကို ကြယ္၀ွက္ၿပီး အစိုးရဆန္႕က်င္ေရး သတင္းေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း ေမ်ာလိုက္ေနၾကပါသည္။ ဤေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း ေမ်ာလိုက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေသာ ျပင္သစ္ေန လွေအာင္ဆိုသူသည္ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းလိမ္ အခန္းဆက္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ဘီဘီစီ၏ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း၏ ပိတ္ဆို႕မူကို မေက်ာ္ႏိုင္ေသာ လွေအာင္ သည္ “ဘယ္လူမ်ိဳးဘဲျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မူဆလင္ေတြ လူ႕အခြင့္အေရးခံစားရရင္ေတာ္ပါၿပီ” ဟူေသာ စကားျဖင့္ သူတို႕၏အခန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့ပါသည္။

သို႕ေသာ္ အဂၤလန္ေန ထြန္းခင္ဆိုသူတစ္ဦးက သူတုိ႕၏အၾကမ္းဖက္ဗီဇ ရုပ္ကေလးကို လွစ္ျပခဲ့ျပန္ပါသည္။ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းႏွင့္ သမိုင္းပညာရွင္ အခ်ိဳ႕က လန္ဒန္ၿမိဳ႕(SOAS)တကၠသိုလ္တြင္ သမိုင္းစာတမ္းဖတ္ပြဲကို ထြန္းခင္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားတစ္စုက ဗံုးခြဲမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ (၃)ေနရာအထိ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးမွ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထြန္းခင္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လိုက္လံ ေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္ ၾကန္႕ၾကာေနခဲ့ရာ ႏိုင္ငံတကာ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား ကူညီမူေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူတို႕သည္ ထိုမွ်ႏွင့္ မရပ္တန္႕ႏိုင္ေသးဘဲ အတၱလန္တိတ္ သမုဒၵရာကို ခုန္ေက်ာ္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ NEW JERSEY ျပည္နယ္ ရီပတ္ပလီကန္အမတ္ SMITH ကိုခ်ဥ္းကပ္ၿပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ တင္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ အဆိုတစ္ရပ္အျဖစ္သာ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။

ဂါဖါရ္ မွသည္ ေဇာ္၀င္းထြဋ္ အထိ ျဖတ္-ညွပ္-ကပ္ သမိုင္းတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုေသာ စကားလံုးတြင္က်ယ္မႈအတြက္ ေဒါင့္မ်ိဳးစံုမွ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ BANKOK POST မွသိန္း(၄၀) တန္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေဆာင္းပါး (နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးကာလ) သည္လည္းေကာင္း ၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ျဖတ္ေလးျဖတ္ စစ္ဆင္ေရးအၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာ ေပါင္းစံု ၿပြတ္သိပ္ေနခဲ့ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဘီစီၾတာ (BECETRA) ဂ်ာနယ္မွ ဓာတ္ပံုေဆာင္းပါးမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤလီဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ့ အီေတဖတ္(ITAFAO) ဂ်ာနယ္ပါ ရိုဟင္ဂ်ာေဆာင္းပါးမ်ားသည ္လည္းေကာင္း၊ ေရနံေဒၚလာ (PETRO-DOLLER)မည္မွ် လမ္းခင္းခဲ့ရသည္ကို ကာယကံရွင္မ်ား အသိျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း အခက္အခဲ မည္မွ် ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္ကို ေခတ္ၿပိဳင္မီလိုက္သူမ်ား သိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုေသာ စကားလံုးတြင္က်ယ္ေအာင္ ၊ ထင္ေပၚေအာင္ ၊ နားစြဲေအာင္ သူတို႕ဘာေၾကာင့္ ႀကိဳးပမ္း ၾကပါသလဲ။သူတို႕၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘဂၤလီဆိုသည္မွာ ဘဂၤလားေဒသခံ၊ အႏြယ္၀င္မ်ားျဖစ္သည္ကို အားလံုး သိၾကပါသည္။ ဂါဖါရ္တို႕၏ ျဖတ္-ၫွပ္-ကပ္ သမိုင္းဇာတ္ခန္းလာ အႏြယ္၀င္မ်ားသည္ စစ္တေကာင္းသား ဘဂၤလီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူမွ် မျငင္းကြယ္ႏိုင္သလို ၀န္ခံျခင္းလည္း မျပဳႏိုင္ၾကပါ။ ခပ္မဆိတ္ေနၾကပါသည္။ အဆိုးဆံုးကား အေနာက္မီဒီယာ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္မီဒီယာမ်ားသည္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ကိုထုတ္လုပ္ရာ၌ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ သဘာ ၀ယုတၱိကိုေပါင္းစပ္ သင့္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ သူတို႕သည္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ဆႏၵစြဲကိုသာ ေပါင္းစပ္လုိက္သည့္အခါ လြဲမွားေသာ သတင္းမွားႏွင့္ ဘက္လိုက္ေသာ သတင္းမွားသာ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားကို သနားဖြယ္ရာလူမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးမိၾကပါသည္။ ဒုတိယကမၻာ စစ္အႀကိဳ ႏွင့္ စစ္ၿပီးေခတ္မွသည္ ယေန႕အထိ အၾကမ္းဖက္သမား ကုလားဆိုးမ်ားရန္ေၾကာင့္ အိုးပစ္အိမ္ပစ္၍ မိမိဇာတိေဒသကိုပါ စြန္႕ခြာသြားခဲ့ရေသာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသခံမ်ား၏(IDP)ျဖစ္ေနရေသာ ဘ၀မ်ားကို အေနာက္မီဒီယာမ်ား ေမ့ေနၾကဟန္ရွိသည္။ ေ၀းလံေဒသရွိ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ရိုဟင္ဂ်ာအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လူမဆန္စြာ အဓမၼက်င့္မႈ၊ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ မ်ားကိုကား ၊အဆိုပါ အေနာက္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ရန္ လက္တြန္႕ေနၾကပါသည္။

မၾကာခဏဆိုသလို အေနာက္မီဒီယာအသီးသီးမွ ထုတ္လႊင့္ေနေသာ့ ေလွစီး ဒုကၡသည္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အသက္(၂၀) ႏွင့္ (၄၀)ပတ္၀န္းက်င္ရွိ က်န္းမာ သန္စြမ္းေသာ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ သူတို႕အထဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား လူရြယ္မ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ မ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ေနရပါသည္။ ေခတ္သစ္ ေလွစီးခရီးသည္မ်ားတြင္ က်ဴးဘားဒုကၡသည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ၾကည့္ပါက မိသားစုအစံုအလင္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ ကေလးမ်ားပါမက်န္ ပါလာသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာေလွစီး ဒုကၡသည္မ်ားထဲတြင္မူ အၿမဲတမ္းလိုလို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား လူရြယ္မ်ားကို ေတြ႕ေနရပါသည္။

ေဒသအုပ္စိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ မူဆလင္မ်ားေနထိုင္ရာ ဘူးသီးေတာင္ ၊ေမာင္ေတာ ေဒသသည္ မူဆလင္မ်ား၏ ေဒသျဖစ္ရမည္ဟူ၍ အလယ္သံေက်ာ္ညီလာခံ မွစကာ အစဥ္တစိုက္ေတာင္း ဆိုလာၾကသည္။

ေဒသအုပ္စိုးေရးဆိုသည္မွာ လူမ်ားစု၊ လူနည္းစုႏွင့္ မဆိုင္ ၊ေဒသခံဟုတ္/မဟုတ္ ၊တိုင္းရင္းသား ဟုတ္/မဟုတ္ ႏွင့္သာ ဆိုင္သည္။ လူ႕အႏြယ္စုတစ္ရပ္သည္ ထိုေဒသႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သင့္/မသင့္(ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ထိုက္/မျဖစ္ထိုက္) ဆိုသည္မွာ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္ႏွင့္လည္းမဆိုင္၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ဟုတ္/မဟုတ္ ဆိုသည္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာစံႏႈန္း ၊ စံညြန္းမ်ား ႏွင့္လည္းေကာင္း ၊ ခ်ိန္ဆရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးဆက္ေပါင္း မည္မွ်ပင္ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုေဒသႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအေပၚ သစၥာရွိမႈ ၊ ေအးအတူ ပူအမွ် ယွဥ္တဲြ ေနထိုင္လိုမူ ရွိ/မရွိ အေပၚတြင္သာ မူတည္ပိုင္းျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကိဳကာလ ေမယုေဒသ၌ ေသြးလႊမ္းခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊
စစ္ၿပီးေခတ္ မူဂ်ာဟစ္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မူမ်ားသည္ ေဒသအေပၚ သစၥာရွိမူ ၊ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေအးအတူ ပူအမွ် ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လိုမႈ ရွိ/ မရွိ ေဖာ္ျပေနေပရာ သူတို႕အား ေဒသႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ေပးသင့္/ မသင့္ ဆိုသည့္ အေျဖက ရွင္းပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕က သူတို႕အား ေဒသႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ေပးသင့္/ မေပးသင့္ (ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ထိုက္/မျဖစ္ထိုက္) စဥ္းစား ေနၾကေသာ္လည္း သူတို႕သည္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ထိုက္/ မျဖစ္ထိုက္ကို လံုး၀မစဥ္းစား ၾကပါ။ သူတို႕သည္ တစ္ဦးစ တစ္ေယာက္စမွလြဲ၍ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္လိုမႈ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိၾကပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံထဲ့သို႕ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာ ဘဂၤလီအေဟာင္း အသစ္မ်ားသည္ ဤႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ဤႏိုင္ငံသားဟု သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ခံယူထားၿပီးျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သူတို႕အား ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္ထုတ္ေပးဖို႕ အခြင့္အခါသင့္တုိင္း ေတာင္းဆိုေနၾက ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အၾကမ္းဖက္ထြန္းခင္ႏွင့္ အေပါင္းပါတို႕က အေမရိကန္လြတ္ေတာ္အမတ္ (SMITH)ကို အသံုးခ်လ်က္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ား နည္းတူ အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ေပးရန္ တူညီေသာ ႏိုင္ငံသား (AS FULL AND EQUAL) အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေနၾကသည့္နည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ အျဖဴေရာင္ ကတ္ျပား၊(ယာယီမွတ္ပံုတင္)အား အနီေရာင္ ကတ္ျပား(ႏိုင္ငံသားကတ္ျပား) အျဖစ္ ဘယ္ေတာ့ လဲေပးမွာလဲ ဟု ေမးျမန္းခံေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သူတို႕သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အေလးမထားျဖင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၀င္လိုသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ၊ သူတို႕အလိုမက်သည့္အခ်ိန္ တြင္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ဥပေဒမဲ့ အတြက္အဆမဲ့စြာ အစုလိုက္အပံုလိုက္ ထြက္ခြာရန္ နည္းနည္းမွ ၀န္မေလးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးကာလ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက သက္ေသ ျပၿပီျဖစ္သည္။

မ်ိဳးဆက္ေပါင္း မ်ားစြာရွိခဲ့ပါၿပီဟုေအာ္ ေနၾကေသာ ဘဂၤလီ မ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ မည္သည့္ စံနႈန္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ပါမည္နည္း။ ယေန႕တိုင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ပထမမ်ိဳးဆက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူသစ္မ်ားကို ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ စကားလံုးကို မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ဖြင့္ဆိုပါေစ၊ သၾကားအုပ္ ေဆးခါးႀကီးသာျဖစ္ပါသည္။ သူတို႕၏ ဘဂၤလီေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ဇာတ္လမ္းကို ေကာက္ေၾကာင္းမဆြဲလိုသျဖင့္ ဘဂၤလီ အမည္ကို ဖံုးကြယ္ၿပီး အေယာင္ေဆာင္ အမည္သစ္ျဖင့္ ျဖင့္ ျမန္မာ့ေျမကို အၾကမ္းဖက္ လုယက္ေရး လုပ္ရပ္သာျဖစ္ပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ မည္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးမွ ထူးျခားစြာဆံုးရွံးမခံရဘဲ၊ သူတို႕သာလွ်င္ လူ႕အခြင့္အေရးကို အရင့္သီးဆံုးခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားကိုင္စြဲသည့္ ေနာက္ဆံုး ေပၚလက္နက္တစ္ရပ္သာျဖစ္ပါသည္။

သို႕ေသာ္ ယဥ္ေက်းေသာလူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စတင္ခ်ိန္မွစ၍ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ တျဖည္းျဖည္း ေရႊ႕လ်ားလာၾကေသာ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႕ အေရွ႕ဘဂၤလားမွ အစားက်ပ္တည္း၊ အေနက်ပ္တည္းေသာ ဘဂၤလီမ်ားသည္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တလိမ့္လိမ့္ ၀င္ေရာက္လာသည္မွ ရိုဟင္ဂ်ာအၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားသည္ ေလာဘေဇာကပ္ၿပီး နယ္ေျမလုယက္ေရး လုပ္ရပ္ကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ရွိသလို၊ မိမိတို႕၏ မိသားစုဘ၀ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ေနထိုင္လိုၾကေသာ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္ ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္ကို ကြ်န္ေတာ္၀န္ခံပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးလာေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္တို႕အဖို႕ ခြဲျခားရ ခက္လွပါသည္။ မူဆလင္၀ါဒသည္ တျခားဘာသာ၀င္မ်ားပင္ အတုယူစရာျဖစ္သည္ကို ကြ်န္ေတာ္ ေတြ႕ဖူးပါသည္။

သို႕ေသာ္ ….. လက္ရွိ မူဆလင္ အၾကမ္းဖက္သမားတို႕၏ လုပ္ရပ္ကား ေၾကာက္္ခမန္းလိလိ ရင္တုန္စရာ ေကာင္းလွပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သမား မူဆလင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ သမားမူဆလင္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ မႈႏွင့္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္ မဟုတ္သူမ်ား၏ အထင္အျမင္လြဲမွား မႈၾကားတြင္ ညွပ္ပိတ္ ေနၾကရပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႕မွာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား မဟုတ္ေသာေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းရိုးသားစြာ ကိုးကြယ္လိုသူမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲ၀ံစြာ ျပသရန္လို အပ္ေနပါသည္။

မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဘာသာမတူသူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲ ေနထိုင္မႈကိုလက္ခံ ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသူမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တၿပိဳင္တည္း ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ယွဥ္တြဲ တိုက္ခိုက္ရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေမယုေဒသကို တည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

စံေရႊေမာင္(ပစီၦမရပ္၀န္း မဂၢဇင္း)

PDF အျဖစ္လိုခ်င္ေက ေအာက္ကနီ အဂလား ေဒါင္းကတ္ပါ ..:P

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ pdf

အမႈအမွတ္ ၁၆ သို႔မဟုတ္ တရားခံျဖစ္သြားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္

၁၆ ရာစုႏွစ္တုန္းက စစ္တေကာင္းနဲ႔ ဒကၠားၿမိဳ႕ေတြကို သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ ရခိုင္ဘုရင့္ႏိုင္ငံဟာ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္မွာ ဗမာဘုရင္လက္ေအာက္ကို က်ေရာက္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆံုး႐ႈံးသြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကစလို႔ ရခိုင္ပင္လယ္ျပင္ဟာ ကမၻာ့နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ေခတ္တို႔မွာ ၿဗိတိသွ်အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေအာက္၊ ဖဆပလလြတ္လပ္ေရးေခတ္၊ မဆလ-နဝတ-နအဖ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ေတြ တေလွ်ာက္လံုးမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေအာက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခုေနာက္ဆံုး ၂၀၁၂ ခု မတ္လ ၁၄ ရက္မွာေတာ့ မနည္းလွတဲ့ အစိတ္အပိုင္းဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေအာက္ကို တရားဝင္ က်ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွာ ဒီပင္လယ္ျပင္ပိုင္နက္ကိစၥေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရတပ္နဲ႔ ျမန္မာေရတပ္ ရန္ေစာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လက္နက္မဲ့ ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံေတြ၊ လက္နက္အင္အားနည္းတဲ့ တုိင္းရင္းသားတပ္ေတြအေပၚ လက္နက္အားကိုး ဗိုလ္က်မင္းမူေနခဲ့တဲ့ နအဖစစ္တပ္ရဲ႕ စစ္သေဘၤာေတြဟာ ဒီဇယ္ဆီ မတတ္ႏိုင္လို႔ ပင္လယ္ထဲ ေက်ာက္ခ်ေနရင္ေန၊ ေက်ာက္မခ်ရင္ စက္ပိတ္ေမွ်ာေနရခ်ိန္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ စစ္သေဘၤာေတြက မီးခိုးတလူလူနဲ႔ ပတ္ေမာင္းၿပီး စစ္ဟန္ေရးျပေနတာကို ပါးစပ္အေဟာင္းသားနဲ႔ ေငးၾကည့္ေနခဲ့ရပါတယ္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးရဲ႕သခင္ႀကီး တ႐ုတ္က ၾကားဝင္ဟန္႔တားခဲ့လို႔ စစ္ေရးပိုင္းမွာ ဒါေလာက္နဲ႔ ၿပီးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ဒီပင္လယ္ပိုင္နက္ကိစၥကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္မွာ ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာခံု႐ံုးမွာ တရားဝင္ အမႈစြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒီစြဲဆိုခ်က္ကို ခံု႐ံုးက အမႈအမွတ္ ၁၆ အျဖစ္ အဲဒီေန႔မွာပဲ လက္ခံစာရင္းသြင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာပဲ ခံု႐ံုးေမာ္ကြန္းထိန္းက ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့သလို ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္မွာလည္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဆီ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာနအဖအစိုးရက ခံု႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာပါ့မယ္လို႔ ၂၀၀၉ ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္မွာ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအစိုးရက ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္မွာေတာ့ နအဖအစိုးရက ခံု႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာႏိုင္ဘူးလို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရးေပၚ ဆြဲခန္႔တရားသူႀကီးနာမည္ အဆိုျပဳတင္သြင္းၿပီး ေရွ႕ေနအဖြဲ႔ နာမည္စာရင္းေတြ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ခံု႐ံုးကို တင္ျပခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္း ေျမပံု ေရပံုေတြကို ၂၀၁၀ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔မွာ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က်မွ ဒီလို အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္းေတြ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

ခံု႐ံုးေရွ႕ ႏွစ္ဘက္ေလွ်ာက္လဲွခ်က္ေတြကို ၂၀၁၁ ခု စက္တင္ဘာလမွာ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က စက္တင္ဘာ ၈၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၂၁၊ ၂၂ ရက္ေတြမွာ ေလွ်ာက္လဲၿပီး ျမန္မာက စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၄ ရက္ေတြမွာ ေလွ်ာက္လဲခဲ့ၾကပါတယ္။

နအဖအစုိးရဘက္က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ထဲမွာ ၁၉၇၄ ခုတုန္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ေရျပင္ပိုင္နက္ကိစၥ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးခဲ့တဲ့ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ခ်စ္လႈိင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စား သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးခြင့္အာဏာမရွိသူအျဖစ္ ျငင္းပယ္ၿပီး ၁၉၇၄ နဲ႔ ၂၀၀၈ ခုတုန္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးခဲ့တာေတြကို တရားမဝင္တဲ့သေဘာ အ႐ူးကြက္နင္းခဲ့ပါတယ္။ (ဗမာစစ္အစိုးရရဲ႕ ကတိေတြ စာခ်ဳပ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ယံုရတယ္ ခိုင္မာတယ္ဆိုတာ ျပေနပါတယ္။)

နအဖအစိုးရဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကမ္း႐ိုးတန္းကို ဂြၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္နားအထိသာ သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ ခံု႐ံုးမွာေတာ့ ေမာ္တင္စြန္းအထိ ကမ္းေျခအရွည္ ၅၈၇ ကီလိုမီတာ ျပခဲ့ပါတယ္။ ခံု႐ံုးမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳသူက ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး (အမ်ဳိးသမီး) ဒီပုမိုနီ၊ လက္ေထာက္အျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားေရး အထူးအတြင္းဝန္ အၿငိမ္းစားေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခါရ္ရွစ္ဒ္အလမ္၊ ေရွ႕ေနေတြ ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံေတြအျဖစ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြင္းဝန္ ၁၊ ဂ်ာမဏီဆုိင္ရာ သံအမတ္ႀကီး ၁၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဥပေဒပညာရွင္ ၃၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ဥပေဒပညာရွင္ ၃၊ အၾကံေပးေတြအျဖစ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္း ၄၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ဥပေဒပညာရွင္ ၁၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ေရေၾကာင္းပထဝီပညာရွင္ ၃၊ တသီးပုဂၢလ ကၽြမ္းက်င္သူေတြအျဖစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက အဏၰဝါဘူမိေဗဒပညာရွင္ ၁၊ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံက ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ၁၊ အငယ္တန္း ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံက ဥပေဒပညာရွင္ ၁၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဥပေဒပညာရွင္ ၂၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ဥပေဒပညာရွင္ ၂ ဦးတို႔ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးေပါင္း အေမရိကန္ ၉၊ ၿဗိတိသွ် ၆၊ ဂ်ာမန္ ၂၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၈ ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ဥပေဒပညာရွင္ေတြမွာ နာမည္ႀကီး Foley Hoag ေရွ႕ေနကုမၸဏီက ေရွ႕ေန ၂ ေယာက္ပါဝင္ ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳသူကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းရွင္၊ လက္ေထာက္မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဒၚလွမ်ဳိးႏြယ္နဲ႔ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးက ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ ေရွ႕ေနေတြ ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံေတြအျဖစ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ဥပေဒပညာရွင္ ၄၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဥပေဒပညာရွင္ ၂၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ဥပေဒပညာရွင္ ၁၊ အၾကံေပးေတြအျဖစ္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ၁၊ ျမန္မာေရတပ္ဗိုလ္မႉးႀကီး ၁၊ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ၁၊ ျမန္မာသံ႐ံုးဝန္ထမ္း ၃၊ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ထမ္း ၂၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ဥပေဒပညာရွင္ ၃၊ ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံက ေရေၾကာင္းပညာရွင္ ၁၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ပညာရွင္ ၂ ဦးတို႔ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးေပါင္း ျပင္သစ္ ၇၊ အေမရိကန္ ၄၊ ၿဗိတိသွ် ၁၊ ႐ိုေမးနီးယား ၁၊ ျမန္မာ ၁၁ ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပင္သစ္ေတြကို အဓိကထား ငွားရမ္းခဲ့တာ ထူးျခားေနပါတယ္။ တိုတယ္လ္ကုမၸဏီနဲ႔ လက္ဝါး႐ိုက္ထားတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္ရွင္ဂ်ာမဏီကိုေတာ့ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္ဆိုသူေတြကို ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာကေန ၂၀၁၂ မတ္လအထိ ေငြ ဘယ္ေလာက္ေပး ငွားခဲ့ရသလဲ မသိပါ။

ကုလသမဂၢ ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ကြန္ဗင္းရွင္း) ကို ၁၉၈၂ ခု ဧၿပီ ၃၀ ရက္မွာ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ထုိးတဲ့ ႏိုင္ငံအေရအတြက္ ၆၀ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသြားလို႔ တႏွစ္အၾကာ ၁၉၉၄ ခု ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္မွာ စတင္အသက္ဝင္လာခဲ့ပါတယ္။

စာခ်ဳပ္အသက္ဝင္လာၿပီးေနာက္ ၁၉၉၆ ခုမွာ လြတ္လပ္တဲ့ ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာခံု႐ံုး ITLOS ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ခံု႐ံုးတည္ေနရာက ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ ဟမ္းဘာ့ဂ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿမိဳ႕ကို စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြက လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒကြန္ဗင္းရွင္းကို အခု ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၁ ႏိုင္ငံ နဲ႔ ဥေရာပအသိုင္းအဝိုင္း EC အဖြဲ႔တို႔က လက္မွတ္ထိုးထားၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မဆလအစိုးရက ၁၉၈၂ ခု ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္မွာ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီး နဝတအစိုးရက ၁၉၉၆ ခု ေမလ ၂၁ ရက္မွာ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကေတာ့ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က်မွ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို သေဘာတူ အတည္ျပဳထားတဲ့အတြက္ ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒခံု႐ံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို မလိုက္နာလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။

လြတ္လပ္တဲ့ တရား႐ံုးျဖစ္တဲ့အတြက္ ခံု႐ံုးဟာ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ မဟုတ္ေပမယ့္ ကုလသမဂၢနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံမႈရွိပါတယ္။ ကုလအေထြေထြညီလာခံမွာ ဒီပင္လယ္ျပင္ခံု႐ံုးက ေလ့လာသူအဆင့္အတန္းနဲ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရထားသလို ခံု႐ံုးဝန္ထမ္းေတြဟာလည္း ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းေတြလို လစာနဲ႔ ခံစားခြင့္ေတြ တန္းတူရၾကပါတယ္။

ခံု႐ံုးတရားသူႀကီး ၂၁ ဦးကို စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံနဲ႔ အဖြဲ႔ေတြက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပါတယ္။ တရားသူႀကီးေတြ သက္တမ္းက ၉ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္တႀကိမ္ တရားသူႀကီး သံုးပံုတပံုကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ေရြးေကာက္ပါတယ္။ တရားသူႀကီး အေရြးခံရဖို႔အတြက္ အစည္းအေဝးတက္သူအားလံုးရဲ႕ မဲသံုးပံုႏွစ္ပံုရဖို႔ လိုပါတယ္။ တရားသူႀကီး ၂၁ ေယာက္ထဲက ခံု႐ံုးဥကၠဌနဲ႔ ဒု-ဥကၠဌကို လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲနဲ႔ သံုးႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ေရြးေကာက္ပါတယ္။ အမႈတခု တင္လာရင္ေတာ့ တရားၿပိဳင္ႏိုင္ငံေတြဟာ တရားသူႀကီး ၂၁ ေယာက္ထဲ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက မပါရင္ ad hoc အေရးေပၚ ဆြဲခန္႔တရားသူႀကီးတေယာက္စီ အဆိုျပဳတင္သြင္းခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီတရားသူႀကီးဟာ မူလတရားသူႀကီး ၂၁ ေယာက္နဲ႔ တန္းတူ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုကေန ကေန႔ထိ ပင္လယ္ျပင္ခံု႐ံုးဟာ အမႈေပါင္း ၁၉ မႈကို လက္ခံရရွိခဲ့၊ ၁၇ မႈကို စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အမႈက အမႈအမွတ္ ၁၆ ျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒအျငင္းပြားမႈေတြကို ဒီပင္လယ္ျပင္ဥပေဒဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာခံု႐ံုးအျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုး ICJ ကလည္း ကိုင္တြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပင္လယ္ျပင္ခံု႐ံုးက စီရင္ခ်က္ဟာ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ၿပီး မလိုက္နာမေနရ ျဖစ္ပါတယ္။ အယူခံခြင့္မရွိပါ။

လက္ရွိတရားသူႀကီး ၂၁ ဦးကေတာ့ …

 • အာရွတိုက္က ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ လက္ဘႏြန္

 • အာဖရိကတိုက္က ေတာင္အာဖရိက၊ ဆီနီေဂါ၊ တန္ဇန္းနီးယား၊ ကိပ္ဗာ့ဒ္၊ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား

 • အေနာက္ဥေရာပနဲ႔ေျမာက္အေမရိကတိုက္က ဂ်ာမဏီ၊ ျပင္သစ္၊ ၾသစႀတီးယား၊ ေမာလ္တာ

 • အေရွ႕ဥေရာပက ပိုလန္၊ ႐ုရွား၊ ယူကရိန္း

 • ေတာင္နဲ႔အလယ္အေမရိကတိုက္က ဘရာဇီး၊ ဂရီေနဒါ၊ ထရီနီးဒက္ႏွင့္တိုဘာဂို၊ အာဂ်င္တီးနား တို႔ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အမႈမွာ အေရးေပၚဆြဲခန္႔ တရားသူႀကီးေတြအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေမရိကန္ တရားသူႀကီး မစၥတာဘားနာ့ဒ္ေအာ့က္စ္မင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွက ဂါနာတရားသူႀကီး မစၥတာေသာမတ္စ္ မင္ဆာကို တင္သြင္းခဲ့လို႔ အားလံုးေပါင္း တရားသူႀကီး ၂၃ ေယာက္ ျဖစ္သြားပါတယ္။

 • ဒီဆြဲခန္႔တရားသူႀကီးေတြကို တရားၿပိဳင္ႏိုင္ငံေတြက လစာေပးရသလား မေပးရလား မသိပါ။ ၂၀၁၂-၂၀၁၅ အတြက္ ဂ်ပန္တရားသူႀကီးက ခံု႐ံုးဥကၠဌျဖစ္ၿပီး ေတာင္အာဖရိကတရားသူႀကီးက ဒု-ဥကၠဌ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈-၂၀၁၁ အတြက္ ခံု႐ံုးဥကၠဌက ကိပ္ဗာ့ဒ္၊ ဒု-ဥကၠဌက ၾသစႀတီးယားက ျဖစ္ပါတယ္။ တရားသူႀကီးအားလံုးဟာ ဥပေဒဘြဲ႔ ၂ ခု ၃ ခု ရထားတဲ့ ထိပ္တန္းဥပေဒပညာရွင္ professional ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

  ဒီေနာက္မွာေတာ့ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ၂၀၁၂ ခု မတ္လ ၁၄ ရက္မွာ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ခံု႐ံုးဟာ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမသံုးခ်က္က ခံု႐ံုးရဲ႕စီရင္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ဆံုးျဖတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

  စတုတၳအခ်က္က စိန္႔မာတင္ကၽြန္းတဝိုက္က ေရျပင္နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က တရားသူႀကီး ၂၁ ေယာက္၊ ျမန္မာဘက္က တရားသူႀကီး ၁ ေယာက္ (ထရီနီးဒက္ႏွင့္ တိုဘာဂိုႏိုင္ငံ) မဲေပးပါတယ္။ စိန္႔မာတင္ ကၽြန္းေရျပင္ကို တဝက္ခြဲယူဖို႔ ျမန္မာ့ႀကိဳးပမ္းခ်က္ ပယ္ခ်ခံရပါတယ္။ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္အာဖရိကအျပင္ ျမန္မာကတင္ထားတဲ့ ဆြဲခန္႔ အေမရိကန္တရားသူႀကီးကပါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က မဲေပးခဲ့ပါတယ္။

  ပဥၥမအခ်က္က စိန္႔မာတင္ကၽြန္းအလြန္ကေန မိုင္ ၂၀၀ အထိ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္ ပင္လယ္ျပင္ပိုင္နက္ကို ဆံုးျဖတ္တာျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က ၂၁ မဲ၊ ျမန္မာဘက္က ၁ မဲ (ထရီနီးဒက္ႏွင့္တိုဘာဂို) ရပါတယ္။
  ဆ႒မအခ်က္ကေတာ့ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္ မိုင္ ၂၀၀ အလြန္နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ရာမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က ၁၉ မဲ၊ ျမန္မာဘက္က ၃ မဲ (ဆီနီဂဲလ္၊ ထရီနီးဒက္ႏွင့္တိုဘာဂို၊ တ႐ုတ္) ရပါတယ္။ ဒါဟာ ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒသမိုင္းမွာ ပထမဆံုးစီရင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆိုအရ သူတို႔ဟာ ေရပိုင္နက္ ၁၀၇,၀၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ ေတာင္းတာကို ခံု႐ံုးက ၁၁၁,၀၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ ေပးလိုက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္ မိုင္ ၁၃၀ အစား မိုင္ ၂၀၀ အျပည့္ရသြားပါတယ္။ မိုင္ ၂၀၀ အလြန္ ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းကိုလည္း လုပ္စားခြင့္ရသြားပါတယ္။

  စီရင္ခ်က္ စတုတၳပိုဒ္ပါ ေနရာဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတုန္းက ႏွစ္ဘက္ေရတပ္ေတြ အဓိက စားခြက္လု ရန္ေစာင္ခဲ့တဲ့ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုစီရင္ခ်က္ စတုတၳပိုဒ္အရ အဲဒီႏွစ္ႏိုင္ငံေရပိုင္နက္ကိစၥရန္ပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တရားခံအျဖစ္ အျပစ္ေပးခံရတဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္သြားပါတယ္။ နာဂစ္မုန္တိုင္းလို ဆိုးဝါးတဲ့ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္က ထိုးႏွက္ခ်က္ ျဖစ္သြားပါတယ္။

  ရခိုင္ပင္လယ္ျပင္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ပင္လယ္ျပင္ကို အဲသလို အမဲဖ်က္ခဲ့ၾကပါတယ္။

  ဂါမဏိ
  ရည္ၫႊန္း – http://www.itlos.org/index.php?id=2&L=0